Monday, 30 January 2012

सुरज आणि मी marathi gay/homo sex story

one more marathi gay love and sex story  .... from my friend (names are changed)
मी १२ वि ला असताना आमच्या शेजारी सुरज राहायला आला अन् आमची मैत्री झाली  ,तो आणि त्याची आई दोघेच असायचे  त्याला वडील नव्हते आणि मोठा बहिणीचे लग्न झालेले होते , आई कामाला जात असे , मी दिवसभर त्याच्याकडेच असायचो , तो माझ्या पेक्षा ४ वर्षाने मोठा आहे ,  सुरज दिसायला मस्तच आहे , गोड चेहरा ,सुंदर हास्य ,मनमिळाऊ स्वभाव ,त्याची body पण खूप मस्त होती , फक्त त्याची hight थोडी कमी होती ,पण  अगदीच बुटकाही  नव्हता ,,,
सुरवातीच्या काही दिवसातच आमची चांगली मैत्री झाली , तो आमच्या areaत पण नवीन होता म्हणून मी त्याला बरायचं वेळा फिरला घेऊन जायचो
त्याचा स्वभाव खुप छान होता , त्याच्या शिवाय करमतच नसे मला.
आमची मैत्री आता जिवलग मैत्री झाली होती , अगदी प्रेमच होते , त्याच्याविषयी मला खास आकर्षण होते ते आणखी वाढू लागले होते
समजतच नवते कि अश्या भावना का निर्माण होयला लागल्या होती , त्याला सारखी मिठी मारवी वाटे , सतत त्याच्या बरोबर राहूनही त्याचा कंटाळा कधी नाही यायचा , घरचे सर्व जन आम्हाला "एकमेकांचे भाऊच जणू" असे म्हणायचे , पण मला ते नाही आवडायचे,,, आम्ही मित्र होतो , भावा पेक्षा जास्त close ,आम्ही सगळ्या गोष्ठी खूप खुले पने बोलायाचो , अगदी सेक्स ,लंड वगरे च्या सुधा , मुठ्या मारायच्या बात पण करायचो  ,
हळू हळू त्याचे आकर्षण जास्त वाटू लागले , त्याला बनियान किवा नुसत चड्डीवर बघितले कि किवा  कधी कधी त्याने मिठीत घेतले कि माझे हृदय धडधड करायचे , अंगावर कट यायचा , मला ह्या भावना का होयच्या कळतच नवते , कधी कधी त्याच्या झावळ झोपलो कि बुल्ला पण कडक  होयचा
तो पण मला येता जाता मिठी मारायचा , माझ्या बोच्यावर हात मारायचा , मागून मिठी मारायचा वगरे वगरे

first year च second semester होत , माझ्या कॉलेज मधल्या एका मुलाकडून मला gay \homo बद्दल समजल .... त्याक्षनी मला सुराजची आठवण आली , मग मला कळले कि मी गे आहे , आनी सुरज बरोबर मला सेक्स करावे वाटू लागले , पण भीती वाटायची कि तो काय म्हणेल ,पण आता सतत सुरज च्या मिठी बाबतच विचार करायचो , आणि आता त्याचा विचार करून करून मुठ्या मारायचो .

