Saturday, 4 July 2015

माझी एक सत्य कथा

माझी एक सत्य कथा
Hi मित्रांन्नो!!!! हि तुमची आणि माझी पहिलीच भेट आहे म्हणून प्रथम
तुम्हाला मी माझी ओऴख करून देतो, माझं नाव मिलिंद, वय 21 वर्ष. शरीराने
तसा सडपातऴ पण छाती भरलेली, उंची 6 ft 2ench .तालुक्यातील महाविद्यालयात
S.Y B.sc च्या वर्गात मी शिकत आहे. रस्त्याने जाता सुद्धा पोरं-पारी
माझ्याकडे टक लावून पाहत असतात. मित्रांनो कधी कधी आपल्या जिवनात काही
अशा घटना घडतात की त्या आपण आपल्या सगऴ्यात जवऴील मित्राला पण नाही सांगू
शकत,माझ्या जिवनातपण काही असच घडलं आहे जे तुम्हाला मी एका कथेच्या रुपात
सांगत आहे. तुमचा जास्त वेऴ न घेता सरऴ गाष्टीवर येत आहे. हि माझी
इंटरनेटवरील पहिली स्टोरी आहे.
           ही गोष्ट गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील आहे, जेव्हा मी
MSCIT च्या क्लाससाठी जव्हारला बहिनीकडे रहायचो. तसं ताईच्या घरी जास्त
माणसं नसायची. फक्त ताई आणि लहान दोन भाच्या, भावजी तर सतत ड्युटीवरचं
असायचे आणि ताई शाऴा शिकवण्या संपवून संध्याकाऴी सहा वाजता
परतायची.त्यामुऴे मी दिवसभर भाच्यांसह खेऴत असायचो. माझा रोजचाच दिनक्रम
होता, रोज सकाऴी 8 वाजता उठून अंघोऴ उरकून ,चहा नाश्ता करून क्लासला
जायचो तसा क्लास तर 11ला असायचा पण मी मुद्दामून वेऴेच्या आधीच
निघायचो.माझा हा सर्व खाटाटोप फक्त एकच कारणासाठी असायचा तो  म्हणजे
तिच्यासाठी तुम्ही समजलाच असाल. सर्व सामान्य मुलांप्रमाने माझी सुद्धा
एक Girlfriend होती. तिच्या सोबत जास्तीत जास्त वेऴ कसा घालवता येईल
याच्यासाठी माझी नेहमीच धडपड असायची. आता सरऴ मी main मुद्दयावर येतो,
तसे सुंदर मुलांना बघायला मला पण आवडायचे पण मला कधी स्वप्नातही वाटलं
नव्हत की माझ्या जीवनात अस काही वऴण यईल ज्या वऴणावरून पुढे माझं
आयुष्यचं पलटून जाईल.
            दिवस असेच क्लास आणि लहान भाच्यांबरेबर खेऴण्यात भराभर चालले
होते. आज ताई जरा लवकरच घरी आली होती. तशी ताई आल्या बरोबर आमच्या दिवस
भराच्या वर्दऴीने अस्ताव्यस्त झालेल्या वस्तू आवरण्यात लागायची पण ती आज
घरात येउन कुणाच्या तरी येण्याची वाट बघत बसली होती. बाहेर कुणाच्या तरी
चपला काढण्याचा आवाज येत होता. मला वाटलं असेल ताईची कुणी मैत्रीन, मी
टि.व्ही बघत असल्यामुऴे फारसं तिकडे लक्ष दिल नाही. काहीच क्षणात कुणीतरी
माझ्या समोरील सोफ्यावर येउन बसलं. अजून तरी माझं लक्ष टि.व्हीतचं होत.
मला वाटलं ताईची मैत्रीनच असेल तरीपण मी सहजच मान वऴवून बघितल तर तो
एखादा 16-17 वर्षांचा मुलगा होता. साधारणता माझ्याच शरीरयष्टीचा होता तो.
का कुणास ठाउक पण त्याला बघितल्यावर मला असं वाटल जसं काही मी त्याला
कुठे तरी बघितलयं . बुद्धीवर जोर देत मी त्याला ओऴखण्याचा प्रयत्न करत
होतो.तेव्हड्यात ताईच म्हणाली काय रे ओऴखतो का ह्याला?? नंतर ताईनेच आमची
ओऴख करून दिली. तो तर आकाश होता माझ्या चुलत बहिनीचा मुलगा.खूप वर्षांनी
भेट झाल्यामुऴे मी त्याला ओऴखू शकलो नव्हतो. त्याची आई पाच वर्षांपूर्वीच
देवाघरी गेली होती.आत्ता त्याचे वडिल व लहान भावा सोबत राहत होता तो. या
बिन मायच्या पोरांची काऴजी ताईला नेहमी असायची म्हणून ती महिन्या दोन
महिन्यांनी त्यांना पाहायला जायची. आत्ताच्या फेरीला मात्र ती आकाशला
बरोबर घेवून आली होती.
       तो आकाश आहे हे समजताच मी थोडा सावरलो आणि त्याच्याकडे थोडं
रागाने बघितलं कारण की माझ्या रागावण्याचं कारणही तसचं होतं.काही
क्षणासाठी मी भुतकाऴात बुडून गेलो. सात वर्षापुर्वी आकाश आमच्या घरी आला
होता.तो आल्यापासूनचं सगऴ्यांचा लाडका बनला होता,त्याच्या येण्याच्या आधी
घरावर माझंच राज्य होतं.तो आल्यापासून माझ्याकडे कुणी ढुंकूनही बघत
नव्हत. एक दिवशी असच खेऴता खेऴता मी पक्षावर भिरकावलेला दगड त्याला जाउन
लागला आणि त्याचं डोस्क फुटल.घरी गेल्यावर त्याने जरा जास्तचं मीठ मसाला
लावून झालेला अपघात अपघात नसून मी जाणून बुजून केलं असं सांगितल त्याने,
ही बातमी जेव्हा बाबांना कऴाली तेव्हा त्यांनी मला जामं मारल होतं,
तेव्हा पासूनच आकाश माझा शत्रू बनला होता.
                तेव्हढ्यातचं ताईने हाक मारून मला शुद्धीवर आणलं.मागील
गोष्टी आठवून माझा पाराच सटकला ताडकन उठून मी भराभर पावलं टाकत घरा बाहेर
गेलो.जाता जाता तरी मी एक कटाक्ष त्याच्याकडे टाकलाच तो तर टक लावून मलाच
बघत होता.त्याच्या डोऴ्यात मला एक वेगऴीच  चमक दिसत होती त्याच्याकडे
दुर्लक्ष करत मी अजून जोरजोरात  पाय आपटत तिथून निघुन गेलो.रात्री
जेवताना तो माझ्या शेजारीच बसला होता.त्याच्या बोलण्यावरून मला त्याच्यात
पुर्वीपेक्षा बराच बदल वाटत होता आणि तो पण  माझ्याकडे बघून सारखा हसत
होता, मग मी पण मागलं सगऴ विसरून त्याच्याशी बोलायला लागलो. थोड्याच
दिवसात आमच्यात चांगली मैत्री झाली.मला जरा त्याचं वागण विचित्रच वाटायचं
नेहमी तो मला चिटकूनच असायचा. नेहमी तो माझीच बाजू मांडायचा.मी अंघोऴ करत
असताना टक लावून मला डोक्यापासून पायापरत न्याहालायचा.बघत असताना त्याची
नजर माझ्या अंडरवियर मधील तंबुवर येउन खिऴायची.तो तास् न तास मलाच बघत
बसायचा.असचं संध्याकाऴी आम्ही रस्त्याने फिरत चाल्लोतो शेवटी न राहवून
मीच त्याला तो प्रश्न विचारलाच कारे मी अंघोऴ करत असताना तू माझ्याकडे
एकटक सारखं टक लावून का बघतोस???? माझ्या या प्रश्नाने त्याची त$$तम$$म
झाली तरी तो स्वतःला सावरत उत्तर देतो.नाही रे मामा सहजचं,तरी पण तुला एक
सांगू  का मामा. रागवणार नसशील तर!!! मी म्हणालो त्यात काय
रागवण्यासारखं. सांग!!! मग तो बोलायला लागला. मामा जेव्हा तू अंघोऴ करत
असतोस ना तेव्हढ्यात तू खुप सेक्सी आणि हाँट दिसतोस.हे ऐकून मी. काय पण
