Thursday, 24 October 2013

विनय

नमस्कार मी दर्शन... या आधीची "मीच का ??" कथेनंतर मी हि दुसरी कथा लिहित आहे...  आवडली तर नक्की सांगा ...

STORY STARTS HERE

मी सागर, १२वि पर्यंत चे शिक्षण पूर्ण केल्या नंतर मी engineering  साठी कोल्हापूरला माझ्या ताई कडे आलो ती माझी चुलत ताई माझ्यापेक्षा मोठी होती. तिचा मुलगा म्हणजे माझा भाचा विनय हा १०वि ला आहे...
मी gym  जाणारा अगदी बांधेसुध शरीर , पिळदार दंड , भरलेल्या  मांड्या, भरीव छाती गोरापान गुलाबी त्वचेचा सुंदर तरुण, मी gym मध्ये असताना मुलांच्या उघड्या मांड्या भरलेली छाती बघून मला मुले आवडायला लागली... पण कधी कोणाजवळ जाता आल नाही... मी कोल्हापूरला आल्यानंतर माझे gym सुटले
दररोज व्यायामाची सवय असल्याने मी घरीच व्यायाम करायला सुरु केलो   . ताई आणि  भाऊजी दोघेही job करतात so घरी मी एकटाच असायचो. college आणि घर हे सोडून दुसरे काही करण्यासारखे नव्हते आणि विनय हा शाळा tutions मित्रांसोबतचा अभ्यास ह्यात असयचा. संध्याकाळी तेवढाच आम्ही बोलत होतो... विनयचे मित्र दिवसा अभ्यासाला  घरी यायचे त्याची रूम separate होती so एकमेकांना disturb करायचा प्रश्नच  नव्हता. मी माझ्या खोलीत अभ्यास व्यायम करायचो कधी कधी laptop वर gay sites बघायचो ... असेच - महिने गेले विनय चे पेपर  संपले
विनय आता मोकळा होता मित्रांसोबत मज्जा करत होता त्याला movies  बघायचे होते म्हणून त्याने माझा laptop  घेतला होता मीही त्याला माझ्या files hide  करून दिलो..
मला laptop हवा होता म्हणून मी तो घ्यायला त्याचा रूम मध्ये गेलो तर तिथे तो आणि त्याचा मित्र रवि होते मी direct आत जाता खिडकी तून त्यांना पहिलो तर ते दोघे blue films  बघत होते मला अंदाज होता कि पोर आता मोठे झालेत बघत असतीलच म्हणून पण त्या दोघांनी एकमेकांचे लवडे पकडले होते आणि हलवत मजा घेत होते... मी आत गेलो नाही तिथूनच मागे फिरलो आणि माझ्या रूम मध्ये आलो  थोडा वेळ विचार करून पुन्हा विनय कडे गेलो... दरवाजा बंद होता मी कडी वाजवली तर थोड्या वेळाने त्याने कडी काढली मी विनय आणि रवि सोबत थोड्या गप्पा मारून laptop  घेऊन  आलो
विनय हा माझा भाचा होता म्हणून मी त्याकडे त्या नजरेने कधीच पहिले नव्हते पण मला आता विनय हवा हवासा वाटू लागला होता पण मी विनय ला direct विचारू शकत नवतो त्यामुळे मी त्याचा कडूनच सुरुवात व्हावी म्हणून प्रयत्न करू लागलो.... दिवसा घरी कोणच नसायचे मी आता मुद्दाम टॉवेल वर फिरू लागलो तो माझ्या पिळदार मांड्या बघतो हे मी आता ओळखलो  होतो त्यासमोर मुद्दाम shirt  काढून त्याला माझ्या body बद्दल बोलायचं त्यामुळे तो सुद्धा खुश होत होता .. मी हळू हळू त्यासोबत जास्त वेळ घालू लागलो त्याला माझा लवडा बगायचा असणारच यात काही शंका नवती पण मी हळू हळू पुढे जात होतो.. अंघोळीला गेल्यावर टॉवेल मागायचं त्यासमोरच पण त्याला दिसेल अस underwear घालायचं यामुळे तो चेतवत होता हे मला कळाल होत
माझ्या underwear ला लवड्यामुळे आलेला उभार, त्याचा आकार  तो पाहत होता मी त्याला जास्त वेळ देणार नव्हतो मी दुपारी व्यायाम करताना त्याला माझ्या रूम मध्ये बोलावले तो हि आला तो माझ्या सोबत बोलत होता मी टॉवेल वर dips मारत होतो टॉवेल निसटल हे माहित माझ्यावर त्याने टॉवेल बाजूला केले मी underwear  वर तसाच होतो
तो म्हणाला "मामा, तू एवढा व्यायाम करतो Handsome दिसतोस college मध्ये जातोस मग .." तो अडखळळा
मी म्हणालो "मग काय रे ??"
"मग girlfriend नाही  का रे ??"
नसेल अस तुला का रे वाटल ?” , मी पालथा पडलो आणि तसाच विचारलो
"असली असती तर तू सारखा फोन वर दिसला असता कि रे मामा"  ..... तो चेष्टा करायची होती
असेल आणि नसेल तर तुला काय रे ? आज रवि आला नाही  म्हणून इकडे आलास तू नाहीतर दिवसभर काय करतो रे त्यासोबत रूम मध्ये ??” , मी थोडा आवाज चढाऊन विचारलो