एके दिवशी मी आणि सुरज सिंहगडवर गेलो होतो , तास आम्ही नेहमी जायचो पण ही वेळ जरा वेगळी होती , एप्रिल चा कडक उन्हाळा होता, नुसत गरम गरम होत होते , आम्ही दोघे एका झाडाखाली आडवे झाले होतो , माझे डोके त्याचा हातावर होते ,आणि आम्ही गप्पा मारयला लागलो
मी म्हणालो -सुरज किती गरम होतं रे , पण झाडाखाली मस्त वाटतं ,खूप relax आहे मी आज
सुरज - हो ना इथे खुप चं वाटतय
मी -सुरज मला तुला काही तरी सांगायचं , पण समजत नाही कसा सांगू , त्याहून तुला सांगायचं कि भीती वाटतीय कि  काय विचार करशील माझ्या बद्दल
त्यावर तो उठून बसला आणि म्हणाला ,
राहुल काय झालं , कोण्या पोरीचा लफडा केला का?
मी - नाही रे पोरीचा नाही काय
सुरज - मग
मी -जाऊ दे नंतर सांगेल
सुरज -तू वेडा आहे का , कश्याला डोकं खातोय सांग ना पटकन
मी - सुरज अरे मला एक प्रोब्लेम आहे रे ,
....
मला मुली नाही आवडत
सुरज -म्हणजे काय निट सांग ना
मी - अरे मी बहुतेक गे झालोय ,,, मला मुली नाही आवडत , मुल ......
आणि असं सांगून मला रडायला आले ,  तो मला शांत करत होता
सुरज- राहूल असं लहान मुलागत रडू नकोस , मी आहे ना ,मी नाही तुजी साथ सोडणार कधी , अरे खूप जन असतात , आणि हे पण natural आहे, गप् रडू नको
मी .. मला माफ कर रे ,
सुरज - अरे वेड्या , माफी कशाला मागतो??? तू रडणं बंद कर, काही काळजी नको करू इतक्यात,,,
थोड्यावेळाने मी रडायचं थांबवलं , तो मला मिठीत घेऊन माझी पाठ थोपटत होता.
आम्ही घरी आलो ,
दुसऱ्या दिवशी तो माझ्या घरी आला
त्याने मला "कसा आहेस आता बुद्धू सिंग "असं विचारल
मी नुसतं त्याच्या कडे पाहून हसलो
थोड्या वेळाने माझी आई बाहेर गेली आम्ही दोघेच घरी होतो , तो TV बघत होता , आई गेल्यावर त्याने tv बंद केला आणि मला विचारले
राहुल................. काल ते सगळं ते तू  मला का सांगितला ? मी रात्रभर विचार करत होतो त्यावर,...........
तू बोल ना काहीतरी , .....ठीक आहे मी स्पष्टपणे पणे विचारतो , u love me?? u wana me ??