काय आकाश बोलतोस!!! टिंगल करतो का माझी?? खरं सांगू मामा मला तू जाम
आवतोस. मला ना तुला उघड पाहायला जाम आवडतं.त्याच्या तोंडून हे ऐकून मी
थक्कचं झालो.काय रे एखादी मुलगी थोडीच आहे जो तू मला एवढं लाईक
करतोस!!!!! चल सोड हे सगऴं मला सांग तुझी एखादी Gf आहे का???? छे छे मामा
काही पण काय विचारतोस,मी तर अजुन लहान आहे माझी कुठची Gf. मग मला एक सांग
रात्री कुणाच्या नावाने बिछाण्यावर मुठ मारत होतास???? बस हे ऐकताच आकाश
ने लाजून मान खाली घातली,मी म्हटल अरे लाजू नकोस हेच तर ते माझे पण दिवस
होते जेव्हा मी मुठ मारायला सुरूवात केली होती.आता मात्र आकाश थोडा खुश
होउन बोलायला लागला, खरचं मामा?? मग नाही तर काय मी खोटं बोलतो. तसं
बघितल तर मी कुणाशीच ऐवढा फ्री नाही बोलत पण आज मात्र माझा माझ्या
जीभेवरील ताबाच सुटला होता.असेच गोष्टी करत करत आम्ही पुढे चाललो होतो
मला खुप जोराची लग्वी लागली होती म्हणून मी रस्त्या शेजारील झुडूपाआड
गेलो.शेवटचे दोन थेंब टाकून मागे वऴून मी झीप लावायला लायलो पण लंड आत
टाकायला जरा मला वेऴचं लागला.शर्ट सरऴ करत मी आकाश कडे बघितल तर तो
माझ्या लंडाकडेच बघत होता.त्याला मध्येच टोकत मी विचारलं.काय बघतोस?? आता
मात्र आकाश लाजला नाही त्याच्या डोऴ्यात मला एक प्रकारची वासना दिसत
होती. त्या वासनेच्याच धुंदीत तो बोलू लागला. माsssssssमा तुझा लंड मस्त
मोठा आहे हं..बोलताना त्याचे ओठ थरथर कापत होते. थरथरत्या ओठांनी सुद्धा
तो पुढील वाक्य बोललाचं, मामा मला तुझा लंड अजून बघायचा आहेे. मी सुद्धा
एखाद्या लहान मुला सारखा त्याला लंड दाखवायला तयार झालो. एका करवंदीच्या
जाऴी आड जातं मी माझी पँट गुडघ्या पर्यंत  सरकवली आता फक्त अंडरवियर
राहिली होती ती पण मी खाली ओढली,आता माझा 9 इंची चा लंड पूर्ण  ताठ होउन
त्याच्या समोर उभा होता. लंड पाहताच आकाश बोलला मामा हात लावून बघू का??
मी म्हटलं बघ लंड तुझ्याच मामाचा आहे जीव भरे पर्यत बघ!! माझी आध्ण्या
मिऴताच त्याने माझा लंड पकडला.लंड पकडून तो गुपचुप उभा होता.
त्याच्याकडून काहीच प्रतिक्रीया मिऴत नाही  हे बघून मीच पुढाकार घेत
म्हणालो आता एवढं करतोयसच  तर माझी मुठ पण मारून देना.क्षाणाचाही विलंब न
लावता त्याने माझ्या  मागे येउ माझा लंड मुठीत पकडला आणि जोरजोरात  माझी
मुठ मारत लंड  हलवायला लागला.त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा लंड
अजूनच  ताठ झाला.आम्ही अश्या position  मध्ये होतो जसं काही तो मला झवता
झवता माझी मुठ मारतो आहे. मुठ मारताना त्याचा एक हात माझ्या छातीवर
होता.त्याने तो जोराने आवऴून धरला होता.त्याची मुठ मारण्याची गती एवढी
fast होती की मी लवकरच डिस्चार्ज  झालो.सर्व रस गलून झाल्यावर मी
शुद्धीवर आलो की आम्ही उघड्यावर आहोत.होईल तितक्या लवकर कपडे चढउन आम्ही