तसा तो गप्पच झाला परत मग मीच त्याला बोललो
"होती रे पण काही मज्जा नाही पोरींमध्ये"
त्याचाकडून मला त्याचा मनातल काढून घायचं होत म्हणून मी तास म्हणालो तर तो दचकलाच आणि म्हणाला
"काय रे मामा मग एवढ body बनाऊन कुणाला दाखवणार आहेस ?"
"तू आहेस कि, मला दररोज बघतोच कि तू ...!!!"
तो म्हणाला "मी का बघू तुला"
"गप्प बस आता बनू नको माहिती मला सगळ......" अस म्हणत मी उठून त्याकडून टॉवेल घेतलो आणि अंग पुसून टॉवेल कमरेला गुंडाळून घेतला..
तसा तो म्हणाला "काय, काय माहिती रे तुला उगच काहीपण बोलतो तू तर"
"तुझ आणि रविच काय काय चालत ते पहिलो मी सगळ , अरे पोरी फिरवायचा सोडून त्याचा लवडा काय घेऊन बसतो रे हातात दररोज उठून ???"

तो घाबरला त्याला काहीच बोलता येईना. थोड्या वेळाने घाबरतच विचारला
"मामा तू पप्पा सांगितला का रे ??"

"नाही अजून "
"मामा नको रे सांगूस " अस म्हणत तो रडायला लागला..

मी त्याला म्हणालो " अरे विनू , मी अस कस सांगेन बर ?? चल गप्प हो मी नाही सांगणार कुणाला पण मला संग हे कधी पासून सुरु केली तुम्ही ?"
मी थोडा वेळ समझावल्यावर तो गप्प झाला मी पुन्हा विचारलो "कधी पासून करताय हे सगळ ?"
"मामा जाऊदे रे नाही करणार मी " विनय म्हणाला

"तू मला सगळ सविस्तर सांगतो का पप्पा सांगू ??" मी म्हणालो.
"मामा रवि चे पप्पा त्यासोबत अस करतात मी अभ्यासाला गेल्यावर पहिलो रे त्यांनी मला पण बोलावल जवळ आणि त्यांचा बुल्ला हातात धरायला सांगितला "

