Saturday, 4 July 2015

माझी एक सत्य कथा

माझी एक सत्य कथा
Hi मित्रांन्नो!!!! हि तुमची आणि माझी पहिलीच भेट आहे म्हणून प्रथम
तुम्हाला मी माझी ओऴख करून देतो, माझं नाव मिलिंद, वय 21 वर्ष. शरीराने
तसा सडपातऴ पण छाती भरलेली, उंची 6 ft 2ench .तालुक्यातील महाविद्यालयात
S.Y B.sc च्या वर्गात मी शिकत आहे. रस्त्याने जाता सुद्धा पोरं-पारी
माझ्याकडे टक लावून पाहत असतात. मित्रांनो कधी कधी आपल्या जिवनात काही
अशा घटना घडतात की त्या आपण आपल्या सगऴ्यात जवऴील मित्राला पण नाही सांगू
शकत,माझ्या जिवनातपण काही असच घडलं आहे जे तुम्हाला मी एका कथेच्या रुपात
सांगत आहे. तुमचा जास्त वेऴ न घेता सरऴ गाष्टीवर येत आहे. हि माझी
इंटरनेटवरील पहिली स्टोरी आहे.
           ही गोष्ट गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील आहे, जेव्हा मी
MSCIT च्या क्लाससाठी जव्हारला बहिनीकडे रहायचो. तसं ताईच्या घरी जास्त
माणसं नसायची. फक्त ताई आणि लहान दोन भाच्या, भावजी तर सतत ड्युटीवरचं
असायचे आणि ताई शाऴा शिकवण्या संपवून संध्याकाऴी सहा वाजता
परतायची.त्यामुऴे मी दिवसभर भाच्यांसह खेऴत असायचो. माझा रोजचाच दिनक्रम
होता, रोज सकाऴी 8 वाजता उठून अंघोऴ उरकून ,चहा नाश्ता करून क्लासला
जायचो तसा क्लास तर 11ला असायचा पण मी मुद्दामून वेऴेच्या आधीच
निघायचो.माझा हा सर्व खाटाटोप फक्त एकच कारणासाठी असायचा तो  म्हणजे
तिच्यासाठी तुम्ही समजलाच असाल. सर्व सामान्य मुलांप्रमाने माझी सुद्धा
एक Girlfriend होती. तिच्या सोबत जास्तीत जास्त वेऴ कसा घालवता येईल
याच्यासाठी माझी नेहमीच धडपड असायची. आता सरऴ मी main मुद्दयावर येतो,
तसे सुंदर मुलांना बघायला मला पण आवडायचे पण मला कधी स्वप्नातही वाटलं
नव्हत की माझ्या जीवनात अस काही वऴण यईल ज्या वऴणावरून पुढे माझं
आयुष्यचं पलटून जाईल.
            दिवस असेच क्लास आणि लहान भाच्यांबरेबर खेऴण्यात भराभर चालले
होते. आज ताई जरा लवकरच घरी आली होती. तशी ताई आल्या बरोबर आमच्या दिवस
भराच्या वर्दऴीने अस्ताव्यस्त झालेल्या वस्तू आवरण्यात लागायची पण ती आज
घरात येउन कुणाच्या तरी येण्याची वाट बघत बसली होती. बाहेर कुणाच्या तरी
चपला काढण्याचा आवाज येत होता. मला वाटलं असेल ताईची कुणी मैत्रीन, मी
टि.व्ही बघत असल्यामुऴे फारसं तिकडे लक्ष दिल नाही. काहीच क्षणात कुणीतरी
माझ्या समोरील सोफ्यावर येउन बसलं. अजून तरी माझं लक्ष टि.व्हीतचं होत.
मला वाटलं ताईची मैत्रीनच असेल तरीपण मी सहजच मान वऴवून बघितल तर तो
एखादा 16-17 वर्षांचा मुलगा होता. साधारणता माझ्याच शरीरयष्टीचा होता तो.
का कुणास ठाउक पण त्याला बघितल्यावर मला असं वाटल जसं काही मी त्याला
कुठे तरी बघितलयं . बुद्धीवर जोर देत मी त्याला ओऴखण्याचा प्रयत्न करत
होतो.तेव्हड्यात ताईच म्हणाली काय रे ओऴखतो का ह्याला?? नंतर ताईनेच आमची
ओऴख करून दिली. तो तर आकाश होता माझ्या चुलत बहिनीचा मुलगा.खूप वर्षांनी
भेट झाल्यामुऴे मी त्याला ओऴखू शकलो नव्हतो. त्याची आई पाच वर्षांपूर्वीच
देवाघरी गेली होती.आत्ता त्याचे वडिल व लहान भावा सोबत राहत होता तो. या
बिन मायच्या पोरांची काऴजी ताईला नेहमी असायची म्हणून ती महिन्या दोन
महिन्यांनी त्यांना पाहायला जायची. आत्ताच्या फेरीला मात्र ती आकाशला
बरोबर घेवून आली होती.
       तो आकाश आहे हे समजताच मी थोडा सावरलो आणि त्याच्याकडे थोडं
रागाने बघितलं कारण की माझ्या रागावण्याचं कारणही तसचं होतं.काही
क्षणासाठी मी भुतकाऴात बुडून गेलो. सात वर्षापुर्वी आकाश आमच्या घरी आला
होता.तो आल्यापासूनचं सगऴ्यांचा लाडका बनला होता,त्याच्या येण्याच्या आधी
घरावर माझंच राज्य होतं.तो आल्यापासून माझ्याकडे कुणी ढुंकूनही बघत
नव्हत. एक दिवशी असच खेऴता खेऴता मी पक्षावर भिरकावलेला दगड त्याला जाउन
लागला आणि त्याचं डोस्क फुटल.घरी गेल्यावर त्याने जरा जास्तचं मीठ मसाला
लावून झालेला अपघात अपघात नसून मी जाणून बुजून केलं असं सांगितल त्याने,
ही बातमी जेव्हा बाबांना कऴाली तेव्हा त्यांनी मला जामं मारल होतं,
तेव्हा पासूनच आकाश माझा शत्रू बनला होता.
                तेव्हढ्यातचं ताईने हाक मारून मला शुद्धीवर आणलं.मागील
गोष्टी आठवून माझा पाराच सटकला ताडकन उठून मी भराभर पावलं टाकत घरा बाहेर
गेलो.जाता जाता तरी मी एक कटाक्ष त्याच्याकडे टाकलाच तो तर टक लावून मलाच
बघत होता.त्याच्या डोऴ्यात मला एक वेगऴीच  चमक दिसत होती त्याच्याकडे
दुर्लक्ष करत मी अजून जोरजोरात  पाय आपटत तिथून निघुन गेलो.रात्री
जेवताना तो माझ्या शेजारीच बसला होता.त्याच्या बोलण्यावरून मला त्याच्यात
पुर्वीपेक्षा बराच बदल वाटत होता आणि तो पण  माझ्याकडे बघून सारखा हसत
होता, मग मी पण मागलं सगऴ विसरून त्याच्याशी बोलायला लागलो. थोड्याच
दिवसात आमच्यात चांगली मैत्री झाली.मला जरा त्याचं वागण विचित्रच वाटायचं
नेहमी तो मला चिटकूनच असायचा. नेहमी तो माझीच बाजू मांडायचा.मी अंघोऴ करत
असताना टक लावून मला डोक्यापासून पायापरत न्याहालायचा.बघत असताना त्याची
नजर माझ्या अंडरवियर मधील तंबुवर येउन खिऴायची.तो तास् न तास मलाच बघत
बसायचा.असचं संध्याकाऴी आम्ही रस्त्याने फिरत चाल्लोतो शेवटी न राहवून
मीच त्याला तो प्रश्न विचारलाच कारे मी अंघोऴ करत असताना तू माझ्याकडे
एकटक सारखं टक लावून का बघतोस???? माझ्या या प्रश्नाने त्याची त$$तम$$म
झाली तरी तो स्वतःला सावरत उत्तर देतो.नाही रे मामा सहजचं,तरी पण तुला एक
सांगू  का मामा. रागवणार नसशील तर!!! मी म्हणालो त्यात काय
रागवण्यासारखं. सांग!!! मग तो बोलायला लागला. मामा जेव्हा तू अंघोऴ करत
असतोस ना तेव्हढ्यात तू खुप सेक्सी आणि हाँट दिसतोस.हे ऐकून मी. काय पण
काय आकाश बोलतोस!!! टिंगल करतो का माझी?? खरं सांगू मामा मला तू जाम
आवतोस. मला ना तुला उघड पाहायला जाम आवडतं.त्याच्या तोंडून हे ऐकून मी
थक्कचं झालो.काय रे एखादी मुलगी थोडीच आहे जो तू मला एवढं लाईक
करतोस!!!!! चल सोड हे सगऴं मला सांग तुझी एखादी Gf आहे का???? छे छे मामा
काही पण काय विचारतोस,मी तर अजुन लहान आहे माझी कुठची Gf. मग मला एक सांग
रात्री कुणाच्या नावाने बिछाण्यावर मुठ मारत होतास???? बस हे ऐकताच आकाश
ने लाजून मान खाली घातली,मी म्हटल अरे लाजू नकोस हेच तर ते माझे पण दिवस
होते जेव्हा मी मुठ मारायला सुरूवात केली होती.आता मात्र आकाश थोडा खुश
होउन बोलायला लागला, खरचं मामा?? मग नाही तर काय मी खोटं बोलतो. तसं
बघितल तर मी कुणाशीच ऐवढा फ्री नाही बोलत पण आज मात्र माझा माझ्या
जीभेवरील ताबाच सुटला होता.असेच गोष्टी करत करत आम्ही पुढे चाललो होतो
मला खुप जोराची लग्वी लागली होती म्हणून मी रस्त्या शेजारील झुडूपाआड
गेलो.शेवटचे दोन थेंब टाकून मागे वऴून मी झीप लावायला लायलो पण लंड आत
टाकायला जरा मला वेऴचं लागला.शर्ट सरऴ करत मी आकाश कडे बघितल तर तो
माझ्या लंडाकडेच बघत होता.त्याला मध्येच टोकत मी विचारलं.काय बघतोस?? आता
मात्र आकाश लाजला नाही त्याच्या डोऴ्यात मला एक प्रकारची वासना दिसत
होती. त्या वासनेच्याच धुंदीत तो बोलू लागला. माsssssssमा तुझा लंड मस्त
मोठा आहे हं..बोलताना त्याचे ओठ थरथर कापत होते. थरथरत्या ओठांनी सुद्धा
तो पुढील वाक्य बोललाचं, मामा मला तुझा लंड अजून बघायचा आहेे. मी सुद्धा
एखाद्या लहान मुला सारखा त्याला लंड दाखवायला तयार झालो. एका करवंदीच्या
जाऴी आड जातं मी माझी पँट गुडघ्या पर्यंत  सरकवली आता फक्त अंडरवियर
राहिली होती ती पण मी खाली ओढली,आता माझा 9 इंची चा लंड पूर्ण  ताठ होउन
त्याच्या समोर उभा होता. लंड पाहताच आकाश बोलला मामा हात लावून बघू का??
मी म्हटलं बघ लंड तुझ्याच मामाचा आहे जीव भरे पर्यत बघ!! माझी आध्ण्या
मिऴताच त्याने माझा लंड पकडला.लंड पकडून तो गुपचुप उभा होता.
त्याच्याकडून काहीच प्रतिक्रीया मिऴत नाही  हे बघून मीच पुढाकार घेत
म्हणालो आता एवढं करतोयसच  तर माझी मुठ पण मारून देना.क्षाणाचाही विलंब न
लावता त्याने माझ्या  मागे येउ माझा लंड मुठीत पकडला आणि जोरजोरात  माझी
मुठ मारत लंड  हलवायला लागला.त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा लंड
अजूनच  ताठ झाला.आम्ही अश्या position  मध्ये होतो जसं काही तो मला झवता
झवता माझी मुठ मारतो आहे. मुठ मारताना त्याचा एक हात माझ्या छातीवर
होता.त्याने तो जोराने आवऴून धरला होता.त्याची मुठ मारण्याची गती एवढी
fast होती की मी लवकरच डिस्चार्ज  झालो.सर्व रस गलून झाल्यावर मी
शुद्धीवर आलो की आम्ही उघड्यावर आहोत.होईल तितक्या लवकर कपडे चढउन आम्ही