घराच्या दिशेने चालू लागलो.मी या गोष्टचं  अस काहीच मनावर घेतलं
नाही,त्यात  काय एवढंच फक्त ना की एका पुरूषान दुसर्या पुरूषाची मुठ
मारली बस एवढचं ना,असचं समजून मी पुढे चालत होतो.पण  त्याच्या
चेहर्यावरील भाव असं सांगत होते जस काही त्याला एखादा खजानाचं मिऴाला
आहे.तरी त्याकडे दुर्लक्ष करत मी चालू लागलो.
        नंतर दोन-तीन दिवस तरी अस काहीच नाही घडलं.मी तर तसा एकदम normal
होतो पण जेथून आकाश ने माझी मुठ मारली. तेथून त्याची जरा जास्तच हिम्मत
वाढली होती. एके दिवशी तर त्याने हद्दच पार केली आम्ही दोघे असच बसलो
होतो त्याने अचानक जवऴ येवून माझ्या गालावर kiss केला त्याला दुर ढकलत मी
विचारले हे काय करतोयस?? तुला वेड बिड लागलय की काय!!!!!! आणि आज काल मला
तुझी लक्षणे काही ठीक नाही वाटतं. तुला नेमकं झालयं तरी काय??? मी त्याला
इतक्या कडक आवाजात ओरोडलो की तो हऴु हऴु हुदके देत  बोलायला लागला
माsssमा मी तुझ्यावर खुप प्रेम करतो रे!! मला तू खूप आवडतोस, त्या दिवशी
तू मला मुठ मारायला सांगितलसं म्हणनू मला वाटल की मी पण तुला आवडतो,
म्हणून मी आज न राहवून kissकेला. एवढ बोलून तो ओक्साबोक्सी रडायला
लागला.मग मलाच कसं तरी वाटलं तसा तो काही वाईट नव्हता पण मी कधी त्याच्या
बद्दल असा विचारचं केला नव्हता, म्हणून मी जरा गोधंऴलो होतो. नंतर मीच
त्याची समजूत काढत त्याच्या मागे जाउन हऴुच त्याला बाहू पाशात घेवून
गोलगोल फिरवू लागलो.जसचं त्याला मी खाली ठेवले तो वऴून माझ्याकडे पाहू
लागला आत्ता मी पण इतका रोमँनटीक झालो होतो कि त्याला मी जवऴ ओढलं आणि न
राहवून त्याचा चेहरा ओंजऴीत घेउन अलगद मी माझे ओठ त्याच्या त्या गुलाबी
ओठांवर टेकवले तो आश्चर्याने डोऴे फाडून बघतच राहिला आणि पूर्णपणे मला
साथ देउ  लागला.आत्ता मी माझी जिभ त्याच्या तोंडात घालून त्याच्या
जिभेवरील सोमरस पिउ लागलो होतो.खरच  त्याच्या तोंडातील लाऴ चाटायला खुप
मजा येत होती, थोडा वेऴ थांबून मी माझ्या तोंडात लाऴ गोऴा करून त्याच्या
तोडात थुंकलो, आणि पुन्हा किस करायला लागलो तो गुपचूप डोऴे मिटून मला साथ
देत होता आमच्या या पाच मिनिटांच्या दीर्घ फ्रेंच चुंबना नंतर मी त्याला
सोडून दिलं. मी सोडून देताच तो पून्हा मामा i love you म्हणत मला
बिऴगला.माझ्या तोंडून ही नकलत i love you to so much निघाल. हे ऐकून तो
खूप खुश झाला.
            भावजी रात्री कधी कधी नाईट ड्यूटीमुऴे घरी येत नसतं, म्हणून
ताई भाच्यांसह मेन हाँल मध्येच झोपायची, पण आकाश आल्या पासून मात्र ताई
त्याला तिथेच झोपायला लावायची.एका रात्री असचं भावजी येणार नव्हते म्हणून
ताई मेन हाँल मध्ये झोपायला आली आणि आकाशला माझ्या रुममध्ये पाठवलं.मी तर
खुप खुश झालो आज आम्हाला पूर्ण रात्र एकत्र झोपायला मिऴणार होतं.आकाश
त्याची उशी घेउन माझ्या रूम मध्ये आला आणि तेवढ्यातचं गाडीच्या होर्न चा