हे ऐकताच मी त्याला ओरडलो " आणि मुर्खा तू पकडलास का ? घरी पळून यायचं नाही का ?"
"अरे रवि मला आधी सांगितला होता ते बघायलाच  मी गेलो होतो "
मला आता कळाल होत कि रवि चे पप्पा पण gay  आहेत म्हणून मी विनयला म्हणालो
"अजून काय काय करायला सांगितल ? "

"मामा मला त्यांनी ते तोंडात   घायला सांगितल " विनू घाबरतच बोलत होता
मी म्हणालो "आणि तू घेतलास !!! बरोबर "
"मामा तेवाच एकदाच परत नाही केलो मी तस"
"खर खर बोल"
"मामा ते चांगले आहेत रे आम्हाला खूप आवडतात, ते रवीची "
"रवीची काय ?"
"त्याच्या मागे पण बुल्ला घालतात आणि झवतात त्याला "
"तुला कधी केले का ते तस ?"
"नाही रे मामा "

मला त्याला जास्त घाबरवायचं नव्हत म्हणून मी त्याला म्हणालो
"ठीक आहे, मी जातोय बाहेर काम आहे पण पुन्हा अस होता कामा नयेमी अस म्हणून बाहेर पडलो तर तो मागे आला आणि म्हणाला
" मामा तू पप्पा सांगू नको रे"

मी म्हणालो "नाही सांगत म्हणलो एकदा जा तू आता "
मी थोडे दिवस गप्पच राहिलो काही काळात नवते विनू आता मोठा झाला होता आणि तो gay आहे हे मला सुद्धा कळले होते
मला तो आधीपासूनच हवा होता पण माझा भाचा असल्यामुळे मी गप्प बसत  होतो तोही आता माझ्यासोबत जास्त बोलत नव्हता घाबरत होता मी त्याला विश्वासात घेतलो आणि साम्जाव्लो  मी कुणाल सांगणार नाही म्हणून.... मग तो आधीसारखा बोलायला लागला माझ्यासोबत . पण मी त्याला चिडवायला लागलो मस्ती करायला लागलो त्यासोबत...

एके दिवशी मी ठरवलो कि ह्याच्या समोर लवडा काढायचा आणि हलवायचा... मी त्याला BP बघायचं का म्हणून विचारलो तो म्हणाला "चालेल मी रवि ला  बोलावतो "
मी म्हणालो "अरे तो कशाला पाहिजे आपण दोघच बघुयात नको तो तिसरा आपल्यात "
तो म्हणाला "चालेल"
मी म्हणालो "ठीक आहे मग ठरल तर आज दुपारी college वरून मी आल्यावर बसुयात आपण "
त्याने होकारअर्थी मान हलवली
मी दुपारी आल्यावर तो उत्सुक होता मी म्हणालो मी fresh होऊन येतो तू laptop  चालू कर तोपर्यंत
मी fresh  झाल्यावर मुद्दामच फक्त underwear  आणि बनियन होतो वरून टॉवेल गुंडाळून घेतलो आणि त्याचा सगळे दरवाजे, पडदे बंद करून  रूम मध्ये गेलो तो बनियन आणि night pant वर बसला होता table  वर laptop  ठेऊन मी बेड वर जाऊन बसलो आणि म्हणालो
"अरे एकद घेऊन ये निवांत बसून बघुयात "

तोही एकदम बिनधास्त आला त्याला हि आता कळाल होत कि मी BP बगतो म्हणून त्याला कसलीही भीती नव्हती... मी hide  केलेल्या clips ओपेन केलो आणि आवाज जास्त करून बसून बघू लागलो दोघे ...... थोड्या वेळाने माझा बुल्ला ताठ झाल्यावर टॉवेल वरून त्याचा उभार दिसू लागला मी मग टॉवेल काढून समोरून टॉवेल घेतलो तो हळू हळू चोरून चोरून  माझ्या माझ्या बुल्ल्याकडे पाहतोय हे मला कळले

