Thursday, 26 September 2013

निरागस मी व कठोर गोविँद

माझे नाव गणेश आहे. आत्ता माझे वय २७ आहे. ज्यावेळी मि १७ वर्षाँचा होतो
त्यावेळी १२ साठी मि एका कॉलेजला प्रवेश घेतला व राहण्यासाठी पण
हॉस्टेलला गेलो. पाहतो तो काय एक ३० बाय २० चा मोठा हॉल व त्यात एका
रांगेत सर्वाँच्या पेट्या लावलेल्या, त्यात मि पण एक रीकामी जागा केली व
माझी पेटी व सामान व्यवस्थीत ठेऊन राहण्यास सुरुवात केली. राञी झोपताना
सुध्दा सर्व मुले एका रांगेत आपापल्या पेटीसमोर झोपायची. माझ्या जवळ पेटी
होती ती गोविँदची, रोजच आम्हाला जवळजवळ झोपताना गप्पा मारायची सवय जडली व
त्यातुनच एक प्रेमांकुर फुटला. आम्ही एकामेकांचे चांगले मिञ झालोत व एके
दिवशी तो म्हणाला कि, राञी फार उकडा होतो व झोप येत नाही, आपण टेरेसवर
झोपायला जायचे का१ तेथे थंड हवा असते. मि निरागसपणे म्हणालो दोघेचं जण
जायचे... त्यावर तो म्हणाला बाकीजण सुध्दा तेथे झोपायला येतात, तु
अंधाराला भितोस काय, चल मि आहे ना. मग आम्ही आमचे आंथरुन पांगरुन घेऊन
टेरेसवर गेलोत. तो गोविंद म्हणजे जेमतेम ५.६ फुट ऊंची, रंग गव्हाळ, डोळे
सुबक, व अंगाने मजबुत व फिट. पाहताक्षणी वाटले न्हवते कि मि त्याच्या
प्रेमात पडेन. पण त्याची सुरुवात तर झाली होती. आम्ही एकामेकाशेजारी
आपापले आंथरुन टाकून झोपलो. झोपताना सुध्दा त्याने एका आडोश्याला जागा
निवडली, कारण त्याने ठरऊनच प्लॅन केला होता कि आज राञी माझी गांड
मारायची. आम्ही झोपल्यानंतर पहाटेच्या २ च्या सुमारास माझ्या अंगावर चादर
असल्यामुळे मला थंडी वाजायला सुरुवात झाली व मि आकडुन आकडुन झोपू लागलो
पण झोप येईना. आता गोविंदने तर रग पांगरलेली त्यामुळे तो तर शांत
झोपलेला. मि हळुहळु त्याच्या रगीत घुसण्याचा प्रयत्न करु लागलो तेवढ्यात
गोविँद जागा झाला. आणि मला म्हणाला कि थंडी वाजतेय का१ मि कुडकुडत
म्हणालो हो. मग तो म्हणाला तुझी पण चादर माझ्या रगीवर टाक व मला चीटकुन
झोप. मि तसे केले व त्याला चीटकुन झोपलो. आता आम्ही एकामेकांच्या ईतके
जवळ झोपलो होतो कि आमचे तोँडे एकामेकाला चिकटलेली व श्वाशोच्छ्वासाचा
आवाज त्यामुळे हळुहळु वातावरण गरम होत होते आणि मला झोप येण्यापेजक्षा
आता मनात सेक्सची भावना येऊ लागली. गोविंदपण अर्धा जागाच होता. त्यामुळेच
तो पण अगदी चिटकुन चिटकुन झोपण्याच्या प्रयत्नात होता व चुळबुळत होता.
एवढ्यात तो माझ्या कानात एकदम पुटपुटला कि अजुन थंडी वाजतेय का१ मि
म्हणालो हो, तसाचा त्याने माझा हात धरला व सरळ त्याच्या लवड्याजवळ ठेवला
आणि तो त्याच्या चड्डित लपलेल्या लवड्याने हातावर घासु लागला आणि
क्षणार्धात त्याच्या लवड्याने आकार मोठा केला, मि फार घाबरलो कि आता माझे
काय खरे नाही. पण मि शांतच होतो कारण मज्जा तर मला पण येत होती व थंडी पण
कमी होत होती. त्यानंतर मि पण मन घट्ट करण्याच्या उद्देशाने पुढाकार
घ्यायचे ठरवले तसेतसे माझ्या लवड्याचा पण आकार मोठा झाला. मग आम्ही
दोघांनीही एकामेकांच्या चड्डित हात घातले व लवडे हालवु लागलोत. मग आम्ही
एकामेकांचे तोँड तोँडात घातले व चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. आता तर
वातावरण खुपच गरम झाले होते त्यामुळे गोविंदपण मला चोळत होता व मि पण
त्याला चोळु लागलो. त्याने लगेच माझ्या पँटची बटने काढली व माझी चड्डी
खाली ओढली, मि पण त्याच्या पँटची बटणे काढली व त्याची पँट खाली खेचली.
त्यानंतर त्याने माझ्या अंडरवेअरमध्ये हात घातला व माझ्या गांडीच्या
भोकाजवळ बोटाने खाजवु लागला. थोडा वेळ त्याने असे केले कि मि माञ आता फार
चेतावलो व लगेच मी त्याची अंडरवेअर काढली आणि त्याचे लिंग तपासु लागलो.
आता तर ते जेमतेम ८ ईँच झालेले होते. मि फार घाबरलो कि आता हे माझ्या
गांडीत गेले तर काय होईल, कारण हा माझा पहीला सेक्स. पण आता मि स्वतःला
थांबऊ शकत न्हवतो. आणि गोविँदने पण लगेच माझी अंडरवेअर कढली व मला तोँड
तिकडे करायला सांगीतले, मी पण त्याचा गुलाम झाल्याप्रमाने लगेच तोँड
तीकडे फीरवले. त्याने बोटाला थोडा थोडा करीत थुंका लावला व तो माझ्या
गांडीच्या भोकाजवळ चोळु लागला, त्याने माझी गांड पुर्ण चीपचीप केली व तो
हळुहळु त्याचा लवडा माझ्या भोकात सारु लागला, जसाजसा त्याचा लवडा त्याचा
लवडा माझ्या गांडित शीरु लागला तसे तसे मला फार वेदना होऊ लागल्या, पण तो
पण कच्चा न्हवता. त्याने माझ्या गांडीत लवडा घालुन आत बाहेर करणे चालु
ठेवले व आतला व बाहेरचा भुभाग गुळगुळीत केला व नंतर मग जोरजोरात गांडीत
लवडा काढघाल करायला सुरुवात केली. ईकडे माझी अवस्था फार वाईट झाली दुखतय
म्हणुन ओरडता पण येत न्हवते व सहनपण होत न्हवते. पण मज्जा तर येत होतीच
ना. आणि एकदाचा त्याने फवारा माझ्या गांडी सोडला व आम्ही प्रणयक्रिडेचा
आनंद मनसोक्त लुटला. त्या दीवसानंतर त्याने ५ ते ६ वेळा माझ्या गांडीचा
माज जिरवला. पण नंतर तो आमचे कॉलेज व हॉस्टेल सोडुन गेला. आत्तासुध्दा मि
त्याचा शोध घेत आहे. 

माझा मेल
ganeshroundale@gmail.com or ganesh.sex1@yahoo.com. thanks

2 comments:

  1. khupch sexy story ahe mitra...
    mala khup avadali.............

    ReplyDelete
  2. khup sexy story.. mail me on pune.guy@gmail.com

    ReplyDelete