Sunday, 20 January 2013

माझ्या गांडुगिरीची गोष्ट मी एक गांडू


from: Rahul Rahul <rahul22@gmail.com>
Disclaimer: These stories are fiction and are aimed at satisfying certain kind of fantasies which include homosexual, humiliation, straight guys, BDSM etc. Please stay away if you are offended by such material
Hay sorry folks for it’s been a very long time after which I am writing, you see I have to be very horny in order to imagine stories like this. Again, this is a work of fiction meant for sexual pleasure, don’t imitate these things especially the unsafe sex. Other Usual disclaimers apply…so without further ado, enjoy….

                मी गांडू आसल्याची खबर सत्याने विशालला दिली असनार हे मला माहिती होता कारन मी मूठ मारताना सत्याने पकड्ल्यापासून विशालनेपन माझ्याशी बोलायला बंद केला होता. मलाबी शरम येत होती मनून मी पन त्या दोघाना avoid करत होतो. दोघेजन बारीबारी बाथरूम युज करुन कपडे घालूनच रूम मधे यायचे. मी मनात बोलायचो, “यार,गांडूगिरी ना सही... कम से कम आंखोसे तो लुत्फ उठाने दो!” पन मला तो चांस पन मिलत नव्हता. मला वेगलीच चिंता वाटत होती ती मनजे सत्या आनी विशाल माझी कम्प्लैंट करतील याची. 2 – 3 दिन अशाच भितीत गेले. त्या टाईममधे सत्या आनी विशाल माझाशी काहीच बोलले नाही,फक्त एक दोन वेला ते मला,”ए लवडे के बाल , ये तेरा शर्ट मेरे साईड मे क्या गांड मराने के लिये छोडा है क्या?”, “झवाड सूअर साला. ईथे राहायचा आसेल तर औकतीत राहयचा, समजला ना?” आसा बोलले होते. पन मला त्या शिव्या ऐकायला पन मजा वाटत होती. कारन मी सत्या आनी विशाल बोलताना त्यांचे मसल कसे दिसतात, त्यांची मानेजवलची  शिर कशी फुगते अश्या सेक्सी गोश्टी बघन्यात गूम होउन जायचा.
दोन तीन दिवसानी सत्या रूम मधे आला आनी मला बघून मनला, “ए लवड्याचा भिकारी, जा तूला रेक्टर च्या रूम मधे बोलवला आहे!” सत्या आनी विशाल गालातल्या गालात हसत होते, माझी literally गांड फाटली, आता कम्प्लैंट जर घरी गेली आसती तर माझी तर भेंडी मा भेन एक झाली आसती. मी घाबरत रेक्टरच्या रूम मधे गेलो. पन तिथे रेक्टर कूठेच नव्हता. आनी आमचा हाऊस कीपींग करनारा चपरासी हमीद रेक्तरच्या कूर्सीत बसला होता. “काय काम आहे?” तो म्हट्ला. “सर कूठे आहेत?” मी वेचारला. “तूझी कोम्प्लैंट आली आहे समीर!” तो म्हट्ला. माझ्या गोट्याच कपालात आल्या. साला कोनकोनाला माहीती झाला होस्टेलमधी.? “ते सरानाच वीचारतोना मी!” मी म्हट्लो. “साल्या सरांकडे जायची घाई झाली आहे का तुला, शूकर मान सराना माहीती पन नाही आजून, नाही आता पर्यंत कौलेजमधून नाहीतर हौस्तेलमधऊन रास्तीकेट झाला आसता, तूझे रूममेट माझ्या कडे  विचरयला आले मनून वाचला!” माझ्या गांडीला literally घाम आला होता. पन मला कलले की, हमीद ची दिमांड झेलली तरी मी रेक्टर पासून वाचनार होतो. हमीद ला किती पैशे द्यायला लागनार त्याचा मी विचार करत होतो. “मग काय करायला लागेल हमीद?” मी बोलला. “आता काय तूझ्या रूम मेट ची कम्प्लैंट आली आहे तर कायतरी तर करायला लागनार ना, नाहीतर ते सरल रेक्टरसाहेबाकडे जातील, मग माझीपन job जाईल .” मी