घराच्या दिशेने चालू लागलो.मी या गोष्टचं  अस काहीच मनावर घेतलं
नाही,त्यात  काय एवढंच फक्त ना की एका पुरूषान दुसर्या पुरूषाची मुठ
मारली बस एवढचं ना,असचं समजून मी पुढे चालत होतो.पण  त्याच्या
चेहर्यावरील भाव असं सांगत होते जस काही त्याला एखादा खजानाचं मिऴाला
आहे.तरी त्याकडे दुर्लक्ष करत मी चालू लागलो.
        नंतर दोन-तीन दिवस तरी अस काहीच नाही घडलं.मी तर तसा एकदम normal
होतो पण जेथून आकाश ने माझी मुठ मारली. तेथून त्याची जरा जास्तच हिम्मत
वाढली होती. एके दिवशी तर त्याने हद्दच पार केली आम्ही दोघे असच बसलो
होतो त्याने अचानक जवऴ येवून माझ्या गालावर kiss केला त्याला दुर ढकलत मी
विचारले हे काय करतोयस?? तुला वेड बिड लागलय की काय!!!!!! आणि आज काल मला
तुझी लक्षणे काही ठीक नाही वाटतं. तुला नेमकं झालयं तरी काय??? मी त्याला
इतक्या कडक आवाजात ओरोडलो की तो हऴु हऴु हुदके देत  बोलायला लागला
माsssमा मी तुझ्यावर खुप प्रेम करतो रे!! मला तू खूप आवडतोस, त्या दिवशी
तू मला मुठ मारायला सांगितलसं म्हणनू मला वाटल की मी पण तुला आवडतो,
म्हणून मी आज न राहवून kissकेला. एवढ बोलून तो ओक्साबोक्सी रडायला
लागला.मग मलाच कसं तरी वाटलं तसा तो काही वाईट नव्हता पण मी कधी त्याच्या
बद्दल असा विचारचं केला नव्हता, म्हणून मी जरा गोधंऴलो होतो. नंतर मीच
त्याची समजूत काढत त्याच्या मागे जाउन हऴुच त्याला बाहू पाशात घेवून
गोलगोल फिरवू लागलो.जसचं त्याला मी खाली ठेवले तो वऴून माझ्याकडे पाहू
लागला आत्ता मी पण इतका रोमँनटीक झालो होतो कि त्याला मी जवऴ ओढलं आणि न
राहवून त्याचा चेहरा ओंजऴीत घेउन अलगद मी माझे ओठ त्याच्या त्या गुलाबी
ओठांवर टेकवले तो आश्चर्याने डोऴे फाडून बघतच राहिला आणि पूर्णपणे मला
साथ देउ  लागला.आत्ता मी माझी जिभ त्याच्या तोंडात घालून त्याच्या
जिभेवरील सोमरस पिउ लागलो होतो.खरच  त्याच्या तोंडातील लाऴ चाटायला खुप
मजा येत होती, थोडा वेऴ थांबून मी माझ्या तोंडात लाऴ गोऴा करून त्याच्या
तोडात थुंकलो, आणि पुन्हा किस करायला लागलो तो गुपचूप डोऴे मिटून मला साथ
देत होता आमच्या या पाच मिनिटांच्या दीर्घ फ्रेंच चुंबना नंतर मी त्याला
सोडून दिलं. मी सोडून देताच तो पून्हा मामा i love you म्हणत मला
बिऴगला.माझ्या तोंडून ही नकलत i love you to so much निघाल. हे ऐकून तो
खूप खुश झाला.
            भावजी रात्री कधी कधी नाईट ड्यूटीमुऴे घरी येत नसतं, म्हणून
ताई भाच्यांसह मेन हाँल मध्येच झोपायची, पण आकाश आल्या पासून मात्र ताई
त्याला तिथेच झोपायला लावायची.एका रात्री असचं भावजी येणार नव्हते म्हणून
ताई मेन हाँल मध्ये झोपायला आली आणि आकाशला माझ्या रुममध्ये पाठवलं.मी तर
खुप खुश झालो आज आम्हाला पूर्ण रात्र एकत्र झोपायला मिऴणार होतं.आकाश
त्याची उशी घेउन माझ्या रूम मध्ये आला आणि तेवढ्यातचं गाडीच्या होर्न चा
आवाज आला आता  मात्र आकाश नाराज होउन गुपचूप येउन बेडवर बसला होता,
आम्हाला खात्री होती की भावजी आलेत आणि आता ताई आकाशला बोलवून घेईल,
एवढ्यात ताईचा आवाज आला आकू  तू इथे ये झोपायला आम्ही रुम मध्ये
चल्लोय.आकाश निराश होउन मान लटकवून चाल्लाच होता की अजून ताईचा दुसरा
आवाज आला, हवं तर तू तिथेच मामा सोबत झोपु शकतोस!!!!!!!! हे एकताच आकाश
यस् म्हणून बेडवर येउन पडला. नेहमी प्रमाणे मी रूमची कडी लावून लाईट आँफ
केली आणि बेडवर जावून पडलो.आज आकाश सोबत मला रासलीला रचायची होती त्याचाच
विचार करता करता मला कधी झोप लागली हे कऴलेच नाही,रात्री अचानक मला जाग
आली ती आकाशच्या हाताच्या स्पर्शाने अजुनही वाटतं तो झोपला नव्हता माझ्या
दोन्ही स्तनांवरून तो हऴुवार हात फिरवत  होता मी पण त्याच्या स्पर्शाने
उत्तेजित होत चाल्लोतो, थोड्याच वेऴात आकाश माझ्या अंगावर चढला आणि
वेड्यासारखा माझ्यावर तुटून पडला कधी गालावर,मानेवर,स्तनांवर तर कधी
पोटावर तो वेड्या सारखा चुंबन घेत होता आता मी पण जाम चेकाऴलो होतो, तसच
त्याला बेडवर उलटा करून मी त्याच्यावर चढलो मी सुद्धा त्याला जाम चुंबल.
एवढ्यात हऴु तोच माझ्या कानात पुटपूटला मामा झोपून मजा नाही येत जरा खाली
चल ना!! हे ऐकून मी जरा बाजूला झालो, तो पटकन उठून बेडवरून उतरून खाली
गेला. आता माझी वासना शिगेला पोचली होती मी पण त्याच्या मागोमाग जावून
त्याला मागनचं पकडलं आणि तसच नेउन भिंतीला चिपकवल एक होताने त्याचं पोट
घट्ट पकडत त्याच्या पाठीवर व मानेवर चुंबनांचा वर्षावच करू लागलो तो डोऴे
बंद करून  पाण्यावीन माशागत तडफडत होता. आता चुंबनांन बरोबरच मी त्याला
हेपल्या मारायला लागलो तो पण आता त्याची गांड माझ्या लंडावर दाबायला
लागला.मग  त्याला मी भिंतीपासून वेगऴ करत रुमच्या मधोमध घेउन आलो आता तो
मागे फिरून माझ्या छातीला बिलगला आणि दोन्ही हातांनी माझी गांड पकडून
त्याचा लंड माझ्या लंडावर दाबू लागला.त्याच्या खांद्यावर मान ठेउन मी
त्याला  प्रतिउत्तर देउ लागलो. आता मात्र माझ्या अंगात काम देवाचा संचार
झाला होता,हऴूहऴू मी त्याचे व स्वताचे कपडे काढायला सुरूवात केली थोड्याच
वेऴात  आम्ही पूर्ण नागडे झालो. अंधार असल्यामुऴे मी त्याला पाहू शकत
नव्हतो पण  तरीही माझ्या अंदाजा प्रमाणे त्याचा पण माझ्या एवढाच
होता.दोन्ही लंड इतके टणके झाले की वाकत पण नव्हते.आकाशचे डोके पकडून मी
खाली दाबले.माझा इशारा समजताच आकाशने लंड तोंडात घेउन चोखू
लागला.त्याच्या तोंडातील गरमीने मला अजूनच चेव चढला त्याच डोकं पकडून आता
मी स्वताच पूर्ण लंड त्याच्या गल्या पर्यंत उतरवू लागलो.माझ्या जोरदार
धक्यांनी त्याच पूर्ण तोंड लाल झाल होत. मग मी त्याला उभ करून म्हणू
लागलो.आकाश मला तुला झवायच आहे.हा मामा आता मी पण जाम तडपतोय,घाल तुझा
लंड माझ्या गांडीत. हे एकताच मी टेबलच्या ड्रावर मधून वँसलिनची बाँटल
बाहेर काढली हे बघताच आकाश म्हणाला नको मामा हे नको लाउस मला तुझा लंड
पूर्ण पणे माझ्या गांडीत अनुभवायचा आहे .ठिक आहे तू  गांड फाकवून धर मी
लंड घालतो. लगेच  वाकून आकाशने दोन्ही हातांनी गांड फाकवली मी हऴुहऴु लंड
त्याच्या गांडिच्या होलात घालू लागलो आणि हलके हलके धक्के मारू लागलो एक
धक्का इतका जोरात मारला की सुपारी आत गेली तसे लगेच आकाशने गांडीवरील हात
सोडून बेडचा आधार घेत बेडशिट तोंडात कोंबली आणि त्याच्या डोऴ्यातून
अश्रूंची धार सुटली. मला माहीती होतं हेच होईल म्हणून दोन मिनटं थांबून
मग अजून धक्के मारालयला सुरूवात केली आता पर्यंत तो थोडाफार compertable
झाला होता. त्याची गांड इतकी टाइट  होती की मला पण  त्रास होत होता.मग मी
माझ्या लंडवर थुंकून पुन्हा झवायला लागलो. त्याची ती टाइट गांड मारताना
मला खुप मजा येत होती. माझ्या मनातून वेगवेगऴे कामभावनेचे तरंग निघत होते
आणि जणू काही मी त्या तरंगांवर तरंगत होतो. खरच तो अनुभूती निराऴीच होती.
तेव्हा मला कऴले की सेक्स मुऴे आपल्याला परोमोच्च  स्वर्ग सुखाचा आनंद
मिऴतो. त्याच्या गांडीत आता चिकटपणा निर्माण  झाला होता ज्यामुऴे माझा
लंड पटापट आत बाहेर होउ लागला आणि मला आणखिणच मजा येवू लागली माझ्या
जोरदार धक्क्यांनी आकाशच्या गांडीतून पुचुकssssssssssपुचुकssssssssssss
आवाज  येत होता,आकाश पण आता झवाझवीचा पुरेपूर आनंद लुटत होता तो पण आता
माझा पुर्ण लंड गांडीत  घुसवू पाहत होता. त्याच्या तोंडून खूप सेक्सी
वाक्य निघत होती,""मामा चा लंड  माझ्या गांडीत"" ""मामा चा लंड  माझ्या
गांडीत"" म्हणून मी त्याला अजूनच जोरात झवू लागलो., आमच्या या अर्ध्या
तासाच्या झवाझविने दोघांचीही शरीरं घामाने ओलीचिंब झाली होती.थोड्याच
वेऴात ती घडी जवऴ आली ती म्हणजे सेक्सचा अंतिम चरण.लवकरच  मी झडनार होतो
म्हणून जोरजोरात धक्के द्यायला सूुरूवात केली आत्ता मी त्या अंतिम चरणावर
येवून पोचलो होतो ते अप्रतिम आणि अद्भुत स्वर्ग सुख  उपभोगन्यासाठी मी
मान वर करून डोऴे मिटले आणि शेवटच्या धक्क्यात माझा संपूर्ण लंड त्याच्या
 गांडीत उतरवत एक जोरदार पिचकारी मारली नंतर हऴूुहऴ धक्के मारत पूर्ण लंड
त्याच्या गांडीत खाली केला.आमच्या या जोरदार झवाझवीमुऴे आम्ही खूप दमलोतो
म्हणूून त्याच परीस्थितीत बेडवर पडलो. अजूनही माझा लंड आकाशच्या गांडीतच
होता तो बाहेर काढताच त्याच्या गांडीतून माझं वीर्य बाहर येवून ओसंडू
लागलं ते चादरीने पुसून मी त्याची गांड  स्वच्छ केली.आत्ता कुठे जाउन मी
आकाशच्या चेहर्याकडे घितल त्याच्या चेहर्यावर संतूष्ठीच भाव स्पष्ट दिसत
होते. मग त्याला कुशीत घेउन मी झोपी गेलो. सकाऴी लवकर उठून त्याला अजून
एकदा झवले आणि जो पर्यंत तो ताईकडे होता तो पर्यंत मी त्याला वेऴ मिऴेल
तेव्हा झवायचो.