आवाज आला आता  मात्र आकाश नाराज होउन गुपचूप येउन बेडवर बसला होता,
आम्हाला खात्री होती की भावजी आलेत आणि आता ताई आकाशला बोलवून घेईल,
एवढ्यात ताईचा आवाज आला आकू  तू इथे ये झोपायला आम्ही रुम मध्ये
चल्लोय.आकाश निराश होउन मान लटकवून चाल्लाच होता की अजून ताईचा दुसरा
आवाज आला, हवं तर तू तिथेच मामा सोबत झोपु शकतोस!!!!!!!! हे एकताच आकाश
यस् म्हणून बेडवर येउन पडला. नेहमी प्रमाणे मी रूमची कडी लावून लाईट आँफ
केली आणि बेडवर जावून पडलो.आज आकाश सोबत मला रासलीला रचायची होती त्याचाच
विचार करता करता मला कधी झोप लागली हे कऴलेच नाही,रात्री अचानक मला जाग
आली ती आकाशच्या हाताच्या स्पर्शाने अजुनही वाटतं तो झोपला नव्हता माझ्या
दोन्ही स्तनांवरून तो हऴुवार हात फिरवत  होता मी पण त्याच्या स्पर्शाने
उत्तेजित होत चाल्लोतो, थोड्याच वेऴात आकाश माझ्या अंगावर चढला आणि
वेड्यासारखा माझ्यावर तुटून पडला कधी गालावर,मानेवर,स्तनांवर तर कधी
पोटावर तो वेड्या सारखा चुंबन घेत होता आता मी पण जाम चेकाऴलो होतो, तसच
त्याला बेडवर उलटा करून मी त्याच्यावर चढलो मी सुद्धा त्याला जाम चुंबल.
एवढ्यात हऴु तोच माझ्या कानात पुटपूटला मामा झोपून मजा नाही येत जरा खाली
चल ना!! हे ऐकून मी जरा बाजूला झालो, तो पटकन उठून बेडवरून उतरून खाली
गेला. आता माझी वासना शिगेला पोचली होती मी पण त्याच्या मागोमाग जावून
त्याला मागनचं पकडलं आणि तसच नेउन भिंतीला चिपकवल एक होताने त्याचं पोट
घट्ट पकडत त्याच्या पाठीवर व मानेवर चुंबनांचा वर्षावच करू लागलो तो डोऴे
बंद करून  पाण्यावीन माशागत तडफडत होता. आता चुंबनांन बरोबरच मी त्याला
हेपल्या मारायला लागलो तो पण आता त्याची गांड माझ्या लंडावर दाबायला
लागला.मग  त्याला मी भिंतीपासून वेगऴ करत रुमच्या मधोमध घेउन आलो आता तो
मागे फिरून माझ्या छातीला बिलगला आणि दोन्ही हातांनी माझी गांड पकडून
त्याचा लंड माझ्या लंडावर दाबू लागला.त्याच्या खांद्यावर मान ठेउन मी
त्याला  प्रतिउत्तर देउ लागलो. आता मात्र माझ्या अंगात काम देवाचा संचार
झाला होता,हऴूहऴू मी त्याचे व स्वताचे कपडे काढायला सुरूवात केली थोड्याच
वेऴात  आम्ही पूर्ण नागडे झालो. अंधार असल्यामुऴे मी त्याला पाहू शकत
नव्हतो पण  तरीही माझ्या अंदाजा प्रमाणे त्याचा पण माझ्या एवढाच
होता.दोन्ही लंड इतके टणके झाले की वाकत पण नव्हते.आकाशचे डोके पकडून मी
खाली दाबले.माझा इशारा समजताच आकाशने लंड तोंडात घेउन चोखू
लागला.त्याच्या तोंडातील गरमीने मला अजूनच चेव चढला त्याच डोकं पकडून आता
मी स्वताच पूर्ण लंड त्याच्या गल्या पर्यंत उतरवू लागलो.माझ्या जोरदार
धक्यांनी त्याच पूर्ण तोंड लाल झाल होत. मग मी त्याला उभ करून म्हणू
लागलो.आकाश मला तुला झवायच आहे.हा मामा आता मी पण जाम तडपतोय,घाल तुझा