त्याने असं विचारल कि माझी बोलतीच बंद झाली , माझ्या मनातले त्याला कसे कळेल, ....का नाही कळणार , माझा जवळचा मित्र होता तो, इतक्या दिवस ओळखतो मला , ....
मी मोठ्या धीराने मन हलवली ,,,,हो
त्याने पटकन मला मिठी मारली , आणि म्हणाला  I LOVE U rahul ,,,किती दिवस मी ह्याचा विचार करत होतो ...
अरे मला पण तू आवडायचा  पण वाटल नव्हत कधी असं .....आणि मग एक smooch  , 
मी बाजूला झालो आणि म्हनालो खरच सुरज ? u love me ?? आणि मग परत एक smooch  ,  करतच राहिलो आणि मिठी मारली , एक मेकांना आवळले त्याने माझा ताबा मिळवला होता , मी फक्त त्याला प्रतिसाद देत होतो , १० मी स्मूच केला , मग त्यने माज्या मानेवर किस केले, माझा लंड एकदम कडक झाला , मी त्याला आणखी आवळले माझ्यावर, ह्या क्षणाची वाट मी कित्येक दिवस बघत होतो , तो माझे मानेचे चावे घेत होता , मी माझे हात त्याच्या पाठीवर फिरवत होतो , किती मर्दानी त्याची बॉडी होती काय , आधीच उन्हाळा तहोता पण सेक्स च्या जोशात काही काळात नवते , त्याने माझे कपडे काढले आणि माझ्या पोटावर पण किस करू लागला मला आता खूप मज्जा येत होती आणि खूप सेक्सी वाटत होता, आता राहवत नवते , मी माझा हात त्याचा बुल्ला वर ठेवला चड्डीवरुनच  , खूप कडक  आणि मोठा होता ...उफ्फ्फ  मला आता अजिबात राहवत नवते ,  मग मी त्याची चेन उघडली आणि हात आत घातला , त्याचा undewear मध्ये हात घातला , त्याचा झाटा मधून बोट फिरवू लागलो आणि एकीकडे किस करताच होतो ... तो पण मला किस करताच होता, आता मी  त्याचा बुल्ला दाबत होतो , उफ्फ्फ्फ्फ किती मस्त माल होता यार , मी झोर झोरात दबू लाग्लो , त्याला पण मज्जा येत असावी ,आःह्हह्ह आःह्हह्ह तो हळूच ओरडला ,त्याने पण पटकन त्याचे सर्व कपडे काढले , त्याची सुंदर बॉडी बघून मी चवताळलोच ,मी झोरात त्याला माझ्यावर ओढले आणि त्याच्या बॉडी वर किस करू लागलो , चावू लागलो
आता तो त्याचा लंड माझ्या लंडावर  घासत होता  आणि मानेचे चावे घेत होता , उफ्फ्फ्फ्फ किती सेक्सी होत सार ,  मग मी त्याला खाली झोपले अन त्याचा लंड चोखू लागलो , १० मी. मस्त चोख्ला त्याचा ७ इंची जड लंड ,त्याच्या गोट्या पण दाबल्या आणि चोखल्या , त्याचा precum येऊ लागला, मग मी त्याचा लंड मुठ्या मारावा तसा हलवू लागलो
मग त्याने मला वर ओढले ,मला आवळले , आणि माझ्या जांघेत त्याचा लंड घुसवला , त्याच्या precum ने मस्त पैकी lubricate झाला होता आणि तो आत बाहेर करू लागला ,माझा बुल्ला पण त्याच्या बुल्ल्यावर आदळत होता आणि मज्जा येत होती , तो माझे निप्पल चोखू आणि चावू लागला , आःह्हह्हआःह्हह्ह मी ओरडलो . .... मग त्याने मला पाटीवर झोपवले , आणि माझे पाय त्याच्या खांद्यावर उचलून ठवले आणि   त्याचा ७ इंची जड लंड माझ्या बोच्याचा बिळावर आपटू लागला ,,,, मग त्याने तेलाची बाटली आणून  त्याचा मधल्या बोटाने माझ्या गांडीला लावले ,आणि त्याचे बोट घुसवू लागला  .....   आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह ... त्रास होत होता पण एकी कडे मज्जा पण वाटत होती, आणि तो माजे निप्प्ल पण चोखत होता .....आता मला राहवले नाही मी म्हणालो सुरज घुसव ना आता .... असे म्हणताच त्याने माझे पाय त्याच्या खांद्यावर उचलून ठवले आणि   त्याचा ७ इंची जड लंड माझ्या बिळात घुसवू लागला आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह .आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह .आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह . सुरज्ज्ज्ज्ज खूप दुखतंय आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह .आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह .
थोड्यावेळाने त्रास कमी झाला आणि आता मज्जा येत होती , तो त्याचा बुल्ला आत बाहेर करू लागला होता, आणि माझ्या मानेवर चावे घेत होता आणि निप्प्ल चोखत होता , मी पण त्याला किस करत होतो त्याला माझ्यावर आवळत होतो , उफ्फ्फ्फ्फ नुसता घाम येत होता , आधी उन्हाळ्याचे दिवस आणि त्यातुने इतक झाबर्दस्त सेक्स ....तो त्याचा बुल्ला आत बाहेर करतच होता ....मध्येच बुल्ला  पूर्ण बाहेर काढायचा आणि झोरात आत घुस्वयाचा कि मी आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह करायचो ... त्याने जोर वाढवला ....जोर जोरात बुल्ला आता भर करू लागला , एकीकडे माजे निप्प्ल चोखत होता ..१५ मी नंतर त्याने त्याचा चिक आतमध्येच गाळला .. जणू काही फवारा उडवा तसा त्याच चिक उडत होता , तो तसाच माझ्या वर पडून होता किती वेळ ,,, मग उठला  त्याने रुमालाने साफ केले ....मला परत किस केले  आणि आता माझा बुल्ला हातात घेऊन माझ्या मुठ्या मारल्या, त्याचा गरम हात मुळे माझा पण गळला लगेच उफ्फफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ ....
आम्ही एकमेकांना मिठी मारून कितीतरी वेळ नागडे पडून होतो .....
त्यानंतर आजही अधून मधून आम्ही सेक्स करतो आहे , आजही तितकीच  मज्जा येते जेवा पहिल्यांदा आली
आःह्हह्ह .आःह्हह्ह ...आःह्हह्ह . सुरज्ज्ज्ज्ज

28 comments:

 1. wow, खुप छान आहे तुझी गे सेक्स कहाणी , मी पण गे आहे माझा Email id - pramodlande16@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks but m nt looking for gay sex with any one

   Delete
  2. he tuzi story khup masta ahe...mala khup avadali.......