  तर मित्रांनो तुम्हाला कशी वाटली माझी कथा मला जरूर कऴवा,मी
तुमच्या प्रतिक्रीयांची आतुरतेने वाट पाहत आहे. milinddalavi16@gmail.com
वर मला मेल पाठवू शकता.

Monday, 29 June 2015

जिजा आणि भाऊजी - भाग २

जिजा आणि भाऊजी - भाग २ 
... मला अजून झोप येत नव्हती , मी नुसते डोळे मिटून पडलो होतो ..तोच जीजू माझ्याकडे वळले आणि माझ्या अंगावर हात टाकला ..मी दचकलो ,,पण सुखावलो ..त्यांचा स्पर्श हवा हवासा वाटला ..
मी वाट बघत होतो कि आता काही होईल मग काही होईल ..पण जिजा मस्त झोपले होते..ह्या अनिकेत भाऊजी मुळे माझ्या डोक्यात उगाच किडे आले .जीजुंच्या मनात तसं काही नाही हे पक्क झालं माझ्या मनात. मग मी हि जरा शांत झालो , हळू हळू मला झोप येऊ लागली. जीजूंचा हात माझ्या छाती वर होता .मी माझा हात त्यांच्या हातावर ठेवला आणि त्यांच्या बोटांवर माझी बोटं फिरवू लागलो . त्यांच्या बोटांवरील बारीक बारीक केस माझ्या बोटानां वेगळाच अनुभव देत होती.त्याच अनुभूतीत मी विसावलो .झोप लागलीसाधारण तास गेला असेल मला पुन्हा जाग आली ,जीजू माझ्या कडे पाठ करून झोपले होते. मला तहान लागली , मी उठलो, लाईट लावली आणि पाणी प्यायलं ..माझ्या खुडबुडीने जीजू जागे झाले .माझ्या कडे पाहिलं , मी पाणी पीत होतो , त्यांनीही पाणी मागितलं .आमची दारूची नशा उतरली होती.
"अजून झोपला नाहीस का आता उठला ?" त्यांनी विचारलं .
"नाही आत्ताच उठलो " मी लाईट पुन्हा बंद केली आणि माझ्या जागेवर येऊन पडलो . मोबाईल चेक करू लागलो
तोच जीजुनी पुन्हा हात माझ्या वर टाकला आणि ह्या वेळेस ते मला जास्त चिटकले ,मला जरासं आवळल पण .
"गर्लफ्रेंड चा msg आहे काय ? जीजू म्हणाले .
"नाही , असच बघत होतो किती वाजले, ३ वाजले जीजू झोपा आता " मी मोबाईल ठेवत म्हणालो .
"हम्म..मला आता लगेच झोप नाही यायची , तुंला झोप आलीय का ? जीजुनी विचारले.
"अस काही नाही ,पण करायचं काय ना ,झोपावं लागेल "मी म्हणालो .
"करायला बरच काही करता येईल "जीजू हसत म्हणाले .
"म्हणजे ? काय करायचं ?" मी विचारल पण जीजू नुसते हसले. आमची बडबड ऐकून अनिकेत भाऊजी पण उठले .ते बाथरूम ला जाऊन आले .आम्हाला विचारलं किती वाजले ते. पुन्हा त्यांच्या जागेवर पडले. पण लगेच उठले आणि मला म्हणाले "मुकुंदा मला तुझ्या जागेवर झोपूदे , इथं फार गार वाटतयं " असं म्हणून ते माझ्या जागेवर आले.
आता मी दोघांच्या मध्ये होतो.. भाऊजी झोपले आणि मी न जीजू पुन्हा बोलू लागलो
"मग काय करायचं तुम्हाला सांगा कि " मी जीजुना विचारलं
"खर सांगू ? " जीजुनी विचारले
"अगदी खरे सांगा "
"बर , मला कि नाही तुला मिठी मारून झोपायचे आहे "जीजू हसले .
"एवढंच ? " मी गोंधळून विचारलं
"मग अजून काय करायचं तुला ते कर "असं म्हणून जीजू मला बिलगले
"जीजू काय करताय "मी विचारलं
"झोपतोय ,तुला मिठी मारून "जीजुनी तोंड माझ्या छातीती खुपसत उत्तर दिलं. मी काही बोललो नाही .तोच जीजुनी त्यांचा मागचा हात माझ्या पाठीवर फिरवू लागले . माझ्या अंगात एक लहर येईन गेली .मी शहारलो .तोच जीजुनी त्यांचा हात माझ्या पोटावर आणला आणि पुन्हा पाठीवर नेला .काही सेकंदात पुन्हा तेच ,आता माझ्या बनियन च्या आत हात गेला तोच मी त्यांचा हात आडवला .
"जीजू नको . मी नाही तसला " मी म्हणालो
जीजू हसले , त्यांनी हात तसाच ठेवला फक्त चेहरा वर काढला आणि म्हणाले
"मग तेव्हा खाली येऊन माझ्या बरोबर थांबायचं का म्हणत होता.अनिकेत ने तुला सांगितल होता ना माझ्या बाबतीत "
मी shock च झालो ,जीजुना कस माहित हे , मी त्यांनाच विचारलं ,ते काही बोलले नाही , माझ्या मानेवर त्यांनी ओठ टेकवले आता मी त्यांना नाही आडवल. आम्ही एकमेकांचे ओठ चोखले ..जिजा खूप मस्त कीस करतात हे मला जाणवलं .माझ्या ओठांना हि मस्त चघळत होते जीजू . मी माझा हात त्यांच्या डोक्यामागे ठेवून त्यांना अजून अजून आवळत होतो आणि आमचे स्मुच खूप मस्त चालले होते. ह्या अनुभूतीचा असर आता माझ्या लंडावर होऊ लागला होता.हळूहळू तो ताठरू लागला. जिजानां हे ओळखले आणि त्यांनी त्यांचा एक हात माझ्या लंडावर ठेवला .हलकेच दाबला तसा माझा लंड अजून कडक झाला.मी सुखावलो होतो ,तो स्पर्श मी शब्दांत नाही सांगू शकत पण खूप मस्त वाटलं .मी माझ्या हाताने जीजुंचे दोन्ही पिळदार दंड दाबत होतो .एक एक असा दगडा सारखा दंड त्यांच्या जिम मधील मेह्नितीची पावती होती. ती पावती मी आता कुस्करत होतो.मी हलकेच उठलो आणि एक चावा घेतला त्यांचा दंडाचा.जिजा हि चेकाळले त्यांनी माझा बनियन वर उचलून माझ्या निप्पल चे चावे घेयला सुरवात केली. मी त्या सुखी वेदनेत पूर्णपणे समर्पित झालो.माझ्या अंगात एक वेगळंच काहीतरी संचारल असं वाटलं .जीजुनी आणि बरेच चावे घेत स्वतःचा मोर्चा माझ्या लंडावर नेला . ते मला नागडे करू पाहत होते पण मी त्यांना आडवल . शेजारी अनिकेत होता , तो जागा झाला तर उगाच पंचायत नको . जीजुनी मात्र फोर्स करून माझी शोर्ट खाली घेतली आणि जोर जोरात माझा लंड चोखू लागले . चोखताना आवाज होत होता , पूर्ण आत घेऊन घेऊन ते चोखत होते , मला खूप वेगळाच अनुभव मिळत होता असं वाटत होतं जणू कोणी माझा प्राण माझ्या शरीरातून शोषून घेत आहे .हे सगळं चालू असताना अचानक आवाज आला
"च्यायला चालू झालं का तुमचं ?? " अनिकेत भाऊजी आमच्या कडे वळत म्हटले .. मी घाबरलो , मी पटकन चादर ओढून घेतली . जिजा मात्र हसले आणि म्हणाले .." तू पण ये कि लवडू "
मला काही कळेनाच काय चाललं ते ..
"मुकुंदा तुला म्हटलं होतं ना लांब राहा ते " अनिकेत भाऊजी मला म्हणाले , मी काहीच बोललो नाही .मी अजून घाबरलेलो होतो .
"मुकुंद ,अरे टेंशन नको घेऊ , हा अनिकेत पण आपल्यातलाच आहे "जीजू हसत हस्त म्हणाले
"काय रे मुकुंदा आवडतय का तुला ?" अनिकेत भौजी हसत म्हणाले. मी हलकसं हसलो . तोच जीजू नि पुन्हा मला किस करायला चालू केलं ..त्यांनी माझे निप्पल चोखले ,अनिकेत तसाच बघत होता आमच्याकडे ..त्याचा लंड तो चोळत होता.
"लंड काय चोळतो , ये कि ." जीजू त्याला म्हणाले
"तुझी मारायची आहे मला ,देशील का ? "भाऊजी जीजुना म्हणाले .
"घे कि गड्या , तेरा हि है सब "जिजा हसत म्हणाले .
"तुम्ही दोघे नेहमी करतात का असं ? " मी बोललो ,ते दोघे हसले
"हो रे , आम्ही एकाच वाड्यात राहायचो तेव्हा पासून ची ओळक आहे ..भाऊजी माझ्या जवळ येत म्हणाले .
भाऊजी नि त्यांच्या हाताने माझे निप्पल दाबले ..जिजा माझे निप्पल चोखत होते..मला खूप मस्त वाटू लागले .
मग जिजा उठले आणि दार खिडक्या बंद करून आले . त्यांनी त्यांचे सगळे कपडे काढले आणि आम्हाला पण काढायला लावले ..आम्ही तिघे नागडे एकमेकान जवळ पडलो. जिजा एकदम मस्क्युलर होते आणि एकदम चिकनी छाती , मॉडेल असतात तसे सगळी बॉडी क्लीन होती ,,एक हि केस नाही , त्या उलट भाऊजी बर्यापैकी केसाळ आणि राकट होते .
भाऊजीनि माझा लंड पकडला आणि हलवू लागले त्याच वेळेस जीजू माझे निप्पले चोखत आणि चावत होते .माझा लंड आता पूर्ण ताठला होता भाऊजी नि आता माझा लंड चोखायला सुरवात केली ..जिजा पण खाली सरकले आणि भाऊजी च्या बरोबरीने माझा लंड चोखू लागले ..मी एका वेगळ्याच धुंदीत गेलो ..जणू दोन मांजरी मिळून एक उंदीर खात होत्या तसं ते दोघे माझा लंड चोखत होते ,,कधी भौजी तर कधी जीजू पूर्ण तोंडात घेत होते ..कधी एक जन लंड आणि एक जन गोट्या चोखत होत ,,मध्येच एक जन गोट्याच्या खाली जाऊन चाटत होतं तर एक जन लंड च्या आजूबाजूला चाटत होत .. मी हळुवार पणे आह आह करत होतो ..
बऱ्याच वेळ झाला दोघे माझा लंड खात होते ..माझा लंड पार घट्ट झाला होता , कातडीच्या बाहेर आला होता ..जिजा मोठ्या आवडीने चोखत होते , चोखत चोखतच ते वर फिरले आणि त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या तोंडात दिला ..त्यांचा लंड माझ्या एवढाच होता ..ते माझ्या तोंडात लंड आत बाहेर करू लागले ..भाऊजी माझ्या होल वर चाटत होते .. बऱ्याच वेळाने दोघे माझ्यावर चढले आणि माझे निप्पल चोखू लागले ..एकाच वेळी दोनहि निप्पल चोखून घेताना वेगळीच मज्जा येत होती ..दोघे त्यांचा लंड माझ्या मांड्यावर घासत होते. मग जिजा खाली झोपले आणि आम्ही दोघे त्यांचे निप्पल चोखू लागलो ..त्यांचे मस्क्युलर निप्पल चोखताना मस्त वाटत होते ..मग भाऊजी उठले आणि त्यांनी त्यांचा लंड जीजू च्या तोंडात दिला ,,जीजू हि मोठ्या आवडीने सक करू लागले आणि त्यानी मला त्यांचा चोखायला खुनवल ..तसा मी त्यांचा लंड पुन्हा चोखू लागलो ..मी त्यांच्या मांड्या हि चावलो आणि तिथेही चाटत होतो ..खूप सेक्सी मांड्या होत्या जीजुंच्या .
भाऊजी माझ्या जवळ आहे आणि मला कीस करू लागले ..खूप वेळ त्यांनी माझे ओठ सक केले ..जीजू पेक्षा भाऊजी जास्त मस्त कीस करत होते. जीजू मला मागून बिलगून त्यांचा लंड माझ्या गांडीत घालू पाहत होते .. मी भाऊजींचा लंड हातात घेतला तेव्हा जाणवलं कि त्यांचा लंड खूप मोठा आहे .८ इंची तरी असेलच .हळू हळू ते जास्त जोशात आले आणि मला चावू लागले ,,माझ्या छातीवर वळ हि उठले , पोटावर आणि मांड्यावर हि चावले .
जीजू नि मला पाठीवर झोपवलं आणि माझे पाय उचलून धरले आणि त्यांचा लंड माझ्या गांडीत घुसवू लागले पण नीट जात नवता ,,मग भाऊजी नि माझे पाय उचलून धरले तसा जीजुनी मस्त पैकी आत लंड सरकवला ...मला थोडा त्रास झाला पण सहन केला कारण मज्जा जास्त येत होती ..जिजा माझी गांड आणि भाऊजी माझे तोंड झवू लागले .. थोड्यावेळाने दोघे हि झडले ...जीजनी गांडीत च चिक ओतला होता..मग आम्ही पुन्हा एकमेकांना बिलगून पडून राहिलो . सकाळचे ५ वाजले होते . आता झोपणे हि गरजेचे होते .पुन्हा उठून घरी जायचं होतं.
आम्ही सकाळी ९ वाजता उठलो . भाऊजी आणि जिजा मी उठल्या बरोबर माझ्या जवळ आले आणि दोघांनी मला मस्तपैकी समुच केले .भाऊजी म्हणाले "पुढच्या वेळेस मी शॉट मारणार बर का ? " आम्ही तिघं हसलो .. आणि मग आम्ही सगळ्यांना घेऊन पुन्हा घरी निघालो.
रात्रीचा अनुभव खूप मस्त होता .तीघ हि तृप्त आणि आनंदी होतो आणि पुन्हा संधीची वाट पाहू लागलो.