नोटीस केलाकी हे बोलताना तो माझ्या गांडीच्या भागाकडे बघत होता. माझ्या मनात लड्डू फूटायला लागले. “यार हमीद, कूछ तो करा ना यार” माझा कौंफिडान्स थोडा वाढला होता. मी आता त्याच्यासमोरच्या टेबलावर झूकून कूत्रीच्या माफीक माझी गांड थोडी बाहेर तानून हल्लूहलू लेफ्टरईट हलवत होतो. “देख यार आता सबकूछ तूझ्या हातात आहे.” त्याला मस्का मारताना मी त्याला नजर पन देत होतो, पन तो माज़्या कूल्याकडेच बघत होता. साला माझ्या गांडीची भूख लवकरच मीट्नार हे मला कलून चूकल. “बघ मी समजवतो तूझ्या रूममेटला, पन तू तूझी औकात सोडून राहू नको, और एक बार कोम्प्लैंट आया तो तू गया, साला ते दोघाही तूझ्या टाईपचे नाही आहे, तू तूझी गांड त्यांच्या पुढे नाचवशील तर लवडे नाही बम्बू घूसेल गांडीत.” आनी त्याने बोलता बोलता सहज त्याचा हात माझ्या पाठीवरी फिरवत माझ्या गांडीवर नेऊन थाम्बवला, आनी त्याच वेलेला त्याची नजर माझ्या नजरेला मिलाली. हाय कितने दिनो बाद माझ्या गांडीला कोनत्या मर्दाचा हाथ दाबत होता. “यार तेरा शूक्रिया कैसे आदा करू तेच समजत नाही मला!” मी आता हमीद पासून एका फूटवर होतो. हमीदची बौडी स्लिम पन मर्दाना  टाईपची होती, शर्टमधून चेस्ट्वर केस दिसत होते. हातावरच्या नसा फनफनल्या होत्या. मी पुढे झुकुन त्याच्या पैंटच्या ज़िप्पवर हात ठेवला. त्याचा लंड थोडा उठ्ला होता. पन त्याने एका हाताने माझा हात बाजू केला आनी दुसर्या हाताने “फन्न....”करून माझ्या गांडीवर एक तमाचा मारला. “हाय....” मी मनलो, “साला शादीशुदा मानसालापन सोड्त नही...तू तर नाही सूधार्नाररे...” तो म्हटला पन तो हसत होता. “तू सांग माझी गांड नको आहे का तूला...” मी पन हसत म्हटलो. “रंडवा साला,  तुझ्याकडे तर मी नंतर बघतो, चल भाग परत तूझ्या रूम मधे!” आनी मी तिथून खूशी खूशी माझ्या रूम मधे गेलो.
      मी रूमवर परत आलो तेवा सत्या आनी विशाल दोघे माझ्याकडे बघून हसत होते. “”काय मनला हमीद?” सत्यानी विचरल. मी संगीतला की हमीदने मला warning देऊन सोडून दिला. “warning दिल्ती का तोंडात दील्ता?” विशाल म्हनाला आनी दोघे हसायला लागले. मी गप बसलो पन हमीदला चांस भेटल्यावर हमीद काय करेल ह्याचा विचार करून मी खूश होतो. एक दो दिन कईच झाला नाही, मला वाट्ल हमीदचाभी मूड नवता आनी तो शादीशूदा होता म्हनून त्याच्या लवड्याला भोकांची कमी नवती. पन या ऊदास लवड्याच्या college मधे मला झवायला कैसा मिलनार असा विचार मी करत होतो. मूठ मारून मारून मी बोर झाला होतो आनी सतत लवड्याचाच विचार माझ्या झवाड डोकयात येत होता.
      एक दिवस मी रूमवरच टाईमपास करत होतो, सत्या आनी विशाल कौलेजमधे गेले होते आनी मी मूड नवता मनून बंक मारला होता. दूपारी एकदम दरवाझ्याचा latch चा आवाज झाला. मला वाट्ल सत्या किवा वीशाल आसेन मनून मी झोपायचा नाट्क केला पन मग बाथरूम मधे आवाज झाला मनून पाहील तर हमीद ऊभा होता तो लैट्रीनमधे फिनाईल टाकायला आला होता. त्याचा माझ्याकाडे लक्ष्य नवता, मी त्याचा फिगर पाहात होता, त्याला ऊभा आसलेला मी पहिल्यावेलीच बघत होतो. तो हैंन्डसम होता, त्याचा खाकी पैंट त्याच्या बारीक कमरेवर टाईट झाला होता त्याच्यामूले मला त्याच्या गांडीचा शेप दिसत होता. त्याचे खांदे पसरलेले होते त्याच्या