मी त्याला म्हणालो "विन्या picture तिकड आहे इकड काय बघतोयस "
तो म्हणाला "मामा तू म्हणाला होतास रे तुला मुली नाही आवडत म्हणून "
"हो मग "
"म्हणजे मुले आवडतात ? "
"तस काही नाही मला मुली पण आवडतात आणि मुल पण " ... मी मुद्दाम laptop मध्ये बघू लागलो
तर तो म्हणाला "मामा मला बघू देशील का रे तुझा ?"
"काय ?"
" तुझा बुल्ला " अस म्हणत त्याने माझ्या मांडी जवळ हाथ ठेवले
मी थोडा वेळ गप्प बसून  म्हणालो " मला सागर म्हणत असलास ते बघू देईन मामा म्हणायचं  नाही "
आणि मांडीवर टाकलेलं टॉवेल मी बाजूला काढ्लो... माझा लवडा ताठ पूर्ण उठल्यामुळे underwear मधून दिसत होता underwear  कापड फाकल गेल होत.... विनू ते बघतच डोळे मोठे केला आणि
म्हणाला "मामा किती रे मोठा तुझा बुल्ला "
मी त्याला म्हणालो "सागर म्हण रे आणि ह्याला बुल्ला नाही लवडा म्हण "
"का रे ? लवडा का बर ? "
" बुल्ला हे लहान पोर म्हणतात आता तू मोठा झालास कि रे "

माझ्या होकारामुळे तो बिनधास्त झाला होता त्याने हळू हळू मांडीवर ठेवलेला हाथ वर सरकवला आणि हाथ लवडया जवळ आणला पहिल्यांदाच कोणी माझ्या जवळ येत होत , त्या जागेला हाथ लावत होत माझा लवडा ताणला गेला होता म्हणून underwear  जास्तच ताणला गेला होता ... विनय आता त्यावरून हाथ फिरवू  लागला होता .... त्याने हाताने माझा लवडा पकडला आणि त्याची जाडी बघू लागला  बघता बघता त्याने underwear  मध्ये हाथ घालून लवडा बाहेर काढला आणि हलवायला लागला मलाही सहन होत नव्हते मी त्याचा बुल्ला बघायच्या प्रयत्नात त्याचा मांडीजवळ  हाथ ठेवला आणि हाथ आत घातला तर त्याचा हि बुल्ला गरम झाला होता मी हातानेच चाचपून त्याच्या बुल्ल्याचा आकार बगू लागलो तर त्याने स्वताच pant  काढली आणि मोकळा झाला त्याचाही भरपूर मोठा झाला होता पण अजूनही तो एक कोवळा पण आकाराने  मोठा बुल्ला होता मऊ मऊ होता मला राहवतच मी बसल्या बसल्याच laptop पुढे सरकवला आणि थोडा खाली वाकून त्याचा बुल्ला तोंडात घेतला तर तो मागे सरकायला लागला मी त्याला  पकडून म्हणालो

"बोलू नकोस काही थांब जरा"

आणि मी त्याचा चोकायला लागलो त्याचा बुल्ला मऊ मऊ होता आताच ताठला होता म्हणून अजूनच मज्जा येत होती मी तो जास्तीत जास्त आत घायचा प्रयत्न करत होतो थोडा वेळ विनय गप्प होता नंतर त्याने माझे डोक पकडून दाबायला सुरुवात केली मला ते आवडत होत मी मध्ये बुल्ला सोडून त्याचे अंडे चोकात होतो ... भरपूर वेळ मनसोक्त चोकल्यावर मी मागे सरलो आणि विनू कडे बघून हसलो तो माझ्याकडे फक्त बघतच होता मी म्हणालो
"हे माझ पहिलच वेळ आहे रे " अस म्हणत मी त्याचा जवळ जाऊन त्याच्या नाजूक ओठांवर क्षणभर माझे ओठ टेकवले आणि मागे सरलो तसा तो हसला .... त्याच्या त्या हसण्यातच सगळ काही कळाल मला मी म्हणालो
" आवडलं का रे ?"