   Delete

  3. हा येड्या लवड्याचा ब्रिटिश माझी जोरजोरात मारत होता . त्याचे उऊऊऊह आआआआ ऐकून मलाही मी जतीनभाई ची मारली त्या प्रसंगाची आठवण येत होती. आज

   मात्र त्याने मार्थाचे नाव घेतले नाही हे माझ्या लक्षात आले. सारखं बिटू बिटू चालू होतं त्याचं.

   https://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_24.html

   Delete
  4. Khupach secy lihitos re rahulya tu. pramya kas chalalay? story wachtana lay tathun jato bagh

   Delete
 2. mala hi story khup avadli tumhala avadli asel tar mala abhismuth@gmail.com var mail kara

  ReplyDelete
  Replies

  1. योगायोगाने तो आमच्याच विभागात काम करू लागला. एकदा मुतायला गेलो तर तिथे बाजूच्या स्लॉट मध्ये प्रथमेश आला. मुतत असतानाच माझी नजर त्याच्या लवड्याकडे गेली साधारण आकाराचा पण एकदम गुलाबी गुलाबी बाबुराव पाहून मला तिथेच मुठ मारावी असं झालं. पण काय करणार ऑफिस मध्ये होतो ना.


   http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post.html

   Delete
 3. abe gaandzavya salya ajun jadya landaache danake tuzya gaandila bhetle nahi vatate mi maazya zavadichi gaand jevha maratona tevha ti radunach dete re gondolya tychya gorya gorya gaandit mi maza land takto aani mag tila padu padu tichi gaand marato tuzi hi marin pan mazya zavadibarobar tula zopaun mag baghto kon gaand changli maru deto te .

  ReplyDelete
  Replies
  1. lay bhari re santyaaa, milala ka kunhi damdaar tula

   Delete
 4. Plz plz plz . Jar koni mard or gay la gay sex karaycha asel tar majhi gand fodun fodun mara. Ani mothyat motha lavda majhya tondat bhara.

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. mazi gand mar sureshtahhe66@gmail.com year 24

   Delete
  2. बोलता बोलता मला राहवेना मी त्याला कीस करायला लागलो. त्यालाही आवेग आवरेना. माझ्या छातीवरच्या केसातून हात फिरवत तो उभा असताना मी बोलत होतो, " रोज रात्री आडवा झालो की मला तुझी आठवण येते.तुझी सुंदर गांड आठवते, तुझे बोबे आठवतात. वाटते की असा पळत येऊन तुला चोखावे...आता हे सगळे व्हात्स अप्प् वर लिहून काय फायदा.... बाबुराव उठला की त्याला मग हातानेच थंड करतो..


   http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_15.html

   Delete
 6. email me on my id- pune.guy@gmail.com

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 8. Mazi gaand karayachi aasel tar mala email Kara Umesh.patil19861986@gmail. Com. Mi tayar aahe

  ReplyDelete
 9. Mazi gaand karayachi aasel tar mala email Kara Umesh.patil19861986@gmail. Com. Mi tayar aahe

  ReplyDelete
 10. Tumchya aaichya pucchit pay aaighalyanno
  Chhakke sale sagle bhosdiche

  ReplyDelete
  Replies
  1. aallshayaa, tya aaila ka ghetos re madhe? tu tya poranna bol na kay bolaych te. Tya maulila mahit pan nasnhar na re tumche prataap.

   Delete
 11. Tumahya aai zaval tumachya chhake sale aai zavadyano laaz vatayala pahize tumala bc

  ReplyDelete
  Replies
  1. kasachi laaz watayla pahije re nivaruttidada?

   Delete
 12. मला फक्त मुलांना झवने आवडते

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. मला अभ्यासात अनेक प्रश्न पडायला लागले आणि मी वरचेवर सुनील दादा कडे जायला लागलो. कधी सकाळी गेलो तर तो अंघोळ करून नुकताच बाहेर आलेला असायचा . वहिनी आत डबा बनवत असायची . मग ओलेत्या अंगाने, टॉवेल गुंडाळलेला दादा मला काही तरी समजावून सांगायचा. माझे लक्ष कुठे असायचे तिथे...मी तर त्याच्या केसांवरून ठिपकणाऱ्या पाण्याकडे, कधी छातीवरच्या ओल्या चिकटलेल्या केसांकडे ,कधी टॉवेल मधून बाहेर पडणाऱ्या मांडीकडे पाहत असायचो.

  त्याचा टॉवेल ओढावा आणि त्याचा बुल्ला चोखावा अशी जाम इच्छा व्हायची पण तेवढी हिम्मत नव्हती. पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_18.html?zx=7773e5f3fa01ebca

  ReplyDelete