मूले त्याचा हापशर्ट त्याच्या V – शेप वर टाईट झाला होता. त्याचे हातावर केस होते आनी हातावरच्या नसा एकदम सैक्सी दिसत होत्या. मी थोडासा daring केला आनी त्याच्या मागे जाऊन म्हनलो,”काय ओलखला का?” “साले तू क्या कर रा ईधर?” तो मनला. “तूझी वाट बघत होतो और क्या?” मी म्हनलो. तो नूसताच माझ्याकडे बघून स्माईल दिला. त्याच्या फेसिंग वरून तो 27 - 28 चा वाटत होता. “तूझी वाईफ काय मनते?” मी विचारला, मला वाट्ल कि तो म्हनेल तूला काय करायचा आहे? पर तो मनला, “काय करतो यार, यु पी गेली आहे डीलीवरीसाठी!” “मनूनच तूझा लंड एवडा भूका प्यासा दिसतो आहे!” मी मनला. मी आता त्याच्या पैंटच्या फ्र्ंट वरून हात फिरवायला लागलो. मी एवड्या लगेच अंगावर येईल आसा त्याला वाटला नवता. “हट साले, मरवाएगा क्या?”तो म्हनला. “अबे यार काय फरक पडतो? कोनाला काई सूदा कलनार नाही!” मी मनला. “आनी साल्या तूझे रूममेट आले मनजे? मी काय लवडा हातात पकडून लवड्याने शेकहैंड करू का?” “तर मग काय करायचा”, मी त्याच्या उघ्ड्या बटनातून दीसनार्या बोड्क्या चेस्ट्हैअर वरून हात फीरवत विचारला. “साले मेरे लंडसे तो तू भूका प्यासा दीखरा मेरेको?” तो हैदराबादी स्टाईलमधे म्हट्ला. मी नूसताच त्याच्याकडे बघत होतो, त्याचे brown color चे डोले सूंदर दीसत होते. मला त्याला कीस करायची ईच्छा झाली, पन मी त्याला कीस करतना त्याने मला दूर ढ्कलले आनी मनला,”साले ये कीस वीस चा नाटक चालनार नाही, माझ्या हीशोबाने करायचा आसेल तर माझ्या रूम मधे ये आर्ध्या तासाने आनी कोनाला कललेनाही पायजेल.” मी तर एकदम खूश झालो. हाय माझी किती दीवासाची खूजली आज मीट्नार होती. तो मला प्यून क्वार्टरमधील्या त्याचा रूमचा पता देऊन चालाला गेला आनी मी अर्धा तासानी कामातूर हूओन रूम च्या बाहेर पडलो.
      मी गपचिप त्याच्या रूमजवल आलो, कौलेज सुट्ल्यामूले आजूबाजूला कोनी नवते, मी रूमचा दरवाझा ढकलला आनी आत गेलो, हमीद त्याच्या हाऊसकीपींगच्या युनिफौर्ममधे पलंगावरि झोपला होता. त्याच्या रूम मधे टी वी होता, आनी त्याच्यावर पौर्नफिल्म चालू होती, कोनीतरी सांड मोठ्या गल्यांच्या रंडीला झवत होता आनी त्याला मोठ्या आवाजात पिक्चरच्या गान्यांचा बैक्ग्राऊंड म्युसिक होता त्यामूले आवाज रूम च्या बाहेर जानार नाही हे तय होता. “आजा छमिया, एधर आ जा!” मी त्याच्या जवल गेलो तर मनला, “हे कपडे कोन काड्नार, जा कपडे काडून ये!” मी दोन मिनटात कापडे काडून नंगा झालो. त्याने माज्या कमरेच्या मागा हात टाकले आनी जोरजोरात माझ्या बोच्याचे दोनीबी कुल्हे दाबू लागला त्याच्या हातात लई ताकद होती, त्या ब्लु फिल्ममधल्या रंडीसारर्खीच माझीपन गांड आज बरबाद होनार हे मला कलून चूकल.“आह.....” मी हलकासा वराड्लो. “साला चिल्लम्चिल्ली नाई करायची काय, बाजूला लोक रहातात ईथ.” तो मनला. मी त्याच्या शर्टाचे बटन काडून टाकले. आनी त्याच्या पैंटची जिप खोलून त्याच्या अंड्र्पैंटवर तोंड चिपकवून चोखू लाग़लो. त्याने शर्ट काडून टाकला. मी आता माझा kissing attack त्याच्या चेस्ट च्या भागाकडे हलवला. त्याची चेस्ट स्लिम पन कडक होती. त्याचे abs पन जिम मधल्या abs सरीके कट्सवाले नवते पन स्लिम आसल्यामूले आनी केसान्मूले सैक्सी दीसत होते. त्याचे खांदे आनी