"मामा तू खूपच चांगला आहेस रे "

अस म्हणत तो माझ्या जवळ आला आणि बसल्या बसल्याच  मला मिठी मारला मी हळू हळू त्याला कवेत घेत खाली कलंडलो आता तो माझ्या वर आला होता

 मी म्हणालो " असच राहायचं आहे  का रे उठ कि ...."
"मामा तुझी body खूप मस्त आहे रे थोडा वेळ राहू दे कि असच "
माझा ताठ्लेला लवडा त्याला नडायला लागला तसा त्याने तो पुन्हा हातात घेतला आणि हळू लागला आणि म्हणाला "मामा तुझा खूप मोठा आहे रे रवीच्या पप्पापेक्षाहि "
"तू नाही का चोकणार माझा ?"
" थांब रे थोडा वेळ तुझ्या मिठीमध्ये राहू दे खूप मस्त वाटायलय "

अस म्हणत तो माझ्या मिठी मध्ये अजूनच विसावून गेला मी हि त्याला काही म्हणालो नाही काही वेळ गेल्या नंतर तो उठला आणि माझा लवड्याच्या foreskin  सोबत खेळू लागला आणि नंतर लवडा तोंडात घेतला मला खूपच सुखावल्या सारखे झाले कारण पहिल्यांदाच कोणी तरी माझा लवडा चोकत होत .... विनू साठी माझा लवडा मोठा होता त्याला तो पूर्ण घेता येत नव्हता म्हणून तो अर्धाच चोकत होता मला राहवत नव्हते म्हणून मी shots मारायला सुरुवात केली आणि त्याने तोंड उघडून मला प्रतिसाद दिला मी हळू हळू लवडा तोंडात घालायचा प्रयत्न करत होतो पण त्याला त्रास होत होता म्हणून मी वेग मंदावला आणि लवडा त्याच्या तोंडात हळू हळू घुसू लागलो त्याला ते आवडत होत म्हणून मी लवडा तोंडात दाबला आणि तो भरपूर आत गेला पण विनुला ते राहावल नाही तो लगेच बाहेर काढला आणि म्हणाला

"मामा तोंडात नको करूस मागे घाल वाटल्यास "
मी हळूच त्याच्या कानात म्हणालो "खरच झऊ का तुला ? उठ मग उभार जरा "

तसा तो भिंतीला तोंड करून उभारला मी मागून त्याच्या भोकात लवडा घालू पाहत होतो पण जात नवता मग विनू म्हणाला "मामा तेल "
"तुला कस रे माहित ??"
"मी बघीतलो clips  मध्ये "
थांब मी आणतो म्हणत मी तेल आणलो आणि त्याच्या भोकाजवळ तेल लावलो बोटे घालून थोड सैल केलो तसा तो म्हणाला "मामा मी तेल लावतो कि तुझ्या लावड्याला "
मी  तेलाची बाटली देत  म्हणालो "लाव कि हे धर "
त्याने माझा लवडा पूर्ण तेल लाऊन मालिश केली त्यामुळे लवडा अजूनच ताणला गेला नस नस सगळे फुगले गेले लवडा खूपच मोठा दिसू लागला मी त्याला भिंतीला उभे करून त्याच्या आत लवडा घुसवला तसा तो ओरडू लागला