ती संधी काही महिन्यांनी परत आली .त्या बद्दल नंतर कधीतरी..

जिजा आणि भाऊजी -भाग १

खूप दिवसानंतर गोष्ट पाठवत आहे त्या बद्दल सॉरी , पण कामाच्या व्यापात इथ वेळ देता येत नाही
हि कथा माझ्या एका इमेल फ्रेंड ने पाठवली आहे , त्यात आवश्यक ते बदल करून पोस्ट करत आहे .

जिजा आणि भाऊजी -भाग १
मी मुकुंद , माझं वय २२ पण हि गोष्ट घडली . मी गे असल्याची भावना मला नेहमी खात होती , त्या मुळे मी जास्त कोणाशी बोलत नसे ,सतत जीवाची घालमेल होयची. असो.
माझ्या सख्या भावाच लग्न होत त्या वेळेस सगळे आमच्या घरी जमले होते .तेव्हा जिजा म्हणजे मोठ्या चूलतीचा नवरा आणि भाऊजी म्हणजे लहान चूलतीचा नवरा , हे दोघे पण नातेवाईकांच्या बरोबर आले होते.
अरुण जिजा हे ३० वर्षाचे आणि अनिकेत भाऊजी साधारण २५ वर्षाचे असतील .दोघेही दिसायला खूप सुंदर
अरुण जीजू तर बॉडी बिल्डर ,एक एक मसल दिसायचा . अनिकेत भाऊजी हि फीट आणि मर्द मराठा सारखे राकट शरीराचे .अनिकेत भाऊजी गावाकडचे वाढलेले असले तरी खूप स्मार्ट आहेत .
दोघांना पाहता क्षणी मला मस्त वाटलं होतं , पण शेवटी जीजू असल्याने मी त्यांचा विषय सोडून दिला होता. आता साधारण एक वर्षाने पुन्हा भेट झाली , अजून सुंदर दिसत होते दोघे .पण मी पुन्हा विचार सोडून दिला . पण नियती ला काही वेगळंच मंजूर होतं.

एक दिवशी अगदी सकाळी सकाळी आई मला बोलवत होती , मी जरा वैतागून च विचारलं
"काय ग आई सकाळी सकाळी काय झालं ?"
"अरे मुकुंदा , बिन्नी ला पत्रिका द्यायची राहिली , ८ दिवसावर लग्न आहे आता " आई घाबरया स्वरात म्हणाली , बिन्नी आईची जिवलग मैत्रीण ,मी तिला मावशीच म्हणायचो .
"ओह ,अग अशी कशी विसरली . आता ? कुरियर करू या का ?" मी विचारलं
"नाही रे , बिन्नी ला कुरियर ? जीव घेईल माझा ती , तू जाऊन दे ना , कार घेऊन जा ,संध्याकाळी परत येशील तू "
"आई काय ग , इतकं लांब गाडी चालवत ? ते हि एकटा ? मी नाराज होत म्हणालो
"लांब काय ? नाही तेव्हा दुनिया भर हिंडत असतो तेवा ? इथ बार्शी ला जायचं , चार तासात जाशील."
"बर बाई , पण मी दादाला घेऊन जाऊ? तेवढीच सोबत ?"
"अरे त्याचं लग्न आहे ,खंडीभर काम आहेत . उं ....थांब अरुण जी येतात का बघते ." असं म्हणत आई जीजू कडे गेली .
पुढच्या तासा भरात जीजू आणि मी नाश्ता करून निघालो होतो. मीच गाडी चालवत होतो .जीजू शेजारी बसले होते. तसं आमच्यात जास्त बोलण कधी झालं नव्हत त्यामुळे मोजकेच संवाद होते. मला अजून awkward होत होते .
"गाडी छान चालवतोस " जीजू म्हणाले .
"उं ? हो ..thanks " मी म्हणलो .
"तू नेहमी इतका कमी बोलतो कि काय ?"
"असं काही नाही जीजू ,बोलतोय ना. . "
"हम्म ...पण जरा मन मोकळेपणा ने बोल कि "
" मन मोकळेपणाने मी मित्रांशी बोलतो " मी असं फटकन कस बोललो मलाच नवल वाटल.
"आपल्यात काही जास्त अंतर नाही , ७--८ वर्षाने मोठा असेल मी , एवढ चालत कि .
"हाहा असं नाही ,पण काय आहे न तुम्ही family member आहात ना " मी हसत म्हणालो
"बर मग तुझा मित्र होयला काय कराव लागेल ?" जीजू मिस्कीलपणे म्हणाले .
"उं ??? सध्या तरी drive करता ? मी वैतागलो आहे" असं म्हणून आम्ही दोघे हसलो . थोड्या अंतरानंतर गाडी जीजू चालवू लागले. आता जरा मोकळे पणा येऊ लागला होता.आमच्या गप्पा रंगत होत्या.
"पण माझा मित्र का बनायचं आहे तुम्हाला ? मी विचारलं
"असंच , छान आहे तू , माझ्या सारखा वाटतो तू मला आणि मला जास्त मित्र नाही "
"ओह्ह या ,,,तुम्हाला जास्त मैत्रिणी असतील " मी हसत म्हणालो
"जास्त नाही एक दोन ,त्या हि तुझ्या ताई च्या आधी मैत्रिणी मग माझ्या "
"काहीही हा , तुम्ही इतके handsome आणि तुम्हाला मैत्रिणी नाही ?
"हाहाहा अरे बाबा लग्न कर मग समजेल " त्यावर आम्ही दोघे हसलो ."bytheway thanks for compliment " जीजू डोळा मारत म्हणाले ,मी नुसता हसलो ..