हात त्यांचेवरीच्या फूललेल्या नसांमूले एकदम कातील दिसत होते. मी त्याचे नीपल्स चोखू लागला, आनी as expected त्याचा लवडा उटायला लागला. मी किस करत करत त्याच्या गल्याच्या घंटीपरय्न्त गेलो त्याने आता दोनी हाताने माझ डोक पकडून मला खाली दाबवला. मी त्याचा आदीच ओला झालेला अजगराच्या तोंडासरखा दिसनारा सूपारा तोंडात घेतला. त्याच्या सूपड्याचा आकारच माझ्या पूर्न मूठ्ठीत येईना झाला होता. त्याच्या लवड्याची साईज तकरीबन 7 – 8 इंच होती. पन त्याचा सूपडा आत गेल्यावर दो तीन ईंचातच माझ्या तोंडाची लिमीट सम्पली. मी त्याच्या लाल सूपड्यावरून तोंडात जीभ फीरवायला लागलो तसा तो सैक्स चढ्ल्यामूले बेड मधे झोपूनच वरखाली हलायला लागला आनी पाठ वाक्डी तिक्डी हलवत डोले मिटून तोंडाने “म्म्म..., म्म्म...” आसे आवाज काडायला लागला. त्याने मधे मला थाम्बऊन माझी पोज़ीशन चैंज केली, आता मी बेड्च्याखाली त्याच्या साईड्ला ऊभा होतो, So that, माजी गांड त्याच्या हाताच्या जवल होती आनी मी वाकून त्याचा लवडा चोखत होता. लवडा तोंडात ठेऊनच मी दोनी हातानी त्याची अंड्र्पैंट आनी पैंट काडून टाकली. आनी त्यानी एका हाताने माझ डोक त्याच्या लवड्यावर दाबत दूसर्या हाताची एक ऊंगली माझ्या गांडीत टाकली. “म्म्म... ” लंड तोंडात असल्यामूले मी हाच आवाज काडू शकलो. माज्यासाठी गांड्मराई नवीन नवती पन खूप दिवस काहीच गांड चूदवायचा ऊपाय नसल्यामूले माझी गांड नवीन नवरीच्या चूतसारखी टाईट जाली होती. त्याने आनखी एक ऊंगली आत टाकली, “आह्म्फ्म्म…. ” मी एकदम आवाज केला. लवडा तोंडात आसूनपन आवाज थोडा जोरात आला. “साले मरवायगा मूझे... ये तो कूछ बी नही, माझी चार ऊंगली आत जाईपर्यंत माझा लवडा आत जानार नाही ... आवाज करू नको... ” तो मनाला, पन तो उंगली वरखाली करत होता तसा मी आवाज करत होतो. मी त्याचा लंड तोंडातून काढून मनलो ,”सौरी यार, पर क्या करेगा, दूखेगा तो आवाज आयेगा ना?” “चूत्या ईतनेसेमे दूखेगा तो कहाका गांडू है तू? जा तो वैसलीन आनी साबन घेऊन ये” मी त्याने सांगितल्यासारखा केला आनी परत त्याचा लवडा तोंडात घेऊन चोखू लागलो. तो माज्या गांडीला वैसलीन आनी ओला साबन लाऊन ऊंगली आतबाहेर करू लागला. काही वेलाने तिसरी ऊंगलीपन आत गेली, पन वैसलीन मूले आता दूखत नवते, आनी मजा यायला पन सूरूवात झाली. मी परत मूड मधे येउन “आह...म्म्म...ऊम्फ....” असे आवाज करायला लागलो. “साल्या काय आजूनपन दूखून राहील का?”त्याने हलकेसे मला डोक्यावर टप्पी मारून विचारला.  “नाही बे, आता मजा येतो आहे मनून आवाज करतो आहे ....” “हा हा हा लवड्या तू नाही सूदर्नार ...” तो हसून मनाला. त्यानी त्याची अंडरपैंट मला दिली आनी म्हट्ला, “ही घे, आनी ठूस तूझ्या तोंडात मी त्याने दिलीली अंडरपैंट तोंडात भरली, तिला त्याच्या घामाचा आनी मूताचा वास येत होता. आता त्याने मला बेड्वर घेतला आनी म्हनला, “चल कोम्बडा बन आनी बस लवड्यावर....” माझी आता थोडी फाट्ली होती, आनी माझे तोंड बंद आसल्यामूले दूखला तर त्याला मी लवकर सांगूपन शकनार नवतो. पन तो मोटा, सावला सांड लवडा मला गांडीत भरायचा होता आनी मी आता मागे हट्नार नव्ह्तो. तो बेडवर झोपून माज्याकडे बघत होता, मी त्याच्या दोन बाजूला पाय ठेऊन ऊकडू बसलो. आनी थोडा ऊचकून