"मामा परत करू रे आत नको "
"मी असच सोडेन का तुला आता "
मी त्याला हळू हळू झवू लागलो हळू हळू लवडा आत जाऊ लागला तसा त्याला हि मज येऊ लागली मी थोड्या वेळाने जोरात शॉट marun बुल्ला पूर्ण आत घातला आणि त्याला वर उचलला माझा बुल्ला आत असल्यामुळे तो आता खुंटीला टांगल्या सारखा झाला होता थोड्यावेळानी मी खाली वाकून त्यालाच्या मागून लवडा बाहेर काढला तसा तो पटकन जाऊन बेड वर झोपला मी त्याच्या मागे जाऊन त्यावर झोपून बुल्ला घुसवायचा प्रयत्न करू लागलो
तो म्हणाला "मामा त्रास  होतोय नको रे "
"अरे थोडा वेळ होत नंतर सगळ बर वाटेल तुला "
तसा त्याला त्रास होऊ लागला तो आह आह करत ओरडू लागला मला जास्तच चेव चढत होता मी जोर जोरात shots  मारू लागलो तो मला थांबू पाहत होता पण मी त्याला धरलो होतो तो ओरडू लागला "मामा खूप आत गेलाय रे त्रास होतोय नको रे " त्याच्या चेहर्यावरचा त्रास मला दिसत होता पण थोड्या वेळाने त्याला मज्जा येऊ लागली मी त्याला doggy style  मध्ये बसायला सांगितले आणि मागून त्यावर चढायला लागलो तसा त्याला आता भरपूर त्रास होऊ लागला पण आता तो सरावला होता आणि आनंद घेत होता मी माझी पूर्ण ताकत लाऊन त्याला झवत होतो भरपूर वेळ shots मारल्यावर मी थकलो आणि खाली झोपून त्याला माझ्यावर बसवले आणि त्याने स्वताच माझा लवडा भोकात घालून घेतला आणि म्हणाला
 "मामा दमलास का रे अजून थोड दम दाखव कि तुझा "
बराच वेळ पलटून मी त्याला झावल्यानंतर आता "ती " वेळ आली आहे अस वाटल्यावर मी लवडा भर काढला आणि थांबलो.... तसा तो म्हणाला मामा माझ्या अंगावर उडव कि ... मी मी हातानेच हलवून   मग आलेला चिक त्याच्या अंगावर सांडला आणि त्यावर झोपून राहिलो

मग मी त्याला हळूच कानात म्हणालो "विनू मज्जा आली रे "
तसा तो म्हणाला " मामा तुला आली रे मी पण झवणार तुला "
"गप रे मी नाही करत असले काम "
"मी पण करत नव्हतो तू तरीपण नको नको म्हणताना केलाच कि "
माझा नाइलाज झाला मी doggy style बसून राहिलो आणि विनू त्याचा बुल्ला आत घालू लागला तसा मला त्रास होऊ लागला ... त्याचा मऊ असला तरी मोठा होता म्हणून आत जाताना मला त्रास होऊ लागला मी आह आह करू लागलो .... मला होणारा त्रास बघून त्याला जास्तच चेव चढला असणार कारण त्याने जोर जोरार shots मारायला सुरुवात केली त्यामुळे खूपच त्रास होऊ लागला पण पहिल्यांदाच होत होत त्यामुळे मला हि मज्जा येत होती मी त्याला काही म्हणालो नाही पण त्याच्या shots मुळे माझी गंड लाल लाल झाली होती ते पाहून तो म्हणाला
"मामा तू जेवढा body builder आहेस तेवढाच नाजूक आहेस बग "
"का रे काय झाल "
तो हसत म्हणाला "अरे मामा तुझी गंड लाल झालीय पूर्णपणे "
मी त्याला काहीच बोल लो नाही फक्त हसून गप्प बसलो थोड्या वेळाने मीच म्हणालो
"आत नको सोडूस मला तोंडात  दे "
तो तसा माझ्या समोर आला आणि तोंडात घायच्या आधीच त्याचा चिक उडाला आणि माझ्या तोंडावर पसरला मी डोळे बंद केलो पण तो घट्ट चिक माझ्या तोंडावर चिकटून राहिला माझ्या पेक्षा त्याच्या बुल्ल्यातून खूपच जास्त चिक उडाला होता मी त्याला काही म्हणता त्याचा बुल्ला तोंडात घेतला पटकन आणि तिथेही त्याचे - फवारे उडाले ... त्या चीकासोब्तच मी त्याचा बुल्ला चोकला पण आता त्याचा बुल्ला नरम पडत होता त्यामुळे मी सोडला आणि त्याला अंगावर घेऊन थोडा वेळ झोपलो .... दोघेही शांत होतो श्वास श्वासात मिसळत होते .... मिठी घट्ट होती एकमेकांना अंगाचा स्पर्श हवा हवासा वाटत होता ... ओठ कधी एकमेकात मिसळले गेले ते कळाल नाही .... तो माझी छाती वर हाथ फिरू लागला माझी छाती दाबू लागला .... मला आवडत होते थोड्या वेळाने तो त्याच्या जिभेने माझे nipple चोकू लागला ... मी त्याला वर ओढून घेतले आणि डोळे बंद करून एकमेकांमध्ये वरून गेलो मांड्या एकमेकात मिसळून गेले भरपूर वेळ गेल्यानंतर विनू म्हणाला