.नंतर पुन्हा एक silence pause , कोणी काही बोलत नवत .आम्ही बार्शीत पोहचलो .मावशीला पत्रिका दिली तितेच जेवलो .आणि तासा भराने पुन्हा निघालो .वाटेत एका महादेवच्या मंदिरात जायचं ठरलं आणि तिथेही पत्रिका ठेऊ म्हणून.
आम्ही दोघे मंदिरात आलो .मंदिर छोटसं पण खूप सुंदर आणि जुनं .मन प्रसन्न झालं . बाजूलाच नदी होती. जीजू म्हणाले चल बसू थोड्यावेळ .आम्ही काठा वर बसलो ,
"छान मंदिर आहे , तुझी पत्रिका द्यायला पण येऊ महादेवला "जीजू म्हणाले
"नको ना लग्नाचा विषय जीजू. येऊन जाऊन सगळे तेच बोलतात " मी म्हणालो
"अरे एवढ काय झालं ?
"काही नाही ,मला लग्न नाही करायचं , असो.पुन्हा चर्चा नको. चला निघूया "
आम्ही निघालो , वाटेत पुंन्हा आमच्या छान गप्पा झाल्या .जिजा खूप मोकळ्या स्वभावाचे होते .एखाद्या मित्रा प्रमाणे बोलत होतो आम्ही . जीजू त्यांच्या कोलेज च्या गमती जमती सांगत होते. मला खरच ते आता खूप आवडायला लागले..मी त्यांना न्याहाळू लागलो ..त्यांची मिशी त्यांचा चेहरा खुलवत होती ..मिशी नसती तर कदाचित एवढे आकर्षक नसते वाटले ..त्यांचे बहु मस्त पिळदार होते ..गोरा रंग , सुंदर डोळे ,सगळं अगदी एकमेकांना पूरक होते. मला आवडले जीजू .आता नुसत शारीरिक आकर्षण नव्हत .
आम्ही घरी आलो .खूप शीण आला होता.आम्ही लगेच आपआपल्या खोल्यात झोपी गेलो.

दुसर्या दिवसापासून तर जिजू आणि मी दिवसभर एकत्रच असायचो..लग्नाची सगळी काम आम्ही एकत्र करायचो , भरपूर मज्जा करायचो ..आमच्यात मैत्री च नात तयार झालं होतं .घरचे हि हा बदल बघत होते ..मी नेहमी गप्प गप्प असायचो आणि आता एकदम फ्री वागत होतो हे जाणवत होतं .जिजा हे खूपच मधाळ बोलणारे ,बोलून आपलं करणारे होते. त्यांच्याशी कोणाशीही मैत्री लगेच होऊ शकते.

त्यानंतर च्या शनिवारी रात्री दादा ची bachlor पार्टी होती , आमच्या फार्म हाउस वर सगळी तयारी करण्यात आली होती , सगळे पुरुष मंडळी आम्ही तिथे गेलो होतो. पार्टी रंगत आली होती , पिणारे पिऊन ताईट झाले होते. काही वेळाने काका आणि मामा मंडळी झोपायला गेली .आम्ही भांवंड आणि दोन्ही जीजू मात्र अजून नाचत आणि पीत होतो .जीजू माझा हात हातात घेऊन नाचत होते खूप मज्जा येत होती .कधी ते मागून माझ्या कंबरेला धरून नाचत होते कधी मला मिठी मारून वगरे ..बाकीचे सगळे हसत होते ..पण अनिकेत भाऊजी शांत होते ..मी त्यांना नजरेने विचारले काय झालं शांत का आहात ? त्यावर ते काहीच बोलले नाही . आणि मी पुन्हा जीजू बरोबर नाचू लागलो.जीजू दातात ग्लास धरून नाचत होते आणि मला पाजत होते ..मी नाही नाही करताना ग्लास माझ्या अंगावर सांडला ..सगळे हसले ..मी हि ..मग मी वरच्या रूम मधल्या बाथरूम मध्ये गेलो .

माझा टी शर्ट काढला ..चेहरा धुतला ..तोंड पुसत होतो तोच अनिकेत भाऊजी तिथे आले .
मी म्हणलो "काय हो अनिकेत भाऊजी एवढे गप्प का बर आज ? बोर झाला का ?"
"नाही रे ,बोर नाही , पण ऐक ,त्या अरुण पासून लांब राहा, जास्त खेटु नको त्याला ,कळाल ? "भाऊजी म्हणाले
" का ? अरुण जीजू ? काय झालं त्यांना ? अस का म्हणतात ?
"मुकुंदा ,,,,सांगितल तेवढ कर , त्याला वेगळे शौक आहेत आणि तुझ्यावर त्याचा डोळा आलेला दिसतोय,"
"ओ भाऊजी काहीही काय बोलता ? निट काय ते सांगा "मी चिडून म्हणालो
भाऊजी जवळ आले आणि हळू आवाजात म्हणाले " त्याला पोरांना झवायला आवडत , कळल ? लांब राहा नाहीतर मारून घे तुझी " भाऊजी चिडून म्हणाले आणि झोपायला निघून गेले .मी काय करू हा विचार करत होतो ..मला थोडा आनंद झाला पण भीती हि वाटली , जीजू पण आजकाल जरा जास्त खेटत आहे असं जाणवलं होतं. ट्रीप मध्ये पण त्यांनी माझ्या मांडीवर हात ठेवल्याचं आठवलं मला .सगळ्या गोष्टी पूरक होत्या. पण आता अनिकेत भाऊजी ना कस कळाल असाव जीजू असे आहेत ते ? अनिके पण माझ्याच वयाचे जवळपास , मी २२ आणि ते २५ चे , जीजू नि अनेकीत भाऊजी ना तर .......? तस तर गेले २-३ दिवस दोघे एकत्रच झोपत होते घरी .पण असं काही असत तर अनिकेत मला नाही सांगणार

पण मला जीजू आवडले होतेच मग काय हरकत आहे , बघू तरी जीजू काय करता आणि कसं माझ्यावर लाईन मारता ? किंवा अनिकेत भाऊजी खोटं हि बोलत असतील किंवा कोणाच काही ऐकून बोलत असतील ...
सगळ्याची उत्तर आता जीजू च देतील , त्या साठी मी मला काही माहित नाही असच वागायचं ठरवलं ..बघू तरी काय होतय पुढ ?? ह्या विचारात मी पुन्हा खाली आलो ..
दोघ तीघ अजून पीत बसले होते , गप्पा मारत होते ..मी जीजुना शोधत होतो ...तोच ते दिसले , एक खुर्चीवर डोळे मिटून बसले होते..मला कळेना काय करू ते ..मी दादा कडे गेलो , दादा पूर्ण नशेत होता , मी त्याला त्याच्या खोलीत घेऊन गेलो , त्याला झोपवले आणि पुन्हा बाहेर आलो , जीजू ह्या वेळेस जागे होते ..मला बघतच हसले आणि म्हणाले" झोपला नाही अजून ? जा झोप जा सकाळी जायचं परत घरी ."
"तुम्ही नाही झोपणार ?"
"थोड्या वेळाने , अजून एक दोन पेग " जीजू हसले
"मी हि थांबू ? "मी विचारले
"नको नको झोप आत जाऊन , उशीर झालाय ..
"बरं ,गुड नाईट " मी गोंधळून म्हणालो , मला आता अनिकेत चा राग आला ,जीजुना काही शौक नाहीये ,असता तर मला थांबवल असत . मी वरच्या रूम मध्ये जाऊन झोपलो तिथे अनिकेत भौजी आधीच झोपले होते .
मला काही झोप येत नव्हती . थोड्या वेळाने जीजू लडखडत वर आले आणि माझ्या आणि भाऊजी च्या मध्ये येयुन पडले..मी सावध झालो. पण जीजू लगेच झोपले. माझा मूड ऑफ झाला. .

मला अजून झोप येत नव्हती , मी नुसते डोळे मिटून पडलो होतो ..तोच जीजू माझ्याकडे वळले आणि माझ्या अंगावर हात टाकला ..मी दचकलो ,,पण सुखावलो ..त्यांचा स्पर्श हवा हवासा वाटला ..

कामश:

Saturday, 27 June 2015

समलैंगिक विवाहाला अमेरिकेत मान्यता

'अमेरिकेची राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला समान सन्मान देते', या शब्दांत अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी देशातील सर्व ५० प्रांतांत समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली.

विचार व आचारस्वातंत्र्याबाबत सजग असलेल्या अमेरिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सिनेटपासून चौकांपर्यंत समलैंगिक विवाहावर अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात होत्या. जॉर्जिया, केंटुकी, लुझियाना, मिशिगन, मिसिसिपी, ओहिओ, टेक्सास, मिसुरी, उत्तर डकोटासारख्या १३ राज्यांनी या विवाहावर बंदी लागू केली होती. सुप्रीम कोर्टापर्यंत आलेल्या या मुद्द्यावर खंडपीठाने पाच विरुद्ध चार अशा मतविभाजनाने समलैंगिक दाम्पत्यांना कायदेशीर विवाहाचा अधिकार बहाल केला. 'विवाहबंधन स्वीकारू इच्छिणाऱ्या समलैंगिक व्यक्तींना तुम्ही एकांतात ढकलून, विवाहासारख्या मानवी संस्कृतीतील सर्वात प्राचीन संस्थेपासून दूर ठेवू शकत नाही', अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अँथनी केनेडी यांनी हा ऐतिहासिक निकाल सुनावला.