त्याच्या लवड्याचा सूपडा माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवला, आनी त्याच्यावर वजन पाडून तो आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागलो. गांड आजूनपन टाईट होती, हमीद लंड दोनी हातात पकडून त्याला जागेवर ठेवत होता. “गांड लूज कर भाड्खाउ, पाय आनखी फाकव तूजे” हमीद म्हट्ला. मी दोन्ही हातानी बोचे बाहेर खेचून गांड लूस करायचा ट्राय केला. आनी त्याच्या लवड्यावर माझे पूर्न वजन टाकून बसलो. “म्फ्म्म्म....” तोंडात हमीद्ची अंडरपैंट फूल ठूसली आसल्यामूले मी जोरात ओरडूनपन बाहेर जोराचा आवाज आला नाही. पन त्याच्या लवड्याचा सूपडा आखीरकार आत गेला. मी हमीदकडे पाहीला, तो डोले मीटून माझ्या गांडीचे सेंसेशन्स एन्जौय करीत होता. त्याची जीभ ओठांवरून फिरत होती, आनी तो कमर थोडी थोडी वरखाली करून त्याचा लवडा काढ – घाल करीत होता. पन आजूनपन आर्दा लवडा बाहेरच होता. मी थोडा – थोडा वरखाली उठबस काढायचा ट्राय करू लागलो. माझ्या वजनामूले लवडा हलूह्ल्लू आत घूसायला लागला. “म्म्म...म्म्म...म्म्म....” माझी गांड दूखत आसल्यामूले मी आजूनपन ओरडत होतो, पन आवाज निघत नवता. हमीद हात लम्बे करून माझ्या निपल्सला चोलू लागला, मी पन माझा लवडा हातात पकडून मूठ मारू लागलो, थोड्या वेलाने गांड ढिली झाली आनी दूखायचा कमी झाला आनी मजा वाटायाला लागला. हमीदसूधा मूडमधे आला होता, तो आता निपलला चिमट्या काडायला लागला, थोड्या वेलाने त्याने माझे मम्मे हातात पकडून दाबायला सूरवात केली. मला सैक्स चढायला लागला, मी डोले मीटून मूठ मारू लागलो, माझी मान मागे वळाली आनी पाठ पन मागच्या बाजुला वाकली. काही वेलाने आम्ही पोजिशन बदलली, आता मी बेड्वर पाठीवर झोपला आनी तो बेड्च्या कडेला ऊभारून टोले टाकत होता. त्याने माझी कमर हातात पकडून ऊचलली होती आनी आरामात काढघाल करत होता. मी आता एंजौय करत होतो मनून त्याची अन्डी तोंडातून काडून टाकली, आनी आह ... आह ... असा कमी आवाजात आहें भरू लागलो. हमीदचा स्पीड आता वाढ्ला होता, त्याला झवन्याच्या exertion मूले घाम आला होता. त्यामूले त्याची बौडी चमकत होती आनी तो आनखीनच हैंड्सम दिसत होता. “आह... आह... हमीद ... हमीद... तसल्लीसे मार....आरामात घे  आह आह ... आआह....क्या मस्त लंड है यार तू.... आह ... आह.... ” मी काय बोलत होतो ते मलाच समझत नवता. “काय गांड खूश झाली का नाही?” तो बोलला. “तू तर.... गांड ..... आह.... बरबादच .....करून टाकली यार.... आह....” मी बोललो. “तेरी गांड बरबाद करने के लियेही है, तेरेको कोई प्रोब्लेम?” “काही प्रोब्लेम नाही यार, .....गांड तूझ्यासाठीच आहे, आह.... आह....  ......जशी मर्जी मार, .....खोल खोल के ले.... आह.... आह....  ” मी आता सैक्स मूले गरम झालो होतो, हमीदलापन झवाड बोलन्यात मजा येत होती. “तो ले गांड्मरे तेरी बरसोंकी ख्वाहीश आज पूरी करता हू, आसा कोनी चोदला होता का तूला?” “नाही यार..... तूझ्यासारखा..... मर्द लवडा..... आह....  भेटला नवता आदी!”
