Wednesday, 19 June 2013

पावसा पावसा 'गे' रे ...


नुकताच घडलेला प्रसंग आहे , ३ जून ला झालेल्या पावसाने माझ्या साठी काहीतरी विशेष घडवून आणले त्या साठी आभारी आहे.
पहिला पाऊस मग भिजायचे तर नक्कीच असते , खूप प्रसन्न वाटते, रोमांचक असे वातावरण असते .
मी अजय दीक्षित , पुण्याचाच . अर्थातच मी गे आहे . मला मुलांबरोबर  सेक्स करणे खूप आवडते. मी बऱ्याच वेळा PR वरती लोकांना भेटून सेक्स केले आहे. पण माझी खूप दिवसांची इच्छा होती ति एका रिअल लाईफ मधील मुला बरोबर सेक्स करावे . त्यात जास्त मजा असते . इंटरनेटवर भेटून सेक्स करणे खूप सोपे आहे पण त्यात काय सगळे माहित असतेच मग सेक्स सहज होऊन जाते पण मज्जा नाही येत.
माझी ही इच्छा ह्याच पहिल्या पावसात पूर्ण झाली . त्याचे झाले असे की दुपारची वेळ होती ,अचानक अंधारून आले. पावसाची चाहूल लागताच मी आमच्या बिल्डिंगच्या टेरेस वर पळालो , आणि थोड्याच वेळात पाऊस सुरु झाला , मी मस्त पणे भिजत होतोच तोच आमच्या बिल्डिंग मधील केशव वरती आला.
केशव माझ्याच वयाचा म्हणजेच २५ वर्षाचा आहे. तो तिसऱ्या मजल्या वर आणि मी पहिल्या मजल्या वर राहतो . आमची अजिबात मैत्री नाही , फक्त ओळख आहे . तो एकटाच राहायचा ,कधी कधी आई येऊन राहायची .एवढंच मला माहित होते , कारण तो कधी मिक्स्प नाही होयचा आणि खूप वेळा घराबाहेर असायचा , ऑफिस साठी.
ह्या केशव ची गंमत अशी के  जाता येता हा मला बघायचा , खूप वेळा तर वळून वळून बघायचा , कधी हसला नाही की बोलला नाही , नुसता जाता येता मला बघायचा , त्याच्या कडे मी कधी जास्त लक्ष दिले नाही पण त्याची ही सवय मला उत्तेजित करायची .पण त्याला कधी विचारावस वाटलं नाही की का बघतोस माझ्या कडे ?
त्या दिवशी मी भिजत असताना तो वरती आला, कदाचित मला वरती येताना पहिले असेलच ..
तो ही भिजत होता. एकमेकांना बघितले एकदा पण काही हसलो नाही की बोललो नाही .
पाऊस फारच जोरात येत होता . पूर्ण चिंब पणे भिजलो होतो मी. 
आमच्या टेरेस ला एका बाजूने कठडा नाही तिथे मी पाय सोडून बसलो होतो ,आणि तो साईड ला उभा राहून भिजत होता.
 पाऊस कमी झाला मग तिथून उठायला लागलो, सगळी कडे पाणी भरले होते , तोच माझी चप्पल सटकली आणि माझा तोल जातच असतना केशवने माझा हाथ धरला आणि मला जोरात ओडले , इतक्या जोरात की आम्ही दोघे पडलो . 
हे सगळे इतक्या वेगात झाले की काही कळेनाच काय झाल . माझा एक पाय त्याच्या मांडी वर होता आणि एक जमिनीवर , एक हात त्याचा हातात आणि एक त्याच्या भारदस्त छाती वर.
दोन मिनिटे तशीच गेली . खूप जाम घाबरलो होतो मी . तोल गेला असता तर खालच्या टाकीवर पडून हात किंवा पाय तुटला असता. मी भानावर आलो तेव्हा उठू लागलो , पण माझा पाय जोरात आपटल्या मुळे मला पटकन उठता येत नव्हते. उठता उठता माझा एक पाय जो त्याचा मांडी वर होता तो त्याचा बुल्ल्याला लागला , आणि गंमत म्हणजे तो कडक झालेला होता. पण मी काही लक्ष दिले नाही आणि उठलो  .पण मला समजले की हा पण आपल्यातलाच आहे. मी त्याचा हात पकडून त्याला उठायला मदत केली . आता आमच्यातला ICE break झाला होता ,आणि आम्ही त्या कठड्या वर जाऊन हसू लागलो. मी त्याचे आभर मानले. इतक्यात पाऊस थांबला , मी खाली जाऊ लागलो . तोच तो मला म्हणाला, चहा घेऊन जा. त्याचे घर लगेचच होते मी ठीक आहे म्हणलो माझ्या ही घरी कोणी नव्हत मग आयता चहा कोण देणार?  .मग त्याच्या घरी गेलो अगदी "टिपिकल बॅचलर रूम " सगळी कडे पसारा होता. त्याने मला टॉवेल दिला अन् म्हणाला डोके कोरडे कर पहिले नाही तर सर्दी होईल. तो पर्यंत तो ही दुसऱ्या टॉवेलने अंग कोरडे करू लागला आणि ओले कपडे काढू लागला. त्याचा कडे आज मी पहिल्यांदा निरखून पाहू लागलो. जिम ला जात असावा बहुतेक कारण बॉडी कडक होती . छातीवर हलकेसे केस होते. एकदम फिट बॉडी , सावळा रंग , टॉवेल मध्ये तर तर एकदम हिरो वाटत होता. 
माझे कपडे अजून निथळत होते , तो म्हणला 'अरे कपडे काढ आणि टॉवेल लपेट. मी कपडे ड्रायर ला लावतो मग घाल , नाहीतर तू ला सर्दी होईल आणि माझी रूम पण घाण होईल. "