Wednesday, 7 January 2015

स्वानंदला साडी नेसायची आहे

समलैंगिकतेच्या पलीकडचा एक आयाम आहे तो आहे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा. मानसिक अवस्था स्त्रीची आणि शरीर पुरुषाचं किंवा याच्याउलट स्थिती असलेल्या व्यक्तींची होणारी कुचंबणा फार गंभीर स्वरूपाची असते आणि त्यातून मानसिक स्वास्थ्य पूर्णपणे बिघडू शकतं. अशाच एकाची - ’स्वानंद’ची ही कथा. ही कथा कुणाचीही असू शकेल, पण त्यातलं दुःख तेच असेल. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समजून घेऊन त्यांचा जगण्याचा मार्ग सुकर कसा होईल याविषयीचं विवेचन करणारी ही कथा
भरारी ही संस्था पुण्यामध्ये एचआयव्हीसंक्रमित काम करते, विशेषतः पुरुषांकरता. या संस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे काम करणार्‍या किंवा त्यांच्याकडे येणार्‍या बर्‍याच पुरुषांना आपण स्त्री आहोत असं सातत्याने वाटत असतं. पुरुषांच्या शरीरात स्त्रीचं मन अडकलं आहे, अशी यांची भावना असते. त्यामुळे ते त्यांच्या मनाचं समाधान स्त्रीवेश करून, दागदागिने, मेक-अप, इतर सौंदर्य प्रसाधने वापरून व एवढेच नव्हे तर बोलण्यात, चालण्यात स्त्रियांसारखे हावभाव करून स्त्रियांप्रमाणे समाजात उघडपणे वावरत असतात. बरेचदा काहीजण फक्त एकांतात, आपल्या मित्र परिवारात समाजास कळणार नाही याची काळजी घेऊन आपल्या स्त्रीमनाचं समाधान करून घेत असतात. त्यांचे नावही ते स्त्रीरूपी लावतात. त्यांच्या या स्त्री भावनेची कल्पना घरच्यांना कधी असते तर कधी नसते. जे समाजात उघडपणे स्त्री म्हणून जगतात त्यांना तृतीयपंथी किंवा हिजडा म्हणून ओळखले जाते व जे समाजात उघडपणे स्त्री म्हणून वावरत नाहीत, परंतु एकांतात आपल्या इच्छा पूर्ण करतात त्यांना कोती म्हणून संबोधले जाते.
आज संस्थेचे बरेच कार्यकर्ते फिल्डमध्ये गेले होते व काऊन्सेलरखेरीज दोनच कार्यकर्त्या चतुरा आणि रूबिना (जन्मतः पुरूष) संस्थेत आल्या होत्या. त्यांच्याशी संस्थेच्या झालेल्या व राहिलेल्या कामकाजाविषयी चर्चा चालू होती. तेवढ्यात एक मध्यमवयीन महिला तेथे आली. कष्टातून आयुष्य उभे केल्यावर आलेला एक कणखरपणा या महिलेत दिसत होता. मध्यम बांध्याची, काळी-सावळी, गळ्यात मंगळसूत्र, कानात कळकटलेले टॉप्स, दोन्ही हातात काचेच्या बांगड्या, एका हातात घड्याळ व अंगावर नॉयलॉनची साडी परिधान केलेली ही महिला चिंतातूर पण खंबीर वाटत होती. महिलेकडे बघून एकंदर तिची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असावी असं वाटत होतं.
दारातूनच महिलेने आपली ओळख करून दिली, ‘‘मी स्वानंदची आई.’’ व तिने संस्थेतील काही मुलांची चौकशी केली. ‘‘सुनीलने मला भेटायला बोलावलं होतं. कुठे आहे तो?’’ बाई विचारत होती.
‘‘सुनील मुंबईला गेला आहे. दोन दिवसाने येईल. तो आल्यावर तुम्हाला कळवतो.’’ चतुराने त्यांना सांगितलं.
तसं, ‘‘असं करू नका रे पोरांनो. माझ्यापासून काही लपवू नका. तुमच्याकडे खूप आशा ठेवून आले आहे. मला सगळं कळलंय. मुंबईला त्याला पाहिलं होतं तेव्हा का नाही कळवलं मला?’’ आई गहिवरून विचारत होती.
स्वानंदबद्दल थोडीशी कल्पना असल्यामुळे काऊन्सेलरने त्याच्या आईला जवळ बोलावलं व पाणी प्यायला देऊन त्यांची चौकशी केली.
काऊन्सेलर- आधी तुम्ही शांत व्हा बघू आणि काय झालं ते सांगा.
आई - स्वानंद घर सोडून निघून गेलाय. क्लासला जातो म्हणाला आणि परत आलाच नाही.
काऊन्सेलर- घरी काही भांडण झाली होती का?
आई - नाही हो, कुणाला वेळ आहे. त्याचे वडील लकव्याने अंथरूणावर पडलेले होते. पाण्यासारखा पैसा खर्च केलाय त्यांना बरं करण्याकरता, तेव्हा आता कुठे ते कामावर जायला लागले आहेत. ते तर आधीच खंगलेत. माझा सगळा वेळ त्यांचं करण्यातच जातो. त्यात दुकानही मलाच बघावं लागतं. कुणाला वेळ आहे भांडण करायला.
काऊन्सेलर- तरी पण काही तरी झालं असणार. ही पोरं सांगत होती, की त्याला घरात मारहाण केली जायची. आठ दिवस जेवायलाही दिलं नव्हतं.
आई- मी पण ऐकलंय. त्याने त्याच्या मित्रांना सांगितलं आहे, की आम्ही त्याच्याशी वाईट वागतो. त्याला वडील मारतात. पण आम्ही का करणार असं? काय कमी आहे पैशाची आमच्याकडे. त्यानं आम्हाला सांगायचं होतं ना. ‘ते तर नैसर्गिक आहे.’ आम्ही दोघं इथपर्यंत बरोबर आलो होतो. तो क्लासला जातो म्हणून गेला. मी दुकानात गेले. मला काय माहीत हा असं करेन. तरी माझ्या मुलीने मला कल्पना दिली होती, की तो क्लासच्या वेळा पाळत नाही. तेव्हाच मी लक्ष घालायला हवं होतं. मी त्याच्याबरोबर क्लासपर्यंत जायला हवं होतं. दोन महिने झालेत अजून त्याचा एक फोनही आलेला नाही. त्याचे वडील पण रोज विचारत असतात. काय उत्तर देणार मी त्यांना.
काऊन्सेलर- तो तर जॉब करत होता ना?
आई- ‘‘कसला जॉब, एक महिना केला असेल. त्याने फिटरचा कोर्स केला आहे, पण आम्ही त्याच्याकडून कुठलीच अपेक्षा करत नाही. तुम्ही विचारत होता ना, त्याला मारलं होतं का? हो, मागच्या वर्षी त्याच्या वडिलांनी त्याला दोन-तीन थापडा दिल्या होत्या. पण का? तो कधीच वेळेत घरी यायचा नाही. त्याचा भाऊ जेलमध्ये (त्याला गुंतवलं आहे), वडिलांची तब्येत ही अशी, सध्याचे दिवस कसे आहेत. कुणी बदला घेण्याकरता काही केलं तर? कुणाचं काही सांगता येतं का? बर्‍याच वेळा त्याची बहीण एकटीच असते घरात. त्याने घरी वेळेत यावं एवढीच आमची अपेक्षा. आमचं काही चुकलं का यात?’’ तुम्हीच सांगा.
काऊन्सेलर- तुमची मनःस्थिती मी समजू शकते.
आई- नाही म्हणायला मीच कधीतरी त्याला बोलायचे, ‘‘काय हे शेळपटासारखं वागणं तुझं, तू पुरूष आहेस, जरा खंबीर वागत जा. उद्या तुझ्यावर घराची, कुटुंबाची, मुलांची जबाबदारी असेन. घरात दोन गाड्या पडल्यात. तुला साध्या त्या चालवतादेखील येत नाहीत. तुझा उपयोग काय? कधी आणिबाणीच्या परिस्थितीत तू आमच्याकरता काही करू पण शकणार नाहीस. असं मी त्याला टोकायचे. पण मला काय माहीत, त्यावेळेस मला माहीतही नव्हतं की हा असा आहे. त्याने मला सांगायला पाहिजे होतं. मला माहीत आहे, हे तर नैसर्गिक आहे.’’
‘‘ही सगळी संपत्ती कुणाकरता? दोघा भावांकरता दोन घरं बांधली आहेत. दुकानाचे गाळे आहेत. नुसता दुकानाचा गाळा बघितला असता तरी चाललं असतं आम्हाला. चार महिन्यांपूर्वीच बँकेचं खातं उघडायला लावलं होतं त्याला. त्याच्या खात्यात पैसे जमा करत होते. तुम्हीच सांगा काय कमी केलं होतं त्याला?’’
‘‘काय गरज होती त्याला साडी नेसून पैशाकरता भीक मागायची? मला सगळं कळलंय. ऐकवत नाही ते. हृदय फाटून येतं. त्यापेक्षा आपण मेलेलं बरं. असला मुलगा नसलेला बरा. माणूस मेल्यावर तरी धाय मोकलून रडता येतं; पण जिवंत गायब असलेल्या माणसाकरता तेही करता येत नाही! मी शांत झोपूही शकत नाही.’’
काऊन्सेलर- मी तुमच्या भावना समजू शकते- तुम्ही तुमचं मन शांत करा. मग मी तुम्हाला सर्व गोष्टी नीट समजावून सांगते, मग आपण काय पर्याय सापडतो का ते पाहू यात. त्याआधी तुम्ही ‘ते नैसर्गिक असतं’ असं म्हणालात म्हणजे नक्की काय म्हणायचं तुम्हाला, ते मला सांगाल का?
आई- मी ऐकून आहे की पुरूष-पुरूष संबंध नैसर्गिक असतात.
काऊन्सेलर- हो, अगदी बरोबर, याला समलिंगी संबंध म्हणतात. जे पुरूषा-पुरूषामध्ये व स्त्री-स्त्रीमध्येही असतात. पण तुम्हाला ते मनापासून पटतंय ना? कारण त्याचा तुमचा तुमच्या मुलाशी असणार्‍या नात्यावर परिणाम होणार आहे.
आई- आता पोरगं घराबाहेर साडी नेसून फिरण्यापेक्षा ते बरं.
काऊन्सेलर- म्हणजे तुम्ही तडजोड म्हणून या गोष्टीचा स्वीकार करत आहात. तुमचंही यात खूप काही चुकतंय असं नाही. सामाजिक चौकटी बाहेरच आयुष्य जगणार्‍यांचा स्वीकार करायला माणसाला खूप मोठं धैर्य लागतं. नाईलाजानं का होईना तुम्ही एवढं तरी स्वीकारलं ते ही काही कमी नाही.
आता तुमच्या मुलाला स्वतःबद्दल जे काही वाटतं त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते, म्हणजे तुमचं नेमकं कुठं चुकतंय तुम्हाला लक्षात येईल.
तुमचा मुलगा फक्त समलैंगिक आहे असं नाही. तर त्याला स्वतःला आपण स्त्री आहोत, असं वाटत आहे. त्याच्यातील स्त्री पुरूषाच्या शरीरात अडकली आहे, अशी त्याच्या मनाची धारणा आहे. म्हणजे तो मानसिकरित्या स्त्री आहे. त्याला आपण स्त्रीसारखे जगावे वाटते. या स्थितीला मानसिक लिंगभावात (सायकॉलॉजिकल जेंडर) बदल असणे असे समजले जाते. यालाच इंग्रजीत ट्रान्स जेंडर असे म्हटले जाते. आणि जेव्हा ही ट्रान्स जेंडरची भावना निर्माण होते तेव्हा साहजिकच स्त्रीसारखं दिसावं असं वाटणं ओघानं आलंच. त्याकरता स्त्रियांप्रमाणे वेशभूषा-केशभूषा करणे, स्त्रियांची कामे करण्यात जास्त रूची असणे व आपण समाजात स्त्रीसारखं जगावं म्हणून साडी नेसणे इत्यादी लक्षणं दिसतात. पोषाखावरून व्यक्ती स्त्री आहे की पुरूष हे लगेच निदर्शनास येते. या त्यांच्या स्थितीला सामाजिक लिंगभाव स्त्री आहे (सोशल जेंडर) म्हणून समजले जाते. यालाच इंग्रजीत ट्रान्सवेस्टाईट असे म्हटले जाते. आणि याच कारणामुळेच तो पुरूषांची कामेही करायला तयार नाही. उदा. मोटारसायकल चालवणे, क्रिकेट खेळणे वगैरे.