लंड माझ्या गांडीत. हे एकताच मी टेबलच्या ड्रावर मधून वँसलिनची बाँटल
बाहेर काढली हे बघताच आकाश म्हणाला नको मामा हे नको लाउस मला तुझा लंड
पूर्ण पणे माझ्या गांडीत अनुभवायचा आहे .ठिक आहे तू  गांड फाकवून धर मी
लंड घालतो. लगेच  वाकून आकाशने दोन्ही हातांनी गांड फाकवली मी हऴुहऴु लंड
त्याच्या गांडिच्या होलात घालू लागलो आणि हलके हलके धक्के मारू लागलो एक
धक्का इतका जोरात मारला की सुपारी आत गेली तसे लगेच आकाशने गांडीवरील हात
सोडून बेडचा आधार घेत बेडशिट तोंडात कोंबली आणि त्याच्या डोऴ्यातून
अश्रूंची धार सुटली. मला माहीती होतं हेच होईल म्हणून दोन मिनटं थांबून
मग अजून धक्के मारालयला सुरूवात केली आता पर्यंत तो थोडाफार compertable
झाला होता. त्याची गांड इतकी टाइट  होती की मला पण  त्रास होत होता.मग मी
माझ्या लंडवर थुंकून पुन्हा झवायला लागलो. त्याची ती टाइट गांड मारताना
मला खुप मजा येत होती. माझ्या मनातून वेगवेगऴे कामभावनेचे तरंग निघत होते
आणि जणू काही मी त्या तरंगांवर तरंगत होतो. खरच तो अनुभूती निराऴीच होती.
तेव्हा मला कऴले की सेक्स मुऴे आपल्याला परोमोच्च  स्वर्ग सुखाचा आनंद
मिऴतो. त्याच्या गांडीत आता चिकटपणा निर्माण  झाला होता ज्यामुऴे माझा
लंड पटापट आत बाहेर होउ लागला आणि मला आणखिणच मजा येवू लागली माझ्या
जोरदार धक्क्यांनी आकाशच्या गांडीतून पुचुकssssssssssपुचुकssssssssssss
आवाज  येत होता,आकाश पण आता झवाझवीचा पुरेपूर आनंद लुटत होता तो पण आता
माझा पुर्ण लंड गांडीत  घुसवू पाहत होता. त्याच्या तोंडून खूप सेक्सी
वाक्य निघत होती,""मामा चा लंड  माझ्या गांडीत"" ""मामा चा लंड  माझ्या
गांडीत"" म्हणून मी त्याला अजूनच जोरात झवू लागलो., आमच्या या अर्ध्या
तासाच्या झवाझविने दोघांचीही शरीरं घामाने ओलीचिंब झाली होती.थोड्याच
वेऴात ती घडी जवऴ आली ती म्हणजे सेक्सचा अंतिम चरण.लवकरच  मी झडनार होतो
म्हणून जोरजोरात धक्के द्यायला सूुरूवात केली आत्ता मी त्या अंतिम चरणावर
येवून पोचलो होतो ते अप्रतिम आणि अद्भुत स्वर्ग सुख  उपभोगन्यासाठी मी
मान वर करून डोऴे मिटले आणि शेवटच्या धक्क्यात माझा संपूर्ण लंड त्याच्या
 गांडीत उतरवत एक जोरदार पिचकारी मारली नंतर हऴूुहऴ धक्के मारत पूर्ण लंड
त्याच्या गांडीत खाली केला.आमच्या या जोरदार झवाझवीमुऴे आम्ही खूप दमलोतो
म्हणूून त्याच परीस्थितीत बेडवर पडलो. अजूनही माझा लंड आकाशच्या गांडीतच
होता तो बाहेर काढताच त्याच्या गांडीतून माझं वीर्य बाहर येवून ओसंडू
लागलं ते चादरीने पुसून मी त्याची गांड  स्वच्छ केली.आत्ता कुठे जाउन मी
आकाशच्या चेहर्याकडे घितल त्याच्या चेहर्यावर संतूष्ठीच भाव स्पष्ट दिसत
होते. मग त्याला कुशीत घेउन मी झोपी गेलो. सकाऴी लवकर उठून त्याला अजून
एकदा झवले आणि जो पर्यंत तो ताईकडे होता तो पर्यंत मी त्याला वेऴ मिऴेल
तेव्हा झवायचो.