मग काय मी त्याला माझी अंडरवेअर सकट सगळे कपडे काढून दिले . आणि मी एका टॉवेल लपेटून बसलो बेड वर आणि टीव्ही पाहू लागलो.
थोड्यावेळाने तो चहा घेऊन आला. तो पण टॉवेल मध्ये आणि मी पण. टीव्ही पाहता पाहता चहा पिऊ लागलो. चहा खुपच मस्त केला होता . अजून प्यावासा वाटत होता . मी म्हणालो अजून करतोस का , खूप बर वाटतय . तो लगेच गेला आणि अजून चहा करून आणला.  इतक्यात लाईट गेली. मग आम्ही आणखी गप्पा मारू लागलो. बोलता बोलता मी त्याला म्हणलो
 'काय रे तू माझ्या कडे सारखा का बघतोस जाता येता? ''
"काही नाही रे असंच , तू छान दिसतोस ना म्हणून " आम्ही दोघे हसलो.
इतका सुंदर चहा ,मस्त वातावरण होते मला सेक्स करावसे वाटू लागले. पण कसे करायचे ह्याचा विचार करू लागलो. लाईट जायच्या आधीच ड्रायर लाऊन झाला होता , मग त्याने कपडे काढले आणि वाळत घातले. 
मी त्याला म्हणलो 'अरे  अंडरवेअर  दे माझी , कसातरीच वाटत आहे. ''
तो म्हणाला "अरे अजून ओली आहे वाळू दे थोड्यावेळ. लाजू नकोस माझ्या समोर."
"अरे लाजत नाही रे , पण अश्या वातावरणात बाबुराव जागा होतो '' आम्ही दोघे हसलो.
"जागा झाला तर होऊदे , त्याला पण आनंद घ्याचा असेल "
"त्याला आनंद तू देणार आहेस का ? " मी हसत म्हणालो 
"त्याला आवडेल का ? " त्याने डोळा मारून विचारले.
मी काही बोललो नाही , नुसता हसलो आणि पेपर वाचू लागलो . तो मग बेड वर येऊन बसला. 
माझा बुल्ला उठला होता पण मी उशी ने झाकून ठेवला.
कदाचित केशवला कळले असेल , तो बेड वर लेटला त्याचा पाय माझ्या पायाला लागला , त्याच्या स्पर्शाने मला काटा आला. मी उत्तेजित झालो . कोणी काहीच बोलत नव्हते , तो मोबाईल मध्ये आणि मी पेपर मध्ये बघत होतो. तो पाय हलवू लागला आणि माझ्या पायावर फिरवू लागला. मी तसाच बसून राहिलो. हळू हळू त्याचा पाय माझ्या मांडी पर्यंत आला , आता मला पण कळले होते की काय होणार आहे, मी उशी काढूली आणि पाय आणखी पसरू बसलो . तर लगेच त्याचा पाय माझ्या गोट्यांवर आला . माझा बुल्ला पूर्ण उभा होता , मी त्याचा कडे बघितले त्याने डोळा मारला. मी हसलो आणि त्याच्या छातीवर लेट्लो , आणि आम्ही स्मूच सूरु केले. त्याने मला मिठीत आवळले आणि जोर जोरात स्मूच करू लागला. ५ - १० मिनिटे आम्ही स्मूच करत होतो , एक मेकांचे ओठ चोखत होतो ,हलके चावे घेत होतो . कधी गाला वर कधी गळयावर किस करत होतो . आता मी पूर्ण पणे त्याच्या वर लेट्लो होतो . माझा बुल्ला त्याच्या वर दाबत होतो आणि त्याच्या गळयावर किस करत होतो
मी आमच्या दोघांचे टॉवेल काढून टाकले, त्याला बुल्ला चोळू लागलो आणि त्याचे मम्मे चोखू लागलो . त्याचे दोन्ही मम्मे चोखून चोखून लाल केले .त्याला पण मज्जा येत असावी ,आःह्हह्ह आःह्हह्ह तो हळूच ओरडला .. 
पावसामुळे का अजून कश्यामुळे काय माहित पण त्याला किस करतानाची चव अप्रतिम लागत होती . मी त्याला अक्षरशः चाटू लागलो . कधी नव्हे ते मी पहिल्यांदा बुल्ला तोंडात घेतला. त्याचा बुल्ला अगदी चविष्ट लागत होता चोखताना. किती तरी वेळ चोखत होतो . चोखता चोखता त्याच्या गांडीत बोटे घालू लागलो . तो हिसके देत देत माझं तोंड झवत होता. मला त्याचा बुल्ला सोडूच नये असे वाटत होते . इतक्या वेळा चोखला की त्याचा चिक माझ्या तोंडातच उडाला . गरम आणि थोडासा खारट पण अप्रतिम. त्याचा गळाला तरी मी चोखत राहिलो त्याच्या गोट्या पण चोखलो , काहीवेळाने त्याचा बुल्ला शांत झाला मग मला  आवरते घ्यावे लागले. मी त्याला उलटा केला. त्याच्या गांडीत माझा बुल्ला घुसवला. सुरवातीला थोडा त्रास झाला त्याला पण नंतर तेल लाऊन मी झवू लागल्यावर मज्या आली. मी त्याच्या गांडीतच चिक ओतला आणि तसाच पडून राहिलो. 
पंधरा वीस मिनिटे तसेच पडून होतो .हळू हळू पुन्हा किसिंग सुरु झाले आणि त्याच्या पुन्हा उठला. मग त्याने माझी गांड मारली . 
खूप मजा आली . आता पुन्हा वाट बघतोय त्याचा अन् माझ्या मिलनाची ...... 