      त्याने मला चोदायला चालू करून आता अर्धा घंटा झाला होता, तो माझे मम्मे कचाकच दाबत खपाखप लंड भोसकत होता. “अबे किती टाईम पेलशील .... कितना स्टैमिना है तेरेको?” “चूत्या मग तूझ्यासाटी चांग़लाच है ना.... मला वाटत पहिल्यांदाच कोनत्या मर्दाशी पाला पडला आहे तूजा” मी आता बोलायच्या पार गेलो होतो. त्याच्या झवन्याच्या स्पीडनेच मी पन मूठ मारत होतो. मी गलायच्या घाईला आलो. “आह.... यार हमीद ... खूप हैंड्सम आहे यार तू... दिल और गांड दोनो शांत करून टाकला. ” मी मनाला पटेल ते बोलत होतो आनी तेवड्यात माझा चिक गलायला सूरू झाला. “आआआह... हमीईईद....” आसा बोलून मी झाडायला सूरू केला. हमीदचा लंड पन माझ्या गांडीत टाईट लागायला लागला. तो पन आता झडायला आला होता. त्याने घाई घाई लंड माझ्या गांडीतून बाहेर काड्ला तेव्हा “प्लॉप ...” असा आवाज झाला.... आनी मी पन गांड एकदम रीकामी झाल्यामूले “ऊ ऊ ह्ह्ह...” असा ओरडलो. तो माझ्या डोक्याच्या साईडला आला आनी त्याने एकदम तो हैवानी लवडा माझ्या तोन्डात ठूसला. “घे मादरचोद, तूझा फेवरीट खाना... ” असा मनून त्याने झाडायला सूरू केला. मी त्याच्याकडे पाहीले, तो जनू आता जन्नतमधे हरवून गेला होता. मी त्याची घामानी भिजलेल्या चेस्टवर हात फिरवायला सूरू केला. त्याच्या खारट चिकाचे एकावर एक फवारे माझ्या तोंडात ऊड्त होते. मी ते पिऊन टाकले. त्याचे पाय आता थरथरत होते, तो थकून माझ्या बाजूला येऊन पडला. “कैसा लगा मेरी गांड चोदके?” “साला तू तर प्रोफेशनल वाटतो.... किती वेला चूदऊन घेतला आहे आधी?” “अबे कूछ नही यार” मी थोडा शरमाऊन म्हंट्ला. “चल आता टाईम पन खूप झाला आहे मी जातो...” मी बेड्वरून ऊठून कपडे घातले. हमीदाला बघितला तर तो नंगाच बेड्वर पसरून झोपला होता. त्याचे केस बिखरले होते. तो थकल्याममुले झोप आल्यासारखा दिसत होता. बेड्शीट पन अस्ताव्यस्त झाल होत. तो एखाद्या पैंटिंगच्या न्यूड मौडेल सरीका दिसत होता. झोप आल्यामूले त्याचे बदामी डोले आजूनच सुंदर दिसत होते. “क्या लंड देख रहा है बे...” तो म्हट्ला “नाही यार तू खूप रापचिक दिसून राहिला म्हनून .... ” मी म्हट्लो. “तो अब क्या चाहिये तेरेको?” तो म्हनला. “बस एक किस दे दे यार....” मी म्हनला. “हट रे, तेरेको बताया ना... किस ची तो बातपन करू नको.” “पन का?” “अबे किस वाईफ के साथ करने की चीज है, वो प्यारवाली चीज है... आनी माज्या किस वर फक्त माझ्या वाईफचा हक आहे.....” “चलो कोई बात नही.... तसा पन खूप वफादार शोहर आहे तू... .” मी म्हंट्ला... आमी दोघे हसलो. “चल निकल अभी...... ” तो म्हट्ला. मी जायला लागलो.. दरवाझा ऊघड्ताना तो म्हट्ला “थाम्ब” मी मागे वलून पाहिला तर तो माझ्या मागे ऊभा होता. तो जवल आला ... आनी त्याने मला त्याच्या मिठीत घेतला. तो आता खूप जवल होता. मला त्याचा श्वासपन जानवत होता. आनी मला कपडे आसूनपन त्याच्या बौडीची गर्मी लागत होती. मी त्याच्या डोल्यात पाहीला, तो माझ्याच डोल्यात बघत होता. मी डोले मिट्ले... त्याने माझ्या ओठांवर त्याचे ओठ टेकवले. मी ओठ ऊघडून त्याला किस करायला लागलो. त्याने माझा खालचा ओठ त्याच्या तोंडात खेचला... आमचे ओठ आता एकमेकात लौक झाले होते. मी आता जन्नतची सैर करत होतो. मला माहीत नाही आमचा किस किती वेल तसाच होता. नंतर मी रूम वर परत जाताना माझ्या सम्पूर्न बौडी मधून गोड झिनझिन्या निघत होत्या. मी खूप खूश होतो. कारन माझी खूप दिवसाची प्यास आत्ता शांत झाली होती.
from: Rahul Rahul <rahul22@gmail.com>