आई- तुम्ही ते कामाचं म्हटला त्यावरून आठवलं. माझा स्वानंद एकदम शांत व नम्र मुलगा आहे, त्याचं कामही इतकं व्यवस्थित असतं आणि त्याला स्वच्छता फार लागते. मला जमलं नाही तर तोच घर साफ करायचा. मी थकली असेल तर तो स्वयंपाक करायचा, मला चहा करून द्यायचा. मी घरी आले की माझी पापी घ्यायचा आणि विचारायचा, ‘‘आई तू कशी आहेस?’’ असा मुलगा मला फोन न करता कसा राहू शकेल हेच मला कळत नाही.
काऊन्सेलर- याचं उत्तर तुम्ही मघाशीच दिलं आहे. तुम्ही त्याला पुरुषार्थावरून उणं-दुणं बोलायचा, त्याला दूषणं द्यायचा, प्रसंगी मारहाणपण करायचा. त्यामुळे अशी मुलं घरापासून दूर जाऊ लागतात. घरात त्यांना कोणी समजून घेणार नाही असं वाटू लागतं. आजूबाजूचे लोक, मित्रमंडळीही त्यांना चिडवत असतात. उपहासाने त्याच्याशी वागतात. तेव्हा त्यांची खूप घुसमट होत असते. एकीकडे त्यांचे मन स्त्रीसारखे राहण्याकरता बंडाळी करत असतं, तर दुसरीकडे त्यांना समजून घेईल असं कोणी त्यांना दिसत नसतं. या परिस्थितीमुळे त्यांचं शिक्षणातलं लक्ष उडू लागतं. ते घराबाहेर जास्त वेळ काढू लागतात. आपल्यासारखं कोणी आहे का? याचा शोध घेतात व त्याच्यासारख्या मुलांबरोबर रहायला लागतात. अशा मैत्रीतूनच त्यांना समलिंगीसंबंध ठेवणारे पुरूषही भेटू लागतात.
इथे हे पण लक्षात घ्या, की स्त्रियांनी-पुरूषांनी कसे वागायचे, कुठली कामे करायची, स्त्रीत्व-पुरूषत्व म्हणजे काय या सर्व गोष्टी समाजाने ठरवलेल्या आहेत. ज्याला आपण लिंगभाव (जेंडर) म्हणतो. मूल जन्माला घालणे ही गोष्ट सोडली तर स्त्रीत्वात-पुरूषत्वात विशेष असा काहीही फरक नाही. समाजाने ठरवलेले लिंगभावाचे मापदंड प्रत्येक व्यक्तीत कमी जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे स्त्रीत्वाचे म्हणून ओळखले जाणारे गुण पुरूषातही असतात व पुरूषत्वाचे म्हणून ओळखले जाणारे गुण स्त्रीमध्येही असतात. एखाद्या व्यक्तीला असे का वाटत असावे याचे खास असे कारण नाही, एवढे नक्की की मानवी प्राण्यांत स्त्री व पुरूष देहांमध्ये स्त्रीत्व व पुरूषत्वाच्या निर्देशकांचे (जेंडर नॉर्मचे) प्रमाण कमी प्रमाणात असलेली व्यक्तिमत्वे असतात. कारण आयडियल स्त्री व आयडियल पुरूष किंवा पुरूषत्व व स्त्रीत्वाची व्याख्या करताना वापरण्यात येणारे मोजदंड (जेंडर नॉर्म) हे समाजाने ठरवलेले आहेत, याची अनेक उदाहरणे ही आपल्याला ऐतिहासिक काळापासून देता येतील. उदा. झाशीची राणी, मदर इंडियात पुरूषच जास्त आहेत. (संजीव कपूरच्या पाककृती तर टीव्हीमुळे अगदी प्रसिद्ध झाल्या आहेत.) आता तर अनेक मुली मोटार सायकल चालवत आहेत. ट्रक, रेल्वे चालवणार्‍या महिलाही आहेत. मानसिक पातळीवरही उदाहरणच द्यायचे झाले तर रडणे ही स्त्री-पुरूषांच्या बाबतीतील आयुष्यातील भावनात्मक आंदोलने प्रकट करणारी एक प्रतिक्रिया. पण घरातील लहान मुलगा जेव्हा रडतो तेव्हा आपण त्याला काय बाईसारखा रडतो असं बोलून पुरूषांनी रडायचे नसते असा त्याच्यावर संस्कार करतो. प्रत्यक्षात मात्र दाटून आलेल्या भावनांना रडून वाट मोकळी करून देण्याची गरज स्त्री व पुरूष दोघांचीही असते. लहान मुलांच्या बाबतीत बघितलं तर मुलं जवळ जवळ सहा-सात वर्षांची होईपर्यंत मुलगा किंवा मुलगी तेवढ्याच मोठ्याने भोकाड पसरतात. बरेचदा आपण लहान मुलींनाही सांगतो. तू ब्रेव्ह मुलगी आहेस ना मग असं पडल्यावर रडायचं नाही, असे आपणच पुरूषत्वाच्या व स्त्रीत्वाच्या गुणधर्मांचे त्यांच्यावर संस्कार केलेले असतात. अनेक स्त्रियांना चटकन रडू येत नाही, तर अनेक पुरूषांच्या डोळ्यांत चटकन पाणी तरळू शकते म्हणून त्यांना आपण दोष देऊ शकत नाही, समाजाने ठरवलेल्या अशा या अनेक मोजदंडांच्यावर आधारित स्त्री व पुरूष स्वतःचे पुरूषत्व व स्त्रीत्व सिद्ध करण्याचा खटाटोप करत असतात. या स्त्री-पुरूष प्रकृतीमध्ये ज्या प्रकृतीच्या व्यक्ती संख्येने जास्त प्रमाणात दिसतात त्यांनाच सर्वमान्यता मिळते व ज्यांचे प्रमाण कमी आहे त्यांना लवकर स्वीकारले जात नाही. कारण त्यांना स्वीकारताना अनेक सामाजिक संकल्पनांना आव्हान केले जाते. त्यामुळे इथे हेही लक्षात घ्यायला हवे, की पुरूषांनी घरकाम, स्वयंपाक करणे यात कुठलाही कमीपणा नाही. फक्त एखाद्या व्यक्तीस हे करत असताना त्यांचा मानसिक लिंगभाव स्वतः पुरूष आहे की स्त्री आहे यावर त्याच्या आयुष्यातील इतर सर्व घडामोडी अवलंबून असतात.
बरं मघाशी तुम्ही म्हणाला होता, की ‘‘ते तर नैसर्गिक आहे. त्याने मला सांगायचं होतं.’’ आता तुम्हीच मला सांगा की उद्या त्याने आपला जोडीदार पुरूष म्हणून निवडला व त्याच्याशी लग्न करायचे ठरवले तर तुम्हाला ते मान्य असेल.
आई- काही तरीच काय, समाजात आमची काय इज्जत राहील? असं कुठं झालंय का?
काऊन्सेलर- आणि नेमकं हेच तुमच्या मुलाने ओळखले आहे की तुमची त्यांच्या लैंगिकतेबद्दलची स्वीकृती वरवरची आहे व तो घरातून पळून गेला आहे. तुम्ही त्याला सांगा असं का नाही होऊ शकत. जेव्हा आपण समलैंगिकता नैसर्गिक आहे म्हणतो मग अशा व्यक्तिंमधले लग्न का नाही मान्य करू शकत आपण? शेवटी लग्न म्हणजे काय? दोन व्यक्तींनी लैंगिक सुखाकरता जोडीदार म्हणून आणि एकमेकांबरोबर सहजीवन जगण्यासाठी सामाजिकरित्या घेतलेली परवानगी. मग ती स्त्री-स्त्री किंवा पुरूष पुरूष जोडीदाराला का नसावी? ज्या देशांमध्ये समलैंगिकतेला कायद्याने परवानगी आहे उदा. कॅनडा, स्विडन इत्यादी त्या देशात असे विवाह केलेले जोडीदारही आहेत व अनेकांनी मुलं दत्तक घेऊन त्यांना नातवंडही झाली आहेत. आणि आपल्या भारतातही अशी परवानगी नसतानाही अशा काही व्यक्ती आहेत ज्या स्त्री-स्त्री किंवा पुरूष पुरूष जोडीदार म्हणून २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ होऊन गेला आहे तरी जोडीदार म्हणून एकत्र राहात आहेत. मला कळतंय तुम्हाला हे सर्व जास्त होत आहे, पण मला तुम्हाला सर्व माहिती स्पष्ट सांगणे गरजेचे आहे. तुमच्यासारखे फारच कमी पालक आमच्याकडे येतात.
आता अशा मुलांच्या बाबतीतील आणखी एक गोष्ट म्हणजे स्वतःला स्त्री म्हणून समजणारे काही पुरूष पुढे जाऊन स्वतःचे पुरूष लिंग काढून घेतात व स्तनही वाढवतात. याला लैंगिकदृष्ट्या केलेले लिंग परिवर्तन म्हणतात, ज्याला इंग्रजीत ट्रान्ससेक्शुअल म्हटले जाते. हे ऐकून स्वानंदची आई ढसाढसा रडू लागली व म्हणाली,
आई- ‘‘हे काय भयानक ऐकतेय मी. त्या पेक्षा त्याचं लग्न लावून दिलं तर सुधारेल तरी तो.’’
काऊन्सेलर- अशा पुरूषांच्या आयुष्यात जे काही घडतं ते तुम्हाला सांगणं माझं कर्तव्य आहे. आणि अशा मुलांचं लग्न लावून पालक आणखी एक मोठी चूक करतात. अशी अनेक मुलं स्त्री बरोबर संबंध ठेवू इच्छित नाहीत. तिच्या बरोबर ते लैंगिक आनंद मिळवू शकत नाहीत. फार झालं तर एक मूल होऊ देण्याकरता ते नाखुशीने बायकोबरोबर संबंध ठेवतात. काही वेळेस ते स्त्रीबरोबर लैंगिक संबंधही ठेवू शकत नाहीत. आणि यात दोघांचीही घुसमटच होत असते व सामाजिक चालीरीती सांभाळण्यात दोघांचाही बळी पडतो. जास्त करून अशा बायकोच्या आयुष्याचे खूप मोठे नुकसान होत असते. असा नवरा बाहेर जाऊन त्याचे लैंगिक सुख मिळवतच असतो, पण बायकोला मात्र खूप काही गमवावं लागतं. काहीजण आपापल्या परीने काही तडजोडीही करतात.
आई- पण आमच्या घरात तर असं कुणीच नाही. यावर काही औषध इलाज तर असेलचना?