7 comments:

 1. hi
  ajay
  your story is vry sexi and hot yar...
  i like it vry much..

  ReplyDelete
 2. thanks raj , तुजी पण एखादी कथा असेल तर मला इमेल करू शकतोस .
  rahulw22@gmail.com वर

  ReplyDelete
 3. मस्त आहे भेन्चोद....ओल्या पोरांना झवायला मजा येत असेल न...

  ReplyDelete
 4. Replies

  1. आधीच प्यालेली दारू , बॉसशी झालेले भांडण आणि आता मला ठकाठक झवून डेव्हिडचा बुल्ला थंड झाला होता . माझ्या शेजारी तो कोसळला आणि काही क्षणातच झोपी गेला . मी त्याच्या लालबुंद लवड्याकडे बघत होतो . "तुझी पण गांड मला हवी आहे रे राजा , पण आज तर तू माझ्या कह्यात आला आहेस. अजून आठ दिवस आहेत माझ्या कडे तुझ्या भोकाचा आनंद घ्यायला," मी माझ्या मनात विचार करत होतो .....पुढे वाचण्यासाठी


   http://chikanamulaga.blogspot.com/2018/03/blog-post_20.html


   Delete

 5. मला अभ्यासात अनेक प्रश्न पडायला लागले आणि मी वरचेवर सुनील दादा कडे जायला लागलो. कधी सकाळी गेलो तर तो अंघोळ करून नुकताच बाहेर आलेला असायचा . वहिनी आत डबा बनवत असायची . मग ओलेत्या अंगाने, टॉवेल गुंडाळलेला दादा मला काही तरी समजावून सांगायचा. माझे लक्ष कुठे असायचे तिथे...मी तर त्याच्या केसांवरून ठिपकणाऱ्या पाण्याकडे, कधी छातीवरच्या ओल्या चिकटलेल्या केसांकडे ,कधी टॉवेल मधून बाहेर पडणाऱ्या मांडीकडे पाहत असायचो.

  त्याचा टॉवेल ओढावा आणि त्याचा बुल्ला चोखावा अशी जाम इच्छा व्हायची पण तेवढी हिम्मत नव्हती. पुढे वाचण्यासाठी

  http://chikanamulaga.blogspot.in/2018/03/blog-post_18.html?zx=7773e5f3fa01ebca

  ReplyDelete
 6. मी मात्र माझ्या पलंगावर तळमळत रात्र काढली. सारखा चड्डीत हात घालून बसलो होतो. उठलेला सोटा कुरवाळत कधी चोळत पडलो होतो. कधी एकदाचा माझा राजकुमार येतो आणि मला शांत करतो असे झाले होते. रात्री मी झोपेत असताना माझ्या पांघरुणात एक ऊबदार हात घुसला . हळू हळू त्याची वाटचाल माझ्या बुल्ल्याकडे व्हायला लागली. मी हळूच माझी निकर खाली सरकवली. आणि चालीची वाट बघू लागलो . पण ... पूर्ण गोष्ट वाचण्यासाठी क्लिक करा
  https://chikanamulaga.blogspot.in/2018/05/Marahi-Gay-Sex-Story-kanat-sang-mazya-1.html

  ReplyDelete