10 comments:

 1. wow...khup diwasani chan goshta vachayal milali...

  ReplyDelete
 2. very good story after long time
  please add more

  ReplyDelete
 3. he khupch sexi ahe tuzi story yar...
  i like it vry much....

  ReplyDelete
 4. जर कोणाला आपली स्टोरी पाठविण्याची इछ्या असेल तर मला ह्या मेल वर मेल करा.
  स्टोरी पाठ्विण्यासंबंधी काही काही प्रोब्लेम असेल ते देखील मेल करू शकतात.

  rahul22@gmail.com

  ReplyDelete
 5. i am livining in pune sinhagad road , jar tumhala mazi gand maraychi asel tr "popilongb@gmail "var mail kara

  ReplyDelete
 6. ekdam zakkas. Email me on pune.guy@gmail.com

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 10. आ आ आह..त्या पोझिशनमध्ये काही जादू होती. हवेत फडकणारा माझा बुल्ला त्याच्या जिभेच्या गरमीत न्हाऊन निघाला होता. त्याचे गाल जणू मला कुरवाळत होते. त्याच्या तोंडातली लाळ टाप टाप गळून माझ्या गोट्या ओल्या करत होती. पुच्ची बघून लाळ गाळणे याचा वाक्यात उपयोग काय , प्रत्यक्षात अर्थ मी पाहत होतो. त्याच्या हातानं तो माझे पुष्ट स्तन कुरवाळत होता. माझा जॅकपॉट लागलेला विकास कसलेला खेळाडू होता. पूर्ण गोष्ट वाचण्यासाठी क्लिक करा .

  https://chikanamulaga.blogspot.in/2018/05/marathi-gay-sex-story-yogayog.html

  ReplyDelete