"मामा उठुयात रे रव्या येईल आता "
मी म्हणालो "येउ दे कि त्याला पण घायचं का आपल्यात ?"
तसा तो म्हणाला "मामा तू फक्त माझा आहेस त्यासोबत नाही करायचं तू "
मी हसलो आणि  म्हणालो " अरे बाळा भरपूर मज्जा येईल कि "
"बघुयात नंतर " अस म्हणत त्याने पुन्हा  त्याचे नाजूक , गुलाबी ओठ माझ्या ओठांवर टेकवले आणि उठून कपडे घालायला लागला
मी म्हणालो "अरे अंघोळ नाही का करणार असच नको जाऊस त्यासोबत फ्रेश हो मग जा कि "
रात्री विनू माझ्याच room मध्ये झोपायला आला मी हि त्याला अडवलो नाही
मी विन्या ला संगितलो "रवि ला बोलाव रे एके दिवशी त्याच्या daddy ला पण बगतो कि मी "
"मामा पण त्यांना कस सांगू मी "
"तू काय सांगू नकोस तू उद्या त्यांच्या घरी जा दुपारी .. त्या दोघांच  सुरु झाल कि मी येईन तुला बोलवायला तेव्हा दिसेलच कि काय ते "
अस म्हणत मी त्याला माझ्या जवळ ओढले आणि त्याला अंगावर घेऊन त्याला मिठीत घेत  डोळे बंद केलो

विनू माझे कान चावत हळूच म्हणाला
 "मामा तू खूपच romantic आहेस रे "
अस म्हणत त्याने माझ्या underwear मध्ये हाथ घातला

मी हसत म्हणालो "तू काय कमी आहेस का ?? जेवढा सुंदर आहेस तेवढाच चालू आहेस माकडा  ... झोपुयात आता हाथ काढ "

" नको असच झोपुयात आपण मला तू असाच हवा आहेस रे... तुला भरपूर मुले भेटली असतील पण मला तर तूच भेटलास इतका सुंदर "
मी म्हणालो "माझ्यासाठी तूच तर पहिला आहेस मेरी जान तुला कस सोडेन आता मी "
तसा तो हि हसला आणि माझ्या डोक्यावर हाथ ठेऊन केसामधून हाथ फिरवत राहिला

मला चांगले वाटत होते आणि हळू हळू झोप येत होती विनुला मारलेली मिठी कधी सैल झाली ते कळाल नाही पण मनात एक विचार होता आता विनुला दररोज खुश करायचं त्याला आपल बनवायचं
सकाळी उठून मी त्याच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले आणि त्याच्या त्या गुलाबी चेहऱ्यावर एक सुंदर स्मित झळकले

आणि माझ्या दिवसाची  सुरुवात सुंदर झाली अगदी त्याच्या ओठांसारखी ..... ओठांवरच्या कोवळ्या कोवळ्या मिसरूडासारखी ........

No comments:

Post a Comment