  तर मित्रांनो तुम्हाला कशी वाटली माझी कथा मला जरूर कऴवा,मी
तुमच्या प्रतिक्रीयांची आतुरतेने वाट पाहत आहे. milinddalavi16@gmail.com
वर मला मेल पाठवू शकता.

8 comments:

 1. XNXX-------HOT XNXX-----SEX CAMS- LIVE CHAT--DOWNLOAD


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  XNXX-------HOT XNXX-----SEX CAMS- LIVE CHAT


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  XNXX-------HOT XNXX-----SEX CAMS- LIVE CHAT
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete
  Replies

  1. हा येड्या लवड्याचा ब्रिटिश माझी जोरजोरात मारत होता . त्याचे उऊऊऊह आआआआ ऐकून मलाही मी जतीनभाई ची मारली त्या प्रसंगाची आठवण येत होती. आज

   मात्र त्याने मार्थाचे नाव घेतले नाही हे माझ्या लक्षात आले. सारखं बिटू बिटू चालू होतं त्याचं.

   https://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_24.html

   Delete
 2. very nice mala pan karsil ka assa sex

  ReplyDelete
 3. mala sex kara yacha assel tar mail kar

  ReplyDelete
  Replies
  1. kay hot hot re suresh tula? mg jamal ka sagl?

   Delete

 4. मला अभ्यासात अनेक प्रश्न पडायला लागले आणि मी वरचेवर सुनील दादा कडे जायला लागलो. कधी सकाळी गेलो तर तो अंघोळ करून नुकताच बाहेर आलेला असायचा . वहिनी आत डबा बनवत असायची . मग ओलेत्या अंगाने, टॉवेल गुंडाळलेला दादा मला काही तरी समजावून सांगायचा. माझे लक्ष कुठे असायचे तिथे...मी तर त्याच्या केसांवरून ठिपकणाऱ्या पाण्याकडे, कधी छातीवरच्या ओल्या चिकटलेल्या केसांकडे ,कधी टॉवेल मधून बाहेर पडणाऱ्या मांडीकडे पाहत असायचो.

  त्याचा टॉवेल ओढावा आणि त्याचा बुल्ला चोखावा अशी जाम इच्छा व्हायची पण तेवढी हिम्मत नव्हती. पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_18.html?zx=7773e5f3fa01ebca

  ReplyDelete