काऊन्सेलर- आई आधी एक गोष्ट नीट लक्षात घ्या, हा काही आजार नाही. यात अनुवंशिकतेचाही काही प्रश्‍न नाही. अशी मुलं सर्व जाती धर्मात, सर्व देशात, सर्व आर्थिक परिस्थितीत आहेत. मला तुम्हीच सांगा आपल्यासारख्या ज्या देशात मुलगा व्हावा म्हणून गरोदरपणाची बाळाची लिंग तपासणी करून मुलीचा गर्भ असेल तर मोठ्या संख्येने गर्भपात होत आहे. जेथे स्त्रीला येवढे दुय्यम स्थान दिले जाते. अशा आपल्या पितृसत्ताक समाजात माणूस म्हणून जगताना पुरूषाला मिळणारे सर्व फायदे नाकारून एखाद्या मुलीला स्त्री म्हणून जगताना समाजात मिळणारी घृणास्पद वागणूक, अवहेलना सोसण्यास हौस मजा वाटत असेल का? कोण आपलं आयुष्य हौस म्हणून एवढं पणाला लावेल? या उलट समाज स्वीकारत नाही. आई-वडील समजून घेत नाहीत त्यामुळे होणारी त्यांची घुसमट यामुळे ही मुलं चिंता, स्वतःबद्दलची अस्विकृती, मानसिक ताणतणाव यातून नैराश्याकडे जातात व बरेचदा यांच्या मनात आत्महत्येचाही विचार घोळू लागतो किंवा करतात. ही या अवस्थेतून जाणार्‍या एका २२ वर्षाच्या मुलीने शेवटी मृत्युला जवळ केलेले माहीत आहे मला. तिने दागिने घालावेत, स्त्रियांचे कपडे घालावेत म्हणून आई-वडील तिला मारहाण करत असत. अनेकदा त्यांनी तिला चटकेही दिले होते. मैत्रिणी तिला जवळ करत नव्हत्या. तिला ससूनमध्ये मानसिक उपचारही सुरू केले होते, पण काही महिन्यातच तिने गळफास लावून घेतला. तुम्हाला वाटत असेल, की असा प्रकार मुलांमध्येच होत असेल, पण तसे नाही. काही मुलींनाही आपण स्त्री नसून पुरूष आहोत असे वाटत असते.
आई- मग आता मी काय करू. तुम्हीच काही तरी सुचवा मला. मला माझा मुलगा परत हवा आहे. कसाही असला तरी.
काऊन्सेलर- तो घरी राहून त्याची स्त्रीत्वाची भावना इथं काम करणार्‍या कोत्यांप्रमाणे जगला तर चालेल ना ते तुम्हाला? तशी तुम्ही खात्री देत असाल तर मी स्वानंदशी एकदा बोलून बघेन. पण घरी राहून कोत्यांप्रमाणे जगायचं की हिजड्यांच्या गटात राहायचं हा निर्णय सर्वस्वी त्याचा असेल. आणि एक गोष्ट अशा मुलांच्या आया त्यांना जास्त लवकर स्वीकारतात पण वडील आणि भाऊ जवळजवळ स्वीकारतच नाहीत. स्वानंद जर घरी आला तर याबाबतही तुम्हाला योग्य काळजी घ्यावी लागेल. आणि तुमचा स्वानंदला आधार आहे हे त्याला तुमच्या वागण्या-बोलण्यातून जाणवले पाहिजे, तरच तो घरात टिकेल.
आई- हो, त्याला समजून घ्यायचा मी नक्की प्रयत्न करेन, पण आधी त्याला घरी यायला सांगा. असे सांगून स्वानंदची आई निघून गेली.
बरेच निरोप पाठवल्यावर एक दिवस स्वानंद ऑफिसमध्ये आला तेव्हा त्याने साडी नेसली होती.
कौन्सलरने त्याच्याशी सरळ विषयालाच हात घातला. तुझी आई आली होती. तुझ्याशिवाय तिला जेवण जात नाही. तुझी खूप काळजी वाटते. एक फोन तर करायचा होता तिला तू.
स्वानंद- काही सांगू नका मला. नुसतं घालून पाडून बोलतात मला घरात. माझी लहान बहीणही मारते मला. सारखी काही ना काही कारणावरून भांडण करतात माझ्याशी. बहिणतर माझ्या पाळतीवरच असते जणू. मग गेलो मी पळून आणि केलं एका हिजड्याला गुरू. आता मला माझ्या मनासारखं तरी राहता येतं.
काऊन्सेलर- पण तुला भीक मागावी लागते हेही खरंय ना. आणि शरीर विक्रयाचा धंदाही करावा लागत असेल तुला.
स्वानंद- मग आता साडी नेसल्यावर मला कोण काम देणार?
काऊन्सेलर- अगदी बरोबर बोलत आहेस तू. पण आता मी काय सांगते ते तू नीट ऐक. मग तू ठरव तुला कसं आयुष्य जगायचं ते. मी तुझ्या आईबरोबर तुझ्यातल्या स्त्रीत्वाबद्दल सर्व काही बोलले आहे. काही गोष्टी पटायला जरा अवघड असल्या तरी त्यांनी तुला आहे तसा स्वीकारायचं ठरवलं आहे.
स्वानंद - काय! तुम्ही आईला सर्व सांगितलं.
काऊन्सेलर- होय, कारण त्यांच्या शंका दूर करणं महत्त्वाचं होतं. आणि अनेकदा माणसाच्या हातून अनेक गोष्टी माहीत नसल्यामुळे, गैरसमजामुळे त्यांच्या हातून चुका होत असतात. त्यात त्यांची काही चूक आहे असं मला नाही वाटत. त्यांच्यापर्यंत योग्य माहितीच पोहचत नाही. आता तुलाही अशाच काही गोष्टी मला सांगायच्यात त्या नीट ऐक.
तू घरात राहून इतर कोत्यांसारखं आपली स्त्रीत्वाची हौस भागवू शकतो. तू या मुलांच्या संपर्कात असल्यामुळे ते कसं जगतात हे तुला माहीतच आहे. तू घरात राहिलास तुझ्या घरी दुकानाचा गाळा आहेच. तो तू चालवू शकतोस. तू चांगला पैसा कमवू लागलास. आर्थिकदृष्ट्या चांगला स्थिर झालास, घरच्यांचा भक्कम आधार झालास तर घरातील तुला आपोआप स्वीकारायला लागतील. तुझं काम करून उरलेला वेळ तू तुझ्या मित्रांबरोबर घालवू शकशील. एकदा घरच्यांनी तुला पूर्णपणे स्वीकारलं तर काही दिवसांनी तर तू साडी नेसूनही दुकानावर बसू लागशील. तुला भीक मागत फिरावं लागणार नाही. त्यातून पैसे ते किती कमावणार तू. त्यातही तुला कमाईतले अर्धे पैसे गुरूला द्यावे लागतीलच. आणि त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे जगावे लागेल ते वेगळंच. सर्व नाती तुटतील तुझी. तुझं तुझ्या आईवर खूप प्रेम आहे असं ती सांगत होती.
स्वानंद- पण ते माझं मुलीशी लग्न लावून देतील त्याचं काय?
काऊन्सेलर- त्याहीबद्दल मी तुझ्या आईबरोबर बोलले आहे. तुला सुधरवायला म्हणून ते तुझं मुलीशी लग्न लावणार नाहीत याची मी तुला खात्री देते, पण तुझं मुलाशी लग्न लावायचं म्हटलं तर ते मात्र पेलणार त्यांना नाही हा, आणि नाहीतरी तुम्ही पोरं स्वतःच्या गटात किंवा मंदिरात जाऊन लग्न लावताचकी, लग्नावरून आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे, की तू हिजड्यांमध्ये राहा नाहीतर कोत्यांबरोबर, जेव्हापण दुसर्‍या पुरूषाशी तुझा संबंध येईल तेव्हा कंडोम वापरायला तू विसरू नकोस. नाहीतर एचआयव्ही आणि गुप्तरोगाची लागण होण्याचा धोका तुला आहेच समज. तुमच्यासारख्या पुरूषांवर हिंसाचार होणं, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध होणं, यांसारख्या गोष्टीही घडतात, हेही तू ऐकून असशीलच. त्याकरता असे प्रसंग कसे टाळायचे हे ही तुला शिकले पाहिजे.
स्वानंद- पण मला माझं पुरूष लिंग काढून टाकायचं आहे.
काऊन्सेलर- बरं झालं बोललास ते. तुला तेही करता येईल. हिजड्यांमध्ये राहून त्यांच्यामध्ये काही पुरूष लिंग तर तू कापून टाकशील. स्तन वाढवण्याकरता गोळ्याही घेशील किंवा सिलिकॉनचे स्तन बसवून घेशील हे मला मान्य आहे, पण तू जर चांगला पैसा कमावलास तर तुला अशा प्रकारचे उत्कृष्ट ऑपरेशन करणार्‍या डॉक्टरांकडून हे लिंग बदलाचे ऑपरेशन करून घेता येईल. याला सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी म्हणतात. त्यात ते तुला प्रथम स्त्री संप्रेरके देऊन तुझं शरीर स्त्रीसारखे दिसेल असे बदल घडवून आणतील. त्यात तुझे स्तनही वाढतील. त्यानंतर तुझ्या लिंगाचे ऑपरेशन करतील. त्यावेळेस स्त्रियांना असतो तसा योनीमार्गही तयार करतील. यामुळे तुझ्याबरोबर शरीरसुख घेणारी व्यक्ती गुदमार्गाने सुख घेण्याऐवजी पुढून म्हणजे योनी मार्गातून लैंगिकसुख घेऊ शकेल आणि तुलाही देऊ शकेल. पण या ऑपरेशनकरता खर्च खूप असल्यामुळे सर्वसाधारण हिजडा समाजातील मुलं असे ऑपरेशन करून घेऊ शकत नाहीत. सिलिकॉनचे स्तन बसल्यामुळे अनेकदा त्याना स्तनाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता खूप वाटते. हिजड्यांच्या आयुष्यात थोडे वय झाल्यावर कमाई थंडावते. घरातच राहून चेल्यांच्या कमाईवर जगावे लागते. त्यांच्या रीतीरिवाजाप्रमाणे ते घरात कुठलंही काम करत नाहीत. नुसती घरात बसून राहतात. कुठं फिरायला जाऊ शकत नाही. व्यायाम करू शकत नाही. शरीराच्या हालचाली कमी झाल्यामुळे त्यांचे वजन झपाट्याने वाढायला लागते. असे अनेक हिजडे तू पाहिलेच असशील. त्यामुळे मग डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, हार्ट अट्यॅकचं प्रमाणही खूप जास्त आहे या लोकांच्यात.
हिजड्याचं आयुष्य जगतानाही त्याच्याकडे चांगला पैसा नसेल तर म्हातारपणी खूप हाल होतात त्यांचे. पैसे कमावण्याकरता किती दिवस भीक मागू शकशील आणि शरीरविक्रय करू शकशील तू? जोपर्यंत तरूण आहेस तोपर्यंतच आणि त्यातून किती पैसे साठवशील? त्यापेक्षा घरात राहून अगदी हिजड्यांचा गुरू करूनही तू खूप चांगलं तुझ्या मनासारखं आयुष्य जगू शकशील हे मी तुला खात्रीने सांगू शकते. फक्त तुला जरा धीराने घेऊन आधी घरच्यांचं मन वळवायला लागेल. मी तुझ्यासमोर दोन्ही बाजू मांडल्यात आता त्याच्यावर काय अंमलबजावणी करायची हा तुझा निर्णय आहे. तुझी आई तुझी वाट पाहात आहे. तिला एक फोन तरी करू शकशील ना तू.
आठ दिवसांनी स्वानंदच्या आईचा फोन आला. स्वानंद घरी आला आहे. आणि आम्ही दोघं आधी गळ्यात गळा घालून खूप रडलो आणि नंतर अनेक विषयांवर खूप बोललो. आता मला नाही वाटत तो घर सोडून परत जाईल. त्याने गाळ्यावर काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि घरी स्वयंपाकही तेवढ्याच हौसेने करतो. त्यामुळे मला त्याची खूपच मदत होते. तुमचे आभार कसे मानू मी.
काऊन्सेलर- आभार मानायची काही गरज नाही. उलट कधी काही वाटलं, काही प्रश्‍न असतील, काही विचारायचं असेल तर तुम्ही दोघंही कधीही माझ्याशी बोलायला येऊ शकता.
----
डॉ. हेमलता पिसाळ
एफ ८/१२, हर्मेस हेरिटेज-२,
शास्त्रीनगर, येरवडा, पुणे - ६
चलभाष - ८६९१९८८८००
source http://www.miloonsaryajani.com/node/1482