Monday, 5 May 2014

गावाकडची मज्जा

मित्रानो ......................

मी साधारण नववी - दहावीत असताना मला माझ्या मित्राने sex म्हणजे काय असते ते सांगीतले.
ह्याच मित्राने फुडे जावून मला आपल्या व मुलींच्या अवयवांची ओळख करून दिली. म्हणजे माहिती सांगितली.

नंतर मग आपला लवडा ताठ होतो म्हणजे काय होते. पाणी ( प्री-कम ) कसे बाहेर येते व शेवटी वीर्य कसे बाहेर येते ते ही सांगीतले.
आणि तिथूनच सुरुवात झाली ह्या सगळ्या प्रकारची.

मग हळू हळू रात्री अभ्यास करताना व एकत्र झोपताना एकमेकांच्या अंगाला अंग लावणे सुरु झाले मग पापी घेणे आणि शेवटी एकमेकांचे
लवडे हातात घेणे. हे सगळे करत असताना एक वेगळ्याच प्रकारचे tension तसेच एका प्रकारची हुरहूर सुद्धा मनात असायची.
कुणी पाहत तर नाही ना याची पण भीती असायची. आणि मह जसा वेळ मिळेल आणि संधी मिळेल तशी फायदा घेवू लागलो.
हे सवय बरेच दिवस चालू राहिली. मजा पण यायची आणि भीती पण तेवढीच वाटायची.

काही दिवसांनी ...
मी बारावी ची परीक्षा दिलि आणि उन्हाला मस्त मजा करून गावावरून घरी परत आलो.
निकाल लागायला अजून वेळ होता
दिवस कसे मजेत चालले होते. निकालाचे पण tension होतेच की......
रात्री मस्त गच्ची वरती झोपायचो.
एक दिवस माझ्या शेजारचे काका झोपायला आले.
त्यांना मुलगी झाली होती व त्यांचे घर 2 रूम चे च होते.
आम्ही दोघे जन जवळ जवळ अंथरून टाकून झोपत असू ........
एक दिवस मी त्यांच्या अंगावर हात टाकून झोपलो होतो. मी झोपेचे सोंग घेत होतो.
मला वाटले के ते आत्ता चिडतील.
ते पण जागेच होते. त्यानी माझा हात हळू हळू खाली ढकलला ..... परत परत आणि शेवटी तो अं ड र प्यांट वर नेवून ठेवला .
आत्ता मला भीती वाटू लागली. आणि कसेतरी वाटायला लागले.

पुढे बराच वेळ गेला आणि त्यांनी परत हात लवड्या वर ठेवला.
पण तरी मी गप्पच होतो. थोड्या वेळाने त्यांनी माझा हात धरला व तो अं ड र प्यांट मध्य घातला.
तर आत मध्ये एक खूप मोठा आणि जाड झालेला बुल्ला होता.
मी पहिल्यांदाच असा काही अनुभव घेत होतो. मी तो माझा हात तसाच ठेवला. कारण मला फुढ काय करावे तेच सुचत न्हवते.

मग थोड्या वेळाने त्यांनीच माझा हात हातात घेवून तो चोळायला सुरवात केला. आणि मला तसे कर असे सुचविले.
मग मी तसेच चोळायला सुरवात केली. मजा येत होती. मग त्यांनी हळूच माझे स्तन चोळायाला सुरवात केली. एकदम हळू हळू.
माझ्या सर्व अंगाला काटे आलॆ. अंग शहारून आली. असा अनुभव मी पहिल्यांदाच घेत होतो.
पण ह्या सगळ्या अनुभवाने माझे वीर्य सखलन क्हेवाच झाले. आणि मग मी त्यांच्या पासून थोडा लांब झोपलो.
त्यांनी मला जवळ घेवून त्यांचा बुल्ला हातात दिला आणि परत चोळायला सांगितला. मी ते केला थोड्या वेळाने ते पण अगदी भेहोष होवून आनद घेत होते आणि शेवटी तो गरम चीक बाहेर आला. त्यांचे पण वीर्य सखलन झाले होते. आम्ही दोघे जन अगदी तृप्त होवून गेलो.
त्या रात्री मग मला झोपच लागले नाही. दुसरा दिवस पण असाच गेला. दुसरया दिवशी दुपारी ते आल्यावर मी त्यांना आपल्यात रात्री काय झाले ते कुणाला सांगू नका म्हणून विनंती केली. ते म्हणाले असल्या गोष्टी कुणाला सांगायच्या असतात का वेड्या ?
तर मित्रानो असा हा माझा दुसरा अनुभव पुरुष्या बरोबरचा पहिला माझ्याच वयाचा तर दुसरा माझ्या जवळ जवळ दुप्पट वयाचा.

No comments:

Post a Comment