Thursday, 26 January 2012

मी एक गांडू (part 1) marathi gay sex story

Disclaimer: These stories are fiction and are aimed at satisfying certain kind of fantasies which include homosexual, humiliation, straight guys, BDSM etc. Please stay away if you are offended by such material.
मी एक गांडू (part 1)
मी माझ्या कॉलेजमधल्या पहिल्या अफेअरबद्दल आज सांगणार आहे.
जेव्हा मी माझ्या ग्रॅड्युएशनच्या पहिल्या वर्षी कॉलेजच्या हॉस्टेलला अॅाडमिशन घेतली तेव्हाच माझ्या रूममेट कडे बघुन मला माझी मुठ्ठ्या मारन्याची सोय झाली आहे हे कललं होत. कारन मी रूम मधे गेल्यावर पहिल्याच दिवशी तो पुश अप काढ्ताना त्याच्या मर्दाना बॉडीचे दर्शन झाले होते. तो उंच, सावला आनी स्लीम होत्ता. पन त्याच्या स्लीम बॉडीवरचे कट्स बघुन माझ्या लंडाचे समाधान झाले होते. त्याचे नाव सत्यजीत होते. आनी त्याला सगलेजन सत्या म्हनत. त्याच्या चेहेर्यावरचे confident & careless expressions पन मला आवडायचे. तो खरच एखाद्या दादासारखा रगेल होता. मी त्याच्याशी एक्स्ट्रा चांगला वागायचो, त्यामुले त्याला मी खूप आवड्त नाही, हे पन मला माहीत होत.
लवकरच आमच्या रूम मधे त्याच्या मीत्रांचा अड्डा व्हायला लागला. माझ्यासाठि ते चांगलच होत. कारन त्याचे मित्र पन त्याच्या सारखेच handsome होते. मी ते सर्व गेल्यावर त्यांच्या नावाने मुठ्ठ्या मारायचो. Especially त्या ग्रूप मधला विशाल नावाचा एक छावा आनी सत्या दोघे मला एकाच वेली झवत आहेत आनी माझे तोंड आनी गांड त्यांच्या मोठ्या लंडाने झउन काढ्त आहेत आसे मी ड्रीम करे. पन माझे ड्रीम खरे होतील आस मला वाटलं नव्हत.
हलूहलू माझ्याबद्द्ल त्या ग्रूपमधल्या लोकाना doubt यायला लागला. कारन खूप वेला ती लोक ब्लु फील्म बघत ते मला आवडायचे नाहि. आनी एकदा बाथरूम मधे सत्याने माझा छोटा लंड बघून हसला होता. तेव्हापसून त्याच्या ग्रूपचे लोक माझ्यासमोर आल्यावर हटकून त्यांचा लंडाचा एरिया हातात पकडून हसायचे. आनी मला राग येन्याऐवजी मी गालातल्या गालात हसायचो. (मी लई झवाड गांडू आहे हे तूम्हाला कललेच आसेल.) मी कॉलेजमधे चालत आसतांना कोनीतरी बारीक आवाजात “ए छ्क्क्या...” आस ओरडून मी वलून पाहील्यावर सर्वजन हासायचे. मला वरी हे आवड्त नसला तरी जेव्हा मला सत्या आनी विशाल हसतानाचा सीन आठ्वायचा तेव्हा माझा मुठ्ठ्या मारायचा स्पीड उलटा वाढायचा. आसच एकदा मी माझ्या बेड्वर झोपून वीशालच्या नावाने मुठ्ठ्या मारत होता, रात्रीचे एक वाजला होता. आनी मी मुठ्ठ्या लवकर संपवायच्या ईराद्याने तोंडावर ब्लॅंकेट घेउन खपाखप हात चालवत होतो. माझ्या ड्रीम मधे वीशाल माझ्या गांडीत त्याचा भाल्यासारखा लंड भोसकून त्याच्या दोन्ही जीम मधे फुगलेल्या आर्म्सने माझे केस पकडून जोरजोरात त्याची लंबी दूरीची ट्रेन माझ्या गांडीच्या प्लॅटफॉर्मवर काढघाल करत होता. आनी माझ्या नकलत मी, ”आह...वीशाल हलू...आह...आह...आह...आह...घाल.
..घाल...घाल...झव मला...गांड फाडून टाक माझी...गांडीत चीक इतका गलू दे की तो माझ्या तोंडतून बाहेर आला पायजेल...” आसे बारीक आवाजात माझ्या मुठ्ठ्यांना बॅकग्राउंड म्युझिक देत होतो. शेवटी माझ्या लंडाने चीक गालला तो मी बोटांनी पुसला आनी तो वीशालचा समजुन चाट्न्यासाठी तोंडावरुन ब्लॅंकेट काढ्ल तर माझी गांड्च फाट्ली, सत्या माझ्या बेड्जवल उभा होता. त्याला तसा शर्टशिवाय भोंगला माझ्या बेड्जवल मी चीकाचे बोटे तोंडात घालत आसताना उभा बघुन माझ्यातर गोट्याच कपालात आल्या. त्यातपन माझ्या झवाड लंडाने खुशीचा झटका दीला.
“येड्झव्या साला छ्क्का, तू तर मूठ मारताना वीशालचा नाव घेत होता. म्हनजे तू खरच छक्का आहे मादरचोद!” मी काहीच बोलू शकत नव्ह्तो. ताज्या चीकाचा वासच इतका मारत होता की नाहि म्हनन्याचा सवालच नव्हता. “बोलना लवड्या!” आस म्हनुन त्याने माझ्या ओपन चेस्ट्वरती लाथ मारली. मला खूप लागला नाही पन त्याचा पाय माझ्या निपलला लागल्यामुले माझी नुन्नी परत ताठ होतेका आशी मला भीती वाटली. “सत्या मी फक्त गांडू आहे छक्का नाही...” मी बोलायचा प्रयात्न केला. पन बद्ल्यात माझ्या त्याने कानाखाली वाजवली. “विशाल आवड्तो व्हय रे तुला!” तो म्हनला. “नाई सत्या मला विशाल आनी तू दोघे आवड्तात.” मी घाबरून म्हट्ल. पन मी म्हट्लो ते खर होत. “साल हिजड्या गांडीचा, मला गांडु आनी छक्क्यातला फरक सांगतो.” आस म्हनत तो परत त्याच्या बेड्वर गेला. माझा येड्झवा लंड परत उभारला होता पन मी थकल्यामुले झोपुन गेलो.
To be Continued...

from-anonymus24@rediffmail.com

2 comments:

  1. mala hi story khup avadli tumhala avadli asel tar mala abhismuth@gmail.com var mail kara

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete