Wednesday, 24 July 2013

दिवस होस्टेलचे - भाग ३- कोठीतली मज्जा

…. माझे आणि मंदारचे समलिंगी संबंध प्रस्थापित झाले होते. आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात पडलो होतो. एकमेकांच्या शरीराची भूक होती. पण दोघांना एकांत तसा मिळत नव्हता. कधी तरी चोरून चुंबन घ्यायची संधी मिळाली तर मिळत असे. जाता येता एकमेकांचा चोट धरणे, एकमेकांचे हळूच दूध दाबणे यासारख्या चावट गोष्टी आम्ही करत असु. पण आमचे हे थोडे वेगळे वागणे काहींच्या लक्षात येत आहे या कडे आमचे लक्ष नव्हते.आम्ही हे विसरून गेलो  होतो कि  अश्या कामभावना अजूनही काहीजणांच्या असू शकतात ह्याकडे थोडे दुर्लक्षच झाले . खरेतर हि आनंदाची गोष्ट होती कि मला मार्केट चांगले होते.
 
…... होस्टेलला असल्यामुळे अंघोळीला टाकीवर जावे लागे. विहिरीतील पाणी टाकीत साठवले जात असे. सर्व मुले टाकीवर अंघोळीस येत. तिथेतर माझ्यासाठी पर्वणीच असे. अंडरवियर मधील तरुण पोरे अंघोळ करताना बघणे हे पेटवणारे होते. विकी तर मुद्दामच मी आस पास असताना अंघोळीला जात असे. तो जिमला जात असे. त्यामुळे त्याचे शरीर बांधेसूद होते. मांड्या भरलेल्या होत्या. दंड पिळदार होते. चेहरा मर्दानी होता. छाती रुंद, भरलेली आणि मोठे निपल्स खरच ज्युसी होते. त्याची माझ्यावर नजर होती. तो अंघोळ करताना जर मी आजूबाजूला असेन तर तो काय काय करत असे त्याचा पत्ता नसे. मुद्दामून मांड्या ठोकत असे. स्वतःची निपल्स ओढून दाखवत असे. मला पण त्याच्याविषयी आकर्षण वाटत असे. पण तो खूप आगावूपणा करत असे. अतिशहाणपणा करत असे. पण त्यामुळेच तो मला आकर्षित करत असे.त्याचे ते पुरशि रूप लोभसवाणे होते. त्याच्याबरोबर झोपावे असे कुणालाही वाटावे.
 
……त्याला काय हवय ते न कळायला मी काही मूर्ख नव्हतो. तो मला इम्प्रेस करायचा हर एक प्रयत्न करत असे. त्यादिवशी असेच झालं. रविवार होता. क्रिकेट सामना चालू होता. सर्वजण सामन्याचा आनंद लुटत होते. मी दरवाज्यात एका बाजूला सगळ्याच्या पाठीमागे ऊभा होतो. रूम तशी छोटी होती. त्यामुळे दाटीवाटीने सगळे बसले होते. विकीपण तेथे आला. त्याला बसायला अर्थातच जागा नव्हती. माझ्या  शेजारीच उभा राहिला. खरं तर माझ्या पाठीमागेच……अगदी खेटून…. अंगाला अंग घासून…. त्याच्या स्पर्शातून अधिरता जाणवत होती. त्याने सहजच माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. अगदी कोणतेही दोन मित्र उभे राहतील तसे. विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता . 
 माझ्या टिशर्ट मधून त्याचे एक बोट हळूच आत शिरले आणि पुढच्या बाजूने बसच्या वायपर  प्रमाणे फिरू लागले. हळुवारपणे. त्याच्या राकट हाताचा हा मोरपिशी स्पर्श अपेक्षित नव्हता. आतून पेटायला होत होते. त्याने घट्ट मिठीत  घ्यावे असे वाटत होते. तो आणखी जवळ आला. कमरेखालचा टणकपणा जाणवला. मला वाटले हा मला इथून पाठीमागून आत्ताच झवणार. … पण तो सरकन मागे झाला…. आणि माझ्याकडे बघत रूम मधून बाहेर पडला. दरवाज्याच्या बाहेर जाऊन माझी वाट बघू लागला. पण मी लगेच बाहेर पडलो असतो तर उगीच संशय आला असता. म्हणून ५ मिनिटांनी बाहेर पडलो.
 
विकी रुमच्या बाहेर उभाच होता. मीही इकडे तिकडे पहिले. तसाच घुटमळलो. विकी रोखून बघत होता. मी नजरेला नजर दिली नाही. विकी अचानक जिन्याकडे वळला आणि कोरिडोर मधून गायब झाला. मी वेडयासारखा एकटाच राहिलो. कुणाला काहीच सांगता आले नसते. त्यामुळे विकीच्याच दिशेने गेलो. जिन्याच्या साईडला वळलो. विकी जिन्यावरच उभा होता. माझ्या हालचालीकडे न बघता, माझ्याकडे लक्ष न देता जिना चढू लागला. नजरेला नजर न मिळवताच मीही पाठीमागून जिना चढू लगलो. छाती धडधडत होती. त्याने मला पकडले होते. मी समलिंगी आहे हे मान्यच केले होते. आता पर्याय नव्हता. जिना धगधगत्या मनाने चढू लागलो. तो फक्त काही पायरया पुढे होता. आता त्याची गती वाढली होती. माझा धीर पडत होता. भीती वाटत होती. मनात येत होते हा जर तसा नसेलच तर… आणि रेक्टरना जाऊन काही बाही सांगितले तर….
तसाच जात होतो. दुसऱ्या मजल्यावर पोहोचलो. पण विकी दिसेचना. दुसऱ्या मजल्यावर धान्याची कोठी होती. म्हटले आत मध्ये जावून बघूया. आत गेलो. विकी तेथेच उभा असावा असे वाटले. आत काळोख होता. लाईट बंद होता. आत तसाच घुसलो. अडखळलो आणी धापकन पूढे पडलो. पडलो ते बरोब्बर विकीच्या अंगावर. तो जणू काही तयारच होता. मला धरण्याच्या बहाण्याने मला मिठीत ओढले. मला एकही समजायच्या आत मीही आधारासाठी त्याच्या मीठीत शिरलो. कसेबसे सावरत उभे राहिलो पण मिठी सुटली नव्हती. गालाला गाल घासत होते. नकळत हातात हात गुंफले गेले. मिठी थोडी घट्टच जाणवली.
 
'विकी…' मी म्हटले, ' सोड मला '
'तू माझ्या पाठीमागे लपत छपत कशाला आला , माझा लंड बघायलाच ना, '
'नाही रे, सहजच आलो' मी म्हटले. 
'हो का ? पण मी इथे सहजच आलो नाही. मला तूच हवा होतास, तुझ्यावर माझी नजर होतीच, आज बरा सापडलास.'
 
असे म्हणून त्याने माझे तोंड त्याच्याकडे वळवले. आणि म्हणाला ' दे ते तुझे गुलाबी ओठ, मला रसपान करू दे', असे म्हणून खचकन माझे ओठ त्याच्या तोंडात ओढले गेले आणि मला तो चुपू लागला. त्याची जीभ खरच रसपान करू लागली. मिठी सोडवत त्याचे दोन्ही हात माझ्या छातीवर आले आणि स्तन दाबू लागले. मला हे हवेच होते. त्यामुळे मी नंतर फारसा विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. मी साथ देवू लागलो. चुंबनचि मजा घेवू लागलो. त्याचे दोन्ही  हात माझ्या छातीवर वेड्यासारखे फिरत होते. शर्टाचे बटण शोधत होते. वरची दोन बटणे काढून त्याने हात आत सरकवला आणी निपल्स ओढू लागले. आता मीच माझा शर्ट काढून टाकला आणि माझी दोन्ही स्तने त्याला मोकळी करून दिली. त्याच्या दोन्ही हातात माझे गोळे आता घुसमटत होते आणि वरती श्वास सुध्धा! मानेवरून ओलसर जीभ फिरू लागली. तो उबदार स्पर्श जणू काही शरीरात मुरत होता. आता त्याने ,आला भेल्कांडवत भिंती पर्यंत नेले. मी भिंतीला टेकून होतो. माझे दोन्ही स्तन तो वेड्यासारखे दाबत होता. अचानक  निपल वर उबदार जीभ फिरू लागली. 
माझे एक निप्पल त्याने आपल्या तोंडात घेवून चुपू लागला. माझ्या  शरीरातून सुखाच्या लहरी जावू लागल्या. माझ्या हाताने माझे दूध मी पुढे ओढून त्याला चुपायला मदत करत होतो. तो माझे दोन्ही स्तन चुपत  होता. दाबत होता. माझ्या  एका हातात त्याचा चोट आला. चांगला आडदांड होता. त्याच्या तोंडातून बारीकशी कळ निघाली. त्याची चड्डी आता खाली सरकली आणि बाबुराव पूर्ण बाहेर आले. माझ्या हातात त्याचा पूर्ण ऐवज होता. 
हात जरा खाली नेवून त्याच्या गोटया हातात घातल्या आणि ऐवज दाबू लागलो. तसा तो अधिक जोरात माझे दूध पिवू लागला. दाबू लागला. कंबर हळुहळू हलवू लागला. माझ्या चोटाला
त्याचा कणखरपणाची जाणीव झाली. कोठीचे दार उघडे असल्याचे लक्षात आले. लाथेनेच ते पटकन बंद केले. त्याचा शर्ट त्याने काढून टाकला होता. त्याची पिळदार छाती मोकळी झाली. माझे हात त्याच्या छातीवर 
फिरू लागले.  त्याचे मम्मे ओढू लागलो. खरेतर मला ते चुपायाचे होते  पण ……
 
मी आता खाली बसलो. त्याचा आडदांड चोट माझ्यापुढे टरारून उभा होता. तो अलगद तोंडात घेतला. चोटावर जिभेने नक्षी काढू लागलो. तो कळवळू लागला. कंबर अजून जोरात मागे पुढे करू लागला. आता चोट माझ्या तोंडात पूर्ण गेला होता. मी चुपत होतो. दोन्ही हातांनी त्याची दुधे दाबत होतो. तो आता पूर्ण पेटला होता. गोट्यां चांगल्याच फुगल्या होत्या. चुपून चुपून सुपारी लाल झाली. चोटावरच्या शिरा तठल्या. एका हातात चोट घेवून चुपू लागलो. मग गोट्या तोंडात घेतल्या. विकीच्या तोंडातून असह्य झाल्याच्या कळा येत होत्या. कोणत्याही क्षणी तो पाणी फेकेल असे वाटत होते. खरेतर त्याचा पूर्ण उपभोग मला घ्यायचा होता पण ती वेळ आजची नव्हती. पण सावज मिळाले होते. आणि  तेवड्यात त्याच्या चोटातून फवारा बाहेर पडला. ……. विकी हळू हळू शांत झाला. आम्ही कपडे केले.
 
माझ्याकडे बघून म्हणाला ' परत भेटायचे ना, समाधान नाही झाले अजून'
 
' अर्थात ' मी म्हटले…… मंदार नंतर मला विकी सारखा चांगला साथीदार मिळाला होता.

5 comments:

 1. Nice story... I am also Looking for Girlish Male !

  ReplyDelete
 2. nice story .. add me on skype id pran.Jain

  ReplyDelete


 3. मला अभ्यासात अनेक प्रश्न पडायला लागले आणि मी वरचेवर सुनील दादा कडे जायला लागलो. कधी सकाळी गेलो तर तो अंघोळ करून नुकताच बाहेर आलेला असायचा . वहिनी आत डबा बनवत असायची . मग ओलेत्या अंगाने, टॉवेल गुंडाळलेला दादा मला काही तरी समजावून सांगायचा. माझे लक्ष कुठे असायचे तिथे...मी तर त्याच्या केसांवरून ठिपकणाऱ्या पाण्याकडे, कधी छातीवरच्या ओल्या चिकटलेल्या केसांकडे ,कधी टॉवेल मधून बाहेर पडणाऱ्या मांडीकडे पाहत असायचो.

  त्याचा टॉवेल ओढावा आणि त्याचा बुल्ला चोखावा अशी जाम इच्छा व्हायची पण तेवढी हिम्मत नव्हती. पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_18.html?zx=7773e5f3fa01ebca

  ReplyDelete

 4. आधीच प्यालेली दारू , बॉसशी झालेले भांडण आणि आता मला ठकाठक झवून डेव्हिडचा बुल्ला थंड झाला होता . माझ्या शेजारी तो कोसळला आणि काही क्षणातच झोपी गेला . मी त्याच्या लालबुंद लवड्याकडे बघत होतो . "तुझी पण गांड मला हवी आहे रे राजा , पण आज तर तू माझ्या कह्यात आला आहेस. अजून आठ दिवस आहेत माझ्या कडे तुझ्या भोकाचा आनंद घ्यायला," मी माझ्या मनात विचार करत होतो .....पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.com/2018/03/blog-post_20.html